ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กราฟแสดงจำนวนบัณฑิตจำแนกตามเขตพื้นที่

   รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2559
ลำดับ เขตพื้นที่ จำนวน สมบูรณ์ ไม่สมบูรณ์
1 วิทยาลัย(ดอยสะเก็ด) 19 18  (94.74%) 1 (5.26%)
2 เขตพื้นที่ ภาคพายัพ เชียงใหม่ 2,623 2,180  (83.11%) 443 (16.89%)
3 เขตพื้นที่ น่าน 371 313  (84.37%) 58 (15.63%)
4 เขตพื้นที่ ลำปาง 806 590  (73.20%) 216 (26.80%)
5 เขตพื้นที่ เชียงราย 496 479  (96.57%) 17 (3.43%)
6 เขตพื้นที่ ตาก 1,023 655  (64.03%) 368 (35.97%)
7 เขตพื้นที่ พิษณุโลก 365 362  (99.18%) 3 (0.82%)
8 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 0 0  (0.00%) 0 (0.00%)
จำนวนทั้งหมด    5,703 4,597 (80.61%) 1,106 (19.39%)