ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กราฟแสดงจำนวนบัณฑิตจำแนกตามเขตพื้นที่

   รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2559
ลำดับ เขตพื้นที่ จำนวน สมบูรณ์ ไม่สมบูรณ์
1 วิทยาลัย(ดอยสะเก็ด) 19 8  (42.11%) 11 (57.89%)
2 เขตพื้นที่ ภาคพายัพ เชียงใหม่ 2,623 1,018  (38.81%) 1,605 (61.19%)
3 เขตพื้นที่ น่าน 371 158  (42.59%) 213 (57.41%)
4 เขตพื้นที่ ลำปาง 806 361  (44.79%) 445 (55.21%)
5 เขตพื้นที่ เชียงราย 496 337  (67.94%) 159 (32.06%)
6 เขตพื้นที่ ตาก 1,023 278  (27.17%) 745 (72.83%)
7 เขตพื้นที่ พิษณุโลก 365 265  (72.60%) 100 (27.40%)
8 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 0 0  (0.00%) 0 (0.00%)
จำนวนทั้งหมด    5,703 2,425 (42.52%) 3,278 (57.48%)