ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กราฟแสดงจำนวนบัณฑิตจำแนกตามเขตพื้นที่

   รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2557
ลำดับ เขตพื้นที่ จำนวน สมบูรณ์ ไม่สมบูรณ์
1 วิทยาลัย(ดอยสะเก็ด) 30 30  (100.00%) 0 (0.00%)
2 เขตพื้นที่ ภาคพายัพ เชียงใหม่ 2,442 1,818  (74.45%) 624 (25.55%)
3 เขตพื้นที่ น่าน 599 422  (70.45%) 177 (29.55%)
4 เขตพื้นที่ ลำปาง 1,094 834  (76.23%) 260 (23.77%)
5 เขตพื้นที่ เชียงราย 921 682  (74.05%) 239 (25.95%)
6 เขตพื้นที่ ตาก 930 663  (71.29%) 267 (28.71%)
7 เขตพื้นที่ พิษณุโลก 585 442  (75.56%) 143 (24.44%)
8 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 3 3  (100.00%) 0 (0.00%)
จำนวนทั้งหมด    6,604 4,894 (74.11%) 1,710 (25.89%)

เขตพื้นที่ ลำปาง
 คณะวิชา / สาขาวิชาจำนวนสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 372 292  (78.49%) 80 (21.51%)
  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ  (อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต) 139 129  (92.81%) 10 (7.19%)
  สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล  (อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต) 92 79  (85.87%) 13 (14.13%)
  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  (อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต) 89 84  (94.38%) 5 (5.62%)
  สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  (ไม่พบข้อมูล) 18 0  (0.00%) 18 (100.00%)
  สาขาวิชาช่างกลเกษตร  (ไม่พบข้อมูล) 14 0  (0.00%) 14 (100.00%)
  สาขาวิชาช่างยนต์  (ไม่พบข้อมูล) 5 0  (0.00%) 5 (100.00%)
  สาขาวิชาไฟฟ้า  (ไม่พบข้อมูล) 15 0  (0.00%) 15 (100.00%)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 228 143  (62.72%) 85 (37.28%)
  สาขาวิชาประมง  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 8 4  (50.00%) 4 (50.00%)
  สาขาวิชาพืชศาสตร์  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 96 50  (52.08%) 46 (47.92%)
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 31 30  (96.77%) 1 (3.23%)
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 65 41  (63.08%) 24 (36.92%)
  สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 28 18  (64.29%) 10 (35.71%)
  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 494 399  (80.77%) 95 (19.23%)
  สาขาวิชาการจัดการ  (บริหารธุรกิจบัณฑิต) 147 114  (77.55%) 33 (22.45%)
  สาขาวิชาการตลาด  (บริหารธุรกิจบัณฑิต) 61 55  (90.16%) 6 (9.84%)
  สาขาวิชาการท่องเที่ยว  (ศิลปศาสตรบัณฑิต) 11 10  (90.91%) 1 (9.09%)
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  (ศิลปศาสตรบัณฑิต) 5 5  (100.00%) 0 (0.00%)
  สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์  (บริหารธุรกิจบัณฑิต) 98 94  (95.92%) 4 (4.08%)
  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  (ศิลปศาสตรบัณฑิต) 2 2  (100.00%) 0 (0.00%)
  สาขาวิชาการบัญชี  (บัญชีบัณฑิต) 152 119  (78.29%) 33 (21.71%)
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (ไม่พบข้อมูล) 18 0  (0.00%) 18 (100.00%)
จำนวนทั้งหมด    1,094 834 (76.23%) 260 (23.77%)


     รายชื่อบัณฑิต เขตพื้นที่ ลำปาง
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล คณะวิชา สาขาวิชา สถานะการกรอกข้อมูล