ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กราฟแสดงจำนวนบัณฑิตจำแนกตามเขตพื้นที่

   รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2558
ลำดับ เขตพื้นที่ จำนวน สมบูรณ์ ไม่สมบูรณ์
1 วิทยาลัย(ดอยสะเก็ด) 22 8  (36.36%) 14 (63.64%)
2 เขตพื้นที่ ภาคพายัพ เชียงใหม่ 2,127 799  (37.56%) 1,328 (62.44%)
3 เขตพื้นที่ น่าน 277 67  (24.19%) 210 (75.81%)
4 เขตพื้นที่ ลำปาง 753 296  (39.31%) 457 (60.69%)
5 เขตพื้นที่ เชียงราย 596 192  (32.21%) 404 (67.79%)
6 เขตพื้นที่ ตาก 713 169  (23.70%) 544 (76.30%)
7 เขตพื้นที่ พิษณุโลก 442 77  (17.42%) 365 (82.58%)
8 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 0 0  (0.00%) 0 (0.00%)
จำนวนทั้งหมด    4,930 1,608 (32.62%) 3,322 (67.38%)

เขตพื้นที่ ลำปาง
 คณะวิชา / หลักสูตรจำนวนสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 160 67  (41.88%) 93 (58.13%)
  หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ  (อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต) 21 14  (66.67%) 7 (33.33%)
  หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องกล  (อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต) 59 14  (23.73%) 45 (76.27%)
  หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า  (อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต) 80 39  (48.75%) 41 (51.25%)
  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 228 58  (25.44%) 170 (74.56%)
  หลักสูตรไม่มี / ไม่ระบุ (ในกรณีที่นักศึกษาเข้าใหม่ยังไม่ได้เลือกสาขาวิชา)  (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) 6 0  (0.00%) 6 (100.00%)
  หลักสูตรประมง  (ไม่พบข้อมูล) 8 0  (0.00%) 8 (100.00%)
  หลักสูตรประมง  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 1 0  (0.00%) 1 (100.00%)
  หลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร  (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) 9 3  (33.33%) 6 (66.67%)
  หลักสูตรพืชศาสตร์  (เทคโนโลยีบัณฑิต) 32 6  (18.75%) 26 (81.25%)
  หลักสูตรพืชศาสตร์  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 68 15  (22.06%) 53 (77.94%)
  หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 46 17  (36.96%) 29 (63.04%)
  หลักสูตรสัตวศาสตร์  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 43 11  (25.58%) 32 (74.42%)
  หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์  (เทคโนโลยีบัณฑิต) 5 5  (100.00%) 0 (0.00%)
  หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 10 1  (10.00%) 9 (90.00%)
  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 365 171  (46.85%) 194 (53.15%)
  หลักสูตรการจัดการ  (บริหารธุรกิจบัณฑิต) 126 77  (61.11%) 49 (38.89%)
  หลักสูตรการตลาด  (บริหารธุรกิจบัณฑิต) 55 17  (30.91%) 38 (69.09%)
  หลักสูตรการท่องเที่ยว  (ศิลปศาสตรบัณฑิต) 1 0  (0.00%) 1 (100.00%)
  หลักสูตรการท่องเที่ยวและโรงแรม  (ศิลปศาสตรบัณฑิต) 18 7  (38.89%) 11 (61.11%)
  หลักสูตรการบัญชีบริหาร  (บัญชีบัณฑิต) 1 0  (0.00%) 1 (100.00%)
  หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  (ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต) 7 6  (85.71%) 1 (14.29%)
  หลักสูตรระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์  (บริหารธุรกิจบัณฑิต) 86 28  (32.56%) 58 (67.44%)
  หลักสูตรบัญชีบริหาร  (บัญชีบัณฑิต) 71 36  (50.70%) 35 (49.30%)
จำนวนทั้งหมด    753 296 (39.31%) 457 (60.69%)


     รายชื่อบัณฑิต เขตพื้นที่ ลำปาง
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล คณะวิชา หลักสูตร สถานะการกรอกข้อมูล