ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กราฟแสดงจำนวนบัณฑิตจำแนกตามเขตพื้นที่

   รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2557
ลำดับ เขตพื้นที่ จำนวน สมบูรณ์ ไม่สมบูรณ์
1 วิทยาลัย(ดอยสะเก็ด) 30 8  (26.67%) 22 (73.33%)
2 เขตพื้นที่ ภาคพายัพ เชียงใหม่ 2,439 682  (27.96%) 1,757 (72.04%)
3 เขตพื้นที่ น่าน 599 24  (4.01%) 575 (95.99%)
4 เขตพื้นที่ ลำปาง 1,096 107  (9.76%) 989 (90.24%)
5 เขตพื้นที่ เชียงราย 921 158  (17.16%) 763 (82.84%)
6 เขตพื้นที่ ตาก 930 120  (12.90%) 810 (87.10%)
7 เขตพื้นที่ พิษณุโลก 585 56  (9.57%) 529 (90.43%)
8 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 3 0  (0.00%) 3 (100.00%)
จำนวนทั้งหมด    6,603 1,155 (17.49%) 5,448 (82.51%)

เขตพื้นที่ ลำปาง
 คณะวิชา / สาขาวิชาจำนวนสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 372 27  (7.26%) 345 (92.74%)
  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ  (อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต) 139 5  (3.60%) 134 (96.40%)
  สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล  (อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต) 92 6  (6.52%) 86 (93.48%)
  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  (อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต) 89 16  (17.98%) 73 (82.02%)
  สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  (ไม่พบข้อมูล) 18 0  (0.00%) 18 (100.00%)
  สาขาวิชาช่างกลเกษตร  (ไม่พบข้อมูล) 14 0  (0.00%) 14 (100.00%)
  สาขาวิชาช่างยนต์  (ไม่พบข้อมูล) 5 0  (0.00%) 5 (100.00%)
  สาขาวิชาไฟฟ้า  (ไม่พบข้อมูล) 15 0  (0.00%) 15 (100.00%)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 228 14  (6.14%) 214 (93.86%)
  สาขาวิชาประมง  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 8 1  (12.50%) 7 (87.50%)
  สาขาวิชาพืชศาสตร์  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 96 6  (6.25%) 90 (93.75%)
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 31 4  (12.90%) 27 (87.10%)
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 65 1  (1.54%) 64 (98.46%)
  สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 28 2  (7.14%) 26 (92.86%)
  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 496 66  (13.31%) 430 (86.69%)
  สาขาวิชาการจัดการ  (บริหารธุรกิจบัณฑิต) 147 17  (11.56%) 130 (88.44%)
  สาขาวิชาการตลาด  (บริหารธุรกิจบัณฑิต) 61 5  (8.20%) 56 (91.80%)
  สาขาวิชาการท่องเที่ยว  (ศิลปศาสตรบัณฑิต) 11 0  (0.00%) 11 (100.00%)
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  (ศิลปศาสตรบัณฑิต) 5 1  (20.00%) 4 (80.00%)
  สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์  (บริหารธุรกิจบัณฑิต) 98 27  (27.55%) 71 (72.45%)
  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  (ศิลปศาสตรบัณฑิต) 2 0  (0.00%) 2 (100.00%)
  สาขาวิชาการบัญชี  (บัญชีบัณฑิต) 154 16  (10.39%) 138 (89.61%)
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (ไม่พบข้อมูล) 18 0  (0.00%) 18 (100.00%)
จำนวนทั้งหมด    1,096 107 (9.76%) 989 (90.24%)


     รายชื่อบัณฑิต เขตพื้นที่ ลำปาง
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล คณะวิชา สาขาวิชา สถานะการกรอกข้อมูล