ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กราฟแสดงจำนวนบัณฑิตจำแนกตามเขตพื้นที่

   รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2558
ลำดับ เขตพื้นที่ จำนวน สมบูรณ์ ไม่สมบูรณ์
1 วิทยาลัย(ดอยสะเก็ด) 22 0  (0.00%) 22 (100.00%)
2 เขตพื้นที่ ภาคพายัพ เชียงใหม่ 2,128 1  (0.05%) 2,127 (99.95%)
3 เขตพื้นที่ น่าน 277 0  (0.00%) 277 (100.00%)
4 เขตพื้นที่ ลำปาง 753 0  (0.00%) 753 (100.00%)
5 เขตพื้นที่ เชียงราย 596 0  (0.00%) 596 (100.00%)
6 เขตพื้นที่ ตาก 713 0  (0.00%) 713 (100.00%)
7 เขตพื้นที่ พิษณุโลก 442 0  (0.00%) 442 (100.00%)
8 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 0 0  (0.00%) 0 (0.00%)
จำนวนทั้งหมด    4,931 1 (0.02%) 4,930 (99.98%)

เขตพื้นที่ ลำปาง
 คณะวิชา / สาขาวิชาจำนวนสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 160 0  (0.00%) 160 (100.00%)
  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ  (อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต) 21 0  (0.00%) 21 (100.00%)
  สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล  (อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต) 59 0  (0.00%) 59 (100.00%)
  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  (อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต) 80 0  (0.00%) 80 (100.00%)
  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 228 0  (0.00%) 228 (100.00%)
  สาขาวิชาไม่มี / ไม่ระบุ (ในกรณีที่นักศึกษาเข้าใหม่ยังไม่ได้เลือกสาขาวิชา)  (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) 6 0  (0.00%) 6 (100.00%)
  สาขาวิชาประมง  (ไม่พบข้อมูล) 9 0  (0.00%) 9 (100.00%)
  สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร  (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) 9 0  (0.00%) 9 (100.00%)
  สาขาวิชาพืชศาสตร์  (เทคโนโลยีบัณฑิต) 105 0  (0.00%) 105 (100.00%)
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 46 0  (0.00%) 46 (100.00%)
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 43 0  (0.00%) 43 (100.00%)
  สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 10 0  (0.00%) 10 (100.00%)
  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 365 0  (0.00%) 365 (100.00%)
  สาขาวิชาการจัดการ  (บริหารธุรกิจบัณฑิต) 126 0  (0.00%) 126 (100.00%)
  สาขาวิชาการตลาด  (บริหารธุรกิจบัณฑิต) 55 0  (0.00%) 55 (100.00%)
  สาขาวิชาการท่องเที่ยว  (ศิลปศาสตรบัณฑิต) 1 0  (0.00%) 1 (100.00%)
  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม  (ศิลปศาสตรบัณฑิต) 18 0  (0.00%) 18 (100.00%)
  สาขาวิชาการบัญชีบริหาร  (บัญชีบัณฑิต) 1 0  (0.00%) 1 (100.00%)
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  (ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต) 7 0  (0.00%) 7 (100.00%)
  สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์  (บริหารธุรกิจบัณฑิต) 86 0  (0.00%) 86 (100.00%)
  สาขาวิชาบัญชีบริหาร  (บัญชีบัณฑิต) 71 0  (0.00%) 71 (100.00%)
จำนวนทั้งหมด    753 0 (0.00%) 753 (100.00%)


     รายชื่อบัณฑิต เขตพื้นที่ ลำปาง
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล คณะวิชา สาขาวิชา สถานะการกรอกข้อมูล