ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กราฟแสดงจำนวนบัณฑิตจำแนกตามเขตพื้นที่

   รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2555
ลำดับ เขตพื้นที่ จำนวน สมบูรณ์ ไม่สมบูรณ์
1 วิทยาลัย(ดอยสะเก็ด) 32 32  (100.00%) 0 (0.00%)
2 เขตพื้นที่ ภาคพายัพ เชียงใหม่ 1,843 1,745  (94.68%) 98 (5.32%)
3 เขตพื้นที่ น่าน 406 384  (94.58%) 22 (5.42%)
4 เขตพื้นที่ ลำปาง 924 874  (94.59%) 50 (5.41%)
5 เขตพื้นที่ เชียงราย 539 528  (97.96%) 11 (2.04%)
6 เขตพื้นที่ ตาก 740 705  (95.27%) 35 (4.73%)
7 เขตพื้นที่ พิษณุโลก 397 353  (88.92%) 44 (11.08%)
8 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 4 4  (100.00%) 0 (0.00%)
จำนวนทั้งหมด    4,885 4,625 (94.68%) 260 (5.32%)

เขตพื้นที่ ลำปาง
 คณะวิชา / สาขาวิชาจำนวนสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 212 195  (91.98%) 17 (8.02%)
  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ  (อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต) 63 56  (88.89%) 7 (11.11%)
  สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล  (อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต) 67 61  (91.04%) 6 (8.96%)
  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  (อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต) 82 78  (95.12%) 4 (4.88%)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 225 202  (89.78%) 23 (10.22%)
  สาขาวิชาประมง  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 17 15  (88.24%) 2 (11.76%)
  สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 8 6  (75.00%) 2 (25.00%)
  สาขาวิชาพืชศาสตร์  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 78 68  (87.18%) 10 (12.82%)
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 49 44  (89.80%) 5 (10.20%)
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 62 59  (95.16%) 3 (4.84%)
  สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 11 10  (90.91%) 1 (9.09%)
  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 487 477  (97.95%) 10 (2.05%)
  สาขาวิชาการจัดการ  (บริหารธุรกิจบัณฑิต) 115 114  (99.13%) 1 (0.87%)
  สาขาวิชาการตลาด  (บริหารธุรกิจบัณฑิต) 63 61  (96.83%) 2 (3.17%)
  สาขาวิชาการท่องเที่ยว  (ศิลปศาสตรบัณฑิต) 30 29  (96.67%) 1 (3.33%)
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  (ศิลปศาสตรบัณฑิต) 20 20  (100.00%) 0 (0.00%)
  สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์  (บริหารธุรกิจบัณฑิต) 132 129  (97.73%) 3 (2.27%)
  สาขาวิชาการบัญชี  (บัญชีบัณฑิต) 127 124  (97.64%) 3 (2.36%)
จำนวนทั้งหมด    924 874 (94.59%) 50 (5.41%)


     รายชื่อบัณฑิต เขตพื้นที่ ลำปาง
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล คณะวิชา สาขาวิชา สถานะการกรอกข้อมูล
1 นางสาว  ธีรดา  พิศาล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
2 นางสาว  เมวิกา  ฝั้นถาวร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
3 นางสาว  กนกวรรณ  ตันวงค์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
4 นางสาว  จุฑารัตน์  แฮดฟองคำ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
5 นางสาว  ลัดดาวัลย์  วงศ์ปันใจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
6 นางสาว  ศิรินันท์  มะโนเรือน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
7 นางสาว  สริตา  ศิริมังคลากุล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
8 นาย  ชาตรี  อึงอือ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
9 นาย  เอกอนันท์  บุญพงษ์ไชยยันต์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
10 นาย  ก้องภพ  สีตองอ่อน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
11 นาย  กิตติ  ทินกร ณ อยุธยา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
12 นาย  ณัฏฐากร  เชิงกลาง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
13 นาย  ณัฐกานต์  ทาจันทร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
14 นาย  ทศพร  เย็นใจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
15 นาย  ธัญพัฒน์  วิริยาธนาโชติ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
16 นาย  นัฐกานต์  ชีขาว คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
17 นาย  ปฏิมา  เตจาคำ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
18 นาย  วราวุฒิ  งามผ่อง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
19 นาย  วันชัย  จันต๊ะนาเขต คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
20 นาย  วิทูร  แต้มคม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
21 นาย  วุฒิพล  วรรณภิระ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
22 นาย  สัจภูมิ  ไชยบาล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
23 นาย  สิทธิเกษม  วงศ์สกุล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
24 นาย  อภิชัย  ศรีปาน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
25 นางสาว  ขนิษฐา  อุ่นญาติ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
26 นางสาว  เยาวดี  โสดา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
27 นาย  วีรพงศ์  พุทธสอน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
28 นางสาว  ภาสุนันท์  ใจเฉียง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
29 นางสาว  กมลทิพย์  จินา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
30 นางสาว  กมลวรรณ  ขอแนบกลาง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
31 นางสาว  กรวิการ์  ถาบุญชู คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
32 นางสาว  ชาลินี  สืบสอน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
33 นางสาว  บุษบา  ก้อนแหวน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
34 นางสาว  ปาริชาติ  ก๋านันตา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
35 นางสาว  มณีรัตน์  ปิ่นแก้ว คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
36 นางสาว  วาสนา  พวงแก้ว คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
37 นางสาว  สุรนารี  ใจยะวงศ์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
38 นางสาว  สไบทิพย์  ก๋าคำ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
39 นางสาว  สุจิตรา  ศรีสุข คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
40 นางสาว  สุณิสา  ไชยวงค์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
41 นางสาว  อภิญญา  สมุทรจักร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
42 นางสาว  อาทิตยา  เทพจันทร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
43 นาย  เกรียงไกร  เชื้อสายทอง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
44 นาย  กิตติศักดิ์  นันติ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
45 นางสาว  ดัชนี  เปี้ยป้อ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
46 นาย  ธนพล  ใจมั่น คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
47 นาย  ธีรพงษ์  แสนเงิน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
48 นาย  สิทธิชัย  จักรเครือ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
49 นาย  สุรณัฐ  เกตุมณี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
50 นางสาว  สุดารัตน์  ใจวัง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
51 นางสาว  จันจิรา  ใจตน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
52 นาย  วิสิษฐ์  คล้ายสุวรรณ์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
53 นางสาว  ปาณิสรา  บุญสวัสดิ์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
54 นางสาว  จันทิมา  คำต๊ะยศ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
55 นางสาว  จุติเลขา  สุปินะ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
56 นาย  แอ  แสงคำ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
57 นางสาว  ศุจินทรา  หน้านวล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
58 นางสาว  อรษา  ตาสาย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
59 นางสาว  เกษราพร  ประมวลทรัพย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
60 นางสาว  กรรณิกา  โกทึก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
61 นางสาว  กวีวรรณ  ชาญะกูล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
62 นางสาว  กาญจนา  โกศล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
63 นางสาว  จันจิรา  สายวงศ์ตุ้ย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
64 นางสาว  จิรัฐติกาล  เจ้ากลดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
65 นางสาว  จุรีรัตน์  จวนตัว คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
66 นางสาว  ฐิติมา  ชมภูชูวงค์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
67 นางสาว  ณหทัย  ท้าวขว้าง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
68 นางสาว  ณัฐฐิกา  สิทธิวัง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
69 นางสาว  ทัศนีย์พร  ต้อนรับ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
70 นางสาว  ทาริกา  สาริบุตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
71 นางสาว  ธันยาภรณ์  ดิษกร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
72 นางสาว  ธารารัตน์  อัศวะมงคล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
73 นางสาว  นริณีย์  ศิริสุข คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
74 นาย  กวิน  บุตรโคตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
75 นาย  กิตติวรา  จุงสวัสดิ์วัฒนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
76 นาย  จักรกฤษณ์  ปาเมืองมูล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
77 นาย  ชานนท์  บูรณสุต คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
78 นาย  ทนงศักดิ์  ท่าคล่อง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
79 นาย  เทวฤทธิ์  วงค์ฉายา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
80 นาย  ธนากร  บัววงศ์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
81 ว่าที่ร้อย  ธีรพงศ์  พรหมวัง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
82 นาย  ปองพล  อาสาวงค์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
83 นาย  ปานิก  จงปัญญาวัฒน์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
84 นางสาว  เนริสา  วินิจสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
85 นางสาว  นิตยา  วงค์หลวง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
86 นางสาว  นุชจรี  ของมูล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
87 นางสาว  ปวีณา  แกล้วกล้า คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
88 นางสาว  ปานตา  จำปา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
89 นางสาว  พรธิวา  จะมัง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
90 นางสาว  พรพิมล  ชมพู คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
91 นางสาว  พัชรินทร์  พรหมวงศ์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
92 นางสาว  ภัทราธร  บุตรโคตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
93 นางสาว  ภัทราวดี  วงศ์เรือน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
94 นางสาว  รัตติกาล  ยศพิระ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
95 นางสาว  วราพร  คำบิน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
96 นางสาว  วิไลวรรณ  วงศ์สุทธะ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
97 นางสาว  สมใจ  จิตมั่น คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
98 นางสาว  สุดารัตน์  ตั้งอยู่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
99 นางสาว  สุนิสา  ติ๊มคำ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
100 นางสาว  สุภาภรณ์  พวงมี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
101 นางสาว  อมรรัตน์  ทิพย์บุญมี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
102 นางสาว  อุทุมพร  กันทา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
103 นาย  พีระพงษ์  โพธิ์ทอง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
104 นาย  ภาณุวัฒน์  ขันไชยวงค์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
105 นาย  วิทูล  เกตุพิจิตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
106 นาย  วินัย  ดวงใย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
107 นาย  วุฒิพงศ์  ทิศรีชัย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
108 นาย  สกล  ปัยญายืน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
109 นาย  เสกสรร  สอนใจ๋ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
110 นางสาว  อัญชลี  เทพรักษาฤาชัย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
111 นางสาว  เมวิกา  อินต๊ะปัญญา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
112 นางสาว  จิราภรณ์  คำอาจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
113 นางสาว  กรรณิการ์  เครือแม้น คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
114 นางสาว  ณัฐธิญา  พุทธิพันธุ์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
115 นางสาว  ธมลวรรณ  งามพิง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
116 นางสาว  พรทิวา  นันต๊ะกูล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
117 นางสาว  ภัทรานิษฐ์  ปากแคว คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
118 นางสาว  อำพร  เทพา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
119 นาย  ภูมินทร์  ใหม่กิ่ม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
120 นางสาว  กมลทิพย์  กันทะวงค์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
121 นางสาว  กรณิการ์  ปานา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
122 นางสาว  กรนารี  สุดหอม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
123 นางสาว  นวลฉวี  ปรีวาสน์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
124 นาย  จตุพล  จี้มูล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
125 นาย  ถิรพงศ์  ไชยแสน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
126 นาย  สัจจารักษ์  จันทร์ทอง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
127 นาย  ทศพล  พุทธิมา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
128 นางสาว  อรนันท์  ชัยสีวี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
129 นาย  พงศธร  ผาสุข คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
130 นางสาว  อัมพวรรณ  สืบสอน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
131 นาย  จักรพันธ์  อินตามา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
132 นาย  วิศรุต  กำลังเก่ง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์