ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กราฟแสดงจำนวนบัณฑิตจำแนกตามเขตพื้นที่

   รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2556
ลำดับ เขตพื้นที่ จำนวน สมบูรณ์ ไม่สมบูรณ์
1 วิทยาลัย(ดอยสะเก็ด) 15 8  (53.33%) 7 (46.67%)
2 เขตพื้นที่ ภาคพายัพ เชียงใหม่ 2,049 1,909  (93.17%) 140 (6.83%)
3 เขตพื้นที่ น่าน 476 440  (92.44%) 36 (7.56%)
4 เขตพื้นที่ ลำปาง 779 737  (94.61%) 42 (5.39%)
5 เขตพื้นที่ เชียงราย 613 543  (88.58%) 70 (11.42%)
6 เขตพื้นที่ ตาก 767 730  (95.18%) 37 (4.82%)
7 เขตพื้นที่ พิษณุโลก 354 335  (94.63%) 19 (5.37%)
8 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 5 5  (100.00%) 0 (0.00%)
จำนวนทั้งหมด    5,058 4,707 (93.06%) 351 (6.94%)

เขตพื้นที่ ลำปาง
 คณะวิชา / สาขาวิชาจำนวนสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 228 210  (92.11%) 18 (7.89%)
  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ  (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) 90 85  (94.44%) 5 (5.56%)
  สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล  (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) 60 52  (86.67%) 8 (13.33%)
  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) 78 73  (93.59%) 5 (6.41%)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 183 164  (89.62%) 19 (10.38%)
  สาขาวิชาประมง  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 11 11  (100.00%) 0 (0.00%)
  สาขาวิชาพืชศาสตร์  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 55 43  (78.18%) 12 (21.82%)
  สาขาวิชาพืชศาสตร์ ? พืชสวน  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 1 0  (0.00%) 1 (100.00%)
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 31 31  (100.00%) 0 (0.00%)
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 56 53  (94.64%) 3 (5.36%)
  สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 27 25  (92.59%) 2 (7.41%)
  สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล  (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) 2 1  (50.00%) 1 (50.00%)
  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 368 363  (98.64%) 5 (1.36%)
  สาขาวิชาการจัดการ  (บริหารธุรกิจบัณฑิต) 100 100  (100.00%) 0 (0.00%)
  สาขาวิชาการตลาด  (บริหารธุรกิจบัณฑิต) 50 49  (98.00%) 1 (2.00%)
  สาขาวิชาการท่องเที่ยว  (ศิลปศาสตรบัณฑิต) 18 17  (94.44%) 1 (5.56%)
  สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์  (บริหารธุรกิจบัณฑิต) 101 99  (98.02%) 2 (1.98%)
  สาขาวิชาการบัญชี  (บัญชีบัณฑิต) 99 98  (98.99%) 1 (1.01%)
จำนวนทั้งหมด    779 737 (94.61%) 42 (5.39%)


     รายชื่อบัณฑิต เขตพื้นที่ ลำปาง
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล คณะวิชา สาขาวิชา สถานะการกรอกข้อมูล
1 นาย  เกียรติศักดิ์  แสงทองอร่าม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
2 นาย  กันย์  วงค์บุญชา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
3 นางสาว  ภูณิษชญาญ์  สันสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
4 นางสาว  ชลธิชา  สายเทพ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
5 นางสาว  นิตยา  ฟูธรรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
6 นางสาว  สกุลรัตน์  เรืองฤทธิ์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
7 นางสาว  สุนิสา  ลาวิตา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
8 นาย  เหมรัชต์  ไชยวัง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
9 นาย  ไกรสุวิทย์  ทาอาสา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
10 นาย  ชนะชัย  อุดถา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
11 นาย  สรายุทธ  แก้วนันไชย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
12 นาย  วงศกร  ชนะกุล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
13 นางสาว  ณัฐณี  วงกลม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
14 นางสาว  เมธินี  มโหฬาร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
15 นางสาว  พรพิมล  กันทะมา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
16 นางสาว  พัชรา  มีมานะ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
17 นางสาว  ศรัญญา  อุตมะ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
18 นางสาว  ศศิธร  แก้วคำฟู คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
19 นาย  คุณากร  กาตาสาย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
20 นาย  เฉลิมพงษ์  บุญบริบาล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
21 นาย  ชาติชาย  หมื่นเทพ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
22 นาย  ชูเกียรติ์  ทรัพย์เย็น คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
23 นาย  กฤชณัฎฐ์  จันทร์ตาฝั้น คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
24 นาย  วิทวัฒน์  จารุวรรณรัตน์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
25 นาย  วีรชัย  สูงดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
26 นาย  ศิระ  เหลืองอร่าม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
27 นาย  อนุวัฒน์  สุวรรณเมือง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
28 นาย  เอกพงษ์  บุญช่วย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
29 นาย  ทวนทอง  ชมเชี่ยวชาญ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
30 นางสาว  กนกวรรณ  สุริยะ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
31 นาย  ณัฐพล  กิมสี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
32 นาย  อรรคพล  เครือนวล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
33 นาย  อำพล  ผลาผล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
34 นางสาว  เบญจวรรณ  แก้วด้วง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
35 นางสาว  เปรมกมล  พูลเกษม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
36 นางสาว  เรณุกา  ศรีทิพันธุ์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
37 นางสาว  แคทลียา  วงศ์ยะ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
38 นางสาว  กชกร  เจริญสุข คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
39 นางสาว  จริยา  มงคล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
40 นางสาว  จันทนา  พรมแก้วงาม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
41 นางสาว  จิราพร  เครือโอ๋ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
42 นางสาว  จีรภรณ์  จิกคำ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
43 นางสาว  จุฬาลักษณ์  แม่นรัตน์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
44 นางสาว  ชณัฐกานต์  แก้วแกมสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
45 นางสาว  ชนากานต์  วงศ์เปี้ย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
46 นางสาว  ชลธิชา  กันทะ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
47 นางสาว  ณัฐวดี  นันทะสี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
48 นางสาว  ดวงกมล  กาดิน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
49 นางสาว  ภาวิณี  หม่องกันตี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
50 นางสาว  ธนาภรณ์  สุใจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
51 นางสาว  นุชจรินทร์  พูลศรี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
52 นางสาว  บุษบง  ใหม่แก้ว คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
53 นางสาว  ผกากรอง  ใจวัง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
54 นางสาว  ผลิกา  หมื่นทิ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
55 นางสาว  พรณิภา  ตุ้ย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
56 นางสาว  พัชรินทร์  มหานิล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
57 นางสาว  พัชรี  วิสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
58 นางสาว  พัชรี  วงค์เชื้อ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
59 นางสาว  พิกุลทอง  ตามอารมณ์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
60 นางสาว  พิศนุภา  ปัญญา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
61 นางสาว  ภัทราภรณ์  ทิพย์ศรีบุตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
62 นางสาว  ภัสรา  กาวิตู คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
63 นางสาว  ภาณุมาศ  จิตติพันธ์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
64 นางสาว  มนตรา  ปินตาเชื้อ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
65 นางสาว  มุกระวี  เมตตา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
66 นางสาว  ยุพาวัน  ใจล้อม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
67 นางสาว  สตางค์  รอดภัย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
68 นางสาว  สมฤทัย  อ่อนภักดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
69 นางสาว  รมย์นลิน  กีติพรหม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
70 นางสาว  วารุณี  ทองแจ่ม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
71 นางสาว  วาสนา  เทพวงศ์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
72 นางสาว  วีราภรณ์  ชัยลังกา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
73 นางสาว  ศศิพร  ศรีรัตนพันธ์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
74 นางสาว  ศศิวิมล  กูลแผ่น คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
75 นางสาว  ศิริพร  บุตรชา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
76 นางสาว  สริตา  สิทธิ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
77 นางสาว  สาวิตรี  ชมภู คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
78 นางสาว  หยกเพชร  สร้อยจันดา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
79 นาย  เฉลิมชัย  มายะ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
80 นาย  เฉลิมชัย  วิกรมาภิรมย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
81 นาย  จักรพงศ์  ยะถาศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
82 นาย  ชนะชล  ชัยวาณิชย์เจริญ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
83 นาย  ธนวัฒน์  หนูแก้ว คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
84 นาย  ธิชากรณ์  อิสระมงคลการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
85 นาย  นที  วงศ์สีดำ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
86 นาย  ปัญญากร  ท้าวศรีชัย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
87 นาย  พงษ์ศักดิ์  ชำนาญจิต คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
88 นาย  ภูมิรัฐ  ศิริผัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
89 นาย  วงศกร  อุตรัตน์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
90 นาย  วัฒนชัย  โสภา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
91 นาย  วีรวัฒน์  เดชอุดม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
92 นางสาว  รัตน์ติภรณ์  ผ่องผิว คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
93 นางสาว  ศศิธร  มาเลี้ยง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
94 นางสาว  มัณฑนา  หล่อเลิศฤทธิ์ชัย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
95 นางสาว  ศิริพร  ม้ายอง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
96 ว่าที่ร้อยตรี  สุภาพร  อินวงศ์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
97 นางสาว  อัมรินทร์  อินต๊ะ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
98 นาย  ชญาภัทร  วัทโล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
99 นางสาว  จิรารัตน์  บ้านสระ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
100 นางสาว  ปิยะรัตน์  มูลทรายคำ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
101 นางสาว  สายสุนีย์  พันธ์แก้ว คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์