ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กราฟแสดงจำนวนบัณฑิตจำแนกตามเขตพื้นที่

   รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2556
ลำดับ เขตพื้นที่ จำนวน สมบูรณ์ ไม่สมบูรณ์
1 วิทยาลัย(ดอยสะเก็ด) 15 8  (53.33%) 7 (46.67%)
2 เขตพื้นที่ ภาคพายัพ เชียงใหม่ 2,049 1,909  (93.17%) 140 (6.83%)
3 เขตพื้นที่ น่าน 476 440  (92.44%) 36 (7.56%)
4 เขตพื้นที่ ลำปาง 779 737  (94.61%) 42 (5.39%)
5 เขตพื้นที่ เชียงราย 613 543  (88.58%) 70 (11.42%)
6 เขตพื้นที่ ตาก 767 730  (95.18%) 37 (4.82%)
7 เขตพื้นที่ พิษณุโลก 354 335  (94.63%) 19 (5.37%)
8 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 5 5  (100.00%) 0 (0.00%)
จำนวนทั้งหมด    5,058 4,707 (93.06%) 351 (6.94%)

เขตพื้นที่ พิษณุโลก
 คณะวิชา / สาขาวิชาจำนวนสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12 7  (58.33%) 5 (41.67%)
  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  (ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต) 9 6  (66.67%) 3 (33.33%)
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต) 3 1  (33.33%) 2 (66.67%)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 192 182  (94.79%) 10 (5.21%)
  สาขาวิชาประมง  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 10 9  (90.00%) 1 (10.00%)
  สาขาวิชาพืชศาสตร์  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 23 21  (91.30%) 2 (8.70%)
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 24 24  (100.00%) 0 (0.00%)
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 61 58  (95.08%) 3 (4.92%)
  สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 11 11  (100.00%) 0 (0.00%)
  สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 19 18  (94.74%) 1 (5.26%)
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) 6 4  (66.67%) 2 (33.33%)
  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 38 37  (97.37%) 1 (2.63%)
  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 150 146  (97.33%) 4 (2.67%)
  สาขาวิชาการจัดการ  (บริหารธุรกิจบัณฑิต) 62 61  (98.39%) 1 (1.61%)
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  (ศิลปศาสตรบัณฑิต) 5 5  (100.00%) 0 (0.00%)
  สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์  (บริหารธุรกิจบัณฑิต) 83 80  (96.39%) 3 (3.61%)
จำนวนทั้งหมด    354 335 (94.63%) 19 (5.37%)


     รายชื่อบัณฑิต เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล คณะวิชา สาขาวิชา สถานะการกรอกข้อมูล
1 นาย  ธีระวัฒน์  แสนตา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
2 นาย  กฤษฐา  บุญด้วง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร ไม่สมบูรณ์
3 นางสาว  อุษา  รอดนิล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ ไม่สมบูรณ์
4 นาย  สุรสิทธิ์  แจ่มใส คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สมบูรณ์
5 นาย  สมเพชร  สุริยวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ไม่สมบูรณ์
6 นาย  นริศ  ปาณพิมลวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ไม่สมบูรณ์
7 นางสาว  รัตนา  ไชยคต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สมบูรณ์
8 นางสาว  ศิริวรรณ  แก้วสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สมบูรณ์
9 นาง  ปวีณา  รักอก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สมบูรณ์
10 นางสาว  วสุธัญกานต์  ศรีโนรินทร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
11 นาย  ทศพร  ประทาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาประมง สมบูรณ์
12 นาย  นิพนธ์  รู้หลัก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
13 นาย  ดุลยวิทย์  เชียงส่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
14 นาย  เกียรติคุณ  อรรถวิริยะ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
15 นาย  วรรณลภย์  สระทองโสม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
16 นางสาว  พัชราภรณ์  ดีแก้ว คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
17 นางสาว  กรกฎ  เพชรน้อย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
18 นางสาว  กลิ่นสุคนธ์  อินทร์นอก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
19 นางสาว  จริยา  สีเขียว คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
20 นางสาว  จันจิรา  เที่ยงอยู่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
21 นางสาว  นิภาพรรณ  อันทะชัย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
22 นางสาว  วริยา  เกตุมณีกุล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
23 นางสาว  สุชาดา  ศรีนวน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
24 นางสาว  สุดาวรรณ  จันทรักษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
25 นางสาว  นงนุช  ลำขวัญ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
26 นางสาว  นิภาพร  ศรีอ่วม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
27 นางสาว  สุจิตรา  แป้นเมือง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
28 นางสาว  จินตนา  โยคี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
29 นางสาว  จินต์จุฑา  ยะสืบ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
30 นางสาว  จิตรานุช  ปิ่นสัก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สมบูรณ์
31 นางสาว  นวภา  ศิริมณี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สมบูรณ์
32 นางสาว  นวลอนงค์  คงอินทร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สมบูรณ์
33 นางสาว  นิสารัตน์  วงค์พนัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สมบูรณ์
34 นางสาว  สุพานิช  น้อยสระ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สมบูรณ์
35 นาย  ไกรสิทธิ์  คำเกษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
36 นาย  จักรี  ล้อมงูเหลือม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
37 นาย  จุฬา  จันต่อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
38 นาย  ชัยวุฒิ  หินทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
39 นาย  ราเชนทร์  ชุมดวง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
40 นาย  สุรุจ  นาจกระโทก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
41 นางสาว  จารุวรรณ  ควรสำโรง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
42 นาย  อวิรุทธ์  บุญจอม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
43 นางสาว  สมหญิง  ทิมเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
44 นาย  เกรียงศักดิ์  จันทร์สว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
45 นาย  อภิวัฒน์  จันทร์สุทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
46 นางสาว  นุชนาฏ  จีนด้วง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
47 นางสาว  สุวรรณา  หวังดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
48 นาย  กฤษณะ  จันทร์สุระพล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
49 นาย  ชิษณุ  บัวกลอย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
50 นาย  ไชยกานต์  คำพราว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
51 นาย  ประภาพงษ์  แสงจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
52 นาย  พิทักษ์  เสนแสง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
53 นาย  มานะชัย  บุตรเสถียร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
54 นาย  ยุทธนา  บุญชู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
55 นาย  ลิขิต  สุขสโมสร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
56 นาย  วัชระ  สอนน้อย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
57 นาย  สนาน  ราตรีพรทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
58 นาย  สุรวัฒน์  กันทะปา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
59 นาย  อภิชัย  มั่นทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
60 นางสาว  กาญจนา  ปานดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
61 นางสาว  กิติยา  ชิ้นหนึ่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
62 นางสาว  ปวิตรา  หนูจิ๋ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
63 นางสาว  พิราวัลย์  รอดแสวง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
64 นางสาว  พุทธชาด  ยิ้มปาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
65 นางสาว  วราภรณ์  ลอยมณี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
66 นางสาว  สุจารี  ป้อมสุวรรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
67 นางสาว  สุนิสา  แก้วแหวน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
68 นาย  กฤษดา  วระโพธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
69 นาย  กิตติ  สุขแย้ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
70 นาย  ธีรพงศ์  พึ่งสลุด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
71 นาย  ร่มไทร  ไมตระรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
72 นาย  วารินทร์  วงษ์นิยม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
73 นาย  วิชญะ  เกียรติวุฒิอมร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
74 นาย  วีรพล  ตั้งมั่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
75 นาย  ศิริชัย  หอมบุปผา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
76 นาย  สุธี  พรมทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
77 นาย  สุรเดช  คงถาวร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
78 นาย  อดิศร  แสงสำลี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
79 นาย  อภินัทธ์  เพิ่มพูลทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
80 นางสาว  เกวลิน  เป้าโทน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
81 นางสาว  ดารณี  เรืองชม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
82 นางสาว  อาริสา  สีหะวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
83 นาย  พายัพ  ศรีอินเขียว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
84 นาย  ภานุวัฒน์  นักรำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
85 นาย  ณัฐพงษ์  แก้วกุมาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาประมง สมบูรณ์
86 นาย  พิทักษ์  ผาบสละ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาประมง สมบูรณ์
87 นางสาว  ปรียานันท์  วงค์ชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาประมง สมบูรณ์
88 นาย  พิทักษ์  สีกุม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
89 นาย  ภาณุวิชญ์  วาทยานนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
90 นาย  วรุฒ  ผลารักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
91 นาย  วัชรากร  คงแรต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
92 นาย  วันเฉลิม  กลิ่นหอม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
93 นาย  วิทวัส  ยอดปานันท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
94 นาย  ศักดิ์สิทธิ์  ไชยโส คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
95 นาย   สิรวุฒิ  พัดผล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
96 นาย  สุรเดช  แสงสวิทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
97 นางสาว  ปาริฉัตร  ทาบุตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
98 นางสาว  วรรณวิสาข์  เพ็ชรอ่อน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
99 นางสาว  วราภรณ์  งอกแสน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
100 นางสาว  วัณนิชา  ตราชื่นต้อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
101 นางสาว  วิภาวดี  แพงพิมาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
102 นางสาว  สวรส  วงษ์อนุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
103 นางสาว  สุชาดา  พูลเกตุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
104 นางสาว  สุชาดา  พูลเกตุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
105 นางสาว  สุธามาศ  ผลมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
106 นาย  กฤษดา  บรรเทิงจิตต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
107 นาย  ครุฑาวุฒิ  สมเนตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
108 นาย  ปกรณ์เกียรติ  กันจู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
109 นาย  พิเชษฐ์  บัวจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
110 นาย  ภาณุวัฒน์  พงษ์สิงห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
111 นาย  มานะ  เอี่ยมอรุณไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
112 นาย  รณชัย  ทองอยู่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
113 นาย  สิทธิพงศ์  เสนานุช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
114 นางสาว  แพรวพรรณ์  มณีรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
115 นางสาว  วรรณนิสา  เนตรแก้วใจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
116 นางสาว  วรันสินี  พิพัฒนราพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
117 นางสาว  สุพรรณี  แก้วกำพล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
118 นางสาว  อนุสรา  ทองใบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
119 นาย  ชัชลิต  คำอินทา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
120 นาย  ทรงพล  รังสิโยภาส คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน สมบูรณ์
121 นาย  ธวัชชัย  ใสสอาด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน สมบูรณ์
122 นาย  ธานุวัฒน์  ดวงดาว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน สมบูรณ์
123 นาย  นุกูล  มุกทั่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน สมบูรณ์
124 นาย  บัณฑิต  แสงทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน สมบูรณ์
125 นาย  มานิตย์  จันทร์คูณยงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน สมบูรณ์
126 นาย  เมธาวัฒน์  พูลทวี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน สมบูรณ์
127 นาย  สุทน  แก้วจีน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน สมบูรณ์
128 นาย  อิทธิพงษ์  สาวงค์ตุ้ย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน สมบูรณ์
129 นาย  สายชล  เจือทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน สมบูรณ์
130 นาย  ฉัตรชัย  คดคง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน สมบูรณ์
131 นางสาว  กาญจนา  ประทีปคีรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
132 นางสาว  เกวลี  ชื่นบุญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
133 นางสาว  จาริญา  เนตรแก้วใจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
134 นางสาว  ฐิติมา  ยินดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
135 นางสาว  ธนิษฐา  ฐานพานิช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
136 นางสาว  นัฎฐิรา  นาระกันทา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
137 นางสาว  นิภาพร  เล็กน้อย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
138 นางสาว  วิมล  กาไวย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
139 นางสาว  ศิรินภา  คงคา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
140 นางสาว  นลพรรณ  ปานทิม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
141 นางสาว  สุพัตรา  อินทร์ชาตื คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
142 นางสาว  จุฑามาศ  สมศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
143 นางสาว  เสาวรส  ขอมทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
144 นาย  วสันต์  บุญมา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
145 นางสาว  ลีลาวดี  สุขแจ่ม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
146 นาย  ประสิทธิ์  วงตา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
147 นาย  เจตวัฒน์  เต็งโล่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
148 นาย  วุฒิพันธ์  จินดาหลวง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
149 นาย  มุนินทร์  วงษ์จู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
150 นางสาว  ขวัญชนก  ทิมทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
151 นาย  ปิติภัทร  ศรีคง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
152 นาย  ชานนท์  เดื่อไธสง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร สมบูรณ์
153 นาย  บุญยอด  คงสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร สมบูรณ์
154 นาย  ณริน  นะราชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
155 นาย  สิทธิศักดิ์  อนุสิทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ไม่สมบูรณ์
156 นาย  วรวุฒิ  จ้อยวงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ไม่สมบูรณ์
157 นางสาว  เนตรพรเพ็ญ  ขุนพรหม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
158 นาย  อภิวัฒน์  สุขโขทัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
159 นางสาว  วิภาวดี  คุ้มภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
160 นาย  ธีรยุทธ  ยอดยิ่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
161 นาย  คฑาวุฒิ  นุชท่าโพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
162 นาย  อาทิตย์  สุขเกษม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
163 นาย  ปฐมพร  มีสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
164 นาย  อาทิตย์  สิทธิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
165 นางสาว  จิราวรรณ  สีแสง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
166 นางสาว  สมใจ  อิ่มบู่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
167 นางสาว  ปิยะฉัตร  ภู่สุวรรณ์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
168 นางสาว  ประภัสสร  โนจักร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
169 นางสาว  จันทรามาศ  อ่อนตา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
170 นางสาว  วรรษมน  ลักษณวิเชียร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
171 นางสาว  ศิริวรรณ  มามั่ง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
172 นางสาว  วนิดา  ทานะมัย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
173 นางสาว  บุษยา  พุกต่อม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
174 นางสาว  นิภาพร   บุญนาค คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
175 นางสาว  สุชาดา  ขันตี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
176 นางสาว  ณัฐสุดา  เย็นเยือก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
177 นางสาว  ลัดดา  พิกุนทอง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
178 นางสาว  สุนารี  เพชรป้อ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
179 นางสาว  นราชนินทร์  อ้นกลิ้ง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
180 นางสาว  ภูษิตา  สินวรสุข คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
181 นางสาว  วาสนา  เดชะผล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
182 นางสาว  สุนิสา  แสนเกตุ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
183 นางสาว  มะลิวัลย์  ดวงศรี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
184 นาย  โชคชัย  พูลคูณ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
185 นางสาว  เกศินี  บุดดา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
186 นางสาว  เปมิการ์  บุญมี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
187 นางสาว  เนตรทราย  สืบสม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
188 นางสาว  สุกัญญา  มีทอง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
189 นางสาว  ชรินรัตน์  อิ่มอ่ำ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
190 นางสาว  อาริษา  สังศิริ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
191 นางสาว  ภัททิยา  ธารีธาร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
192 นางสาว  ศิริพร  อ่อนสุข คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
193 นางสาว  จุดาทิพย์  ศรีบุ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
194 นางสาว  ณิชกมล  สาดอ่ำ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
195 นางสาว  วิจิตรา  โคกน้อย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
196 นางสาว  สิริขวัญ  เที่ยงธรรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
197 นางสาว  ภัคจิรา  แซ่เรือง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
198 นางสาว  วิกานดา  ทิมแป้น คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
199 นางสาว  วราภรณ์  พรมนิ่ม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
200 นางสาว  ภัทรศิกา  รุ่งธนเศรษฐ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
201 นางสาว  ศันสนีย์  หวานฉ่ำ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
202 นาย  อำพล  ยิ้มอยู่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
203 นางสาว  ศิริพร  ม่วงเพ็ชร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
204 นางสาว  ประทุมพร  วรรณรงค์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
205 นางสาว  โบ  กลิ่นมั่น คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
206 นางสาว  นฤมล  หู้พล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
207 นาย  ราชิต  ศิริธร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
208 นางสาว  พรพิมล  ปานเอี่ยม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
209 นางสาว  ศิริพร  เอี่ยมยอด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
210 นางสาว  ชาลินี  บู่อินทร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
211 นางสาว  วิไลลักษณ์  ปั้นจู คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
212 นาย  จักรพันธ์  ประเสริฐกุล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
213 นางสาว  ปัทมา  ผาสุขขัน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
214 นางสาว  จินตนา  เพ็งจันทร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
215 นาย  ดิศรณ์  ทับทิม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
216 นาย  จีรศักดิ์  รีส้มซ่า คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
217 นางสาว  วรัญญู  คำบุญ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
218 นางสาว  รัตนา  พลอยไป คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
219 นาย  พิษณุ  เมืองเดช คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
220 นางสาว  วิไลวรรณ  โตกลม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
221 นางสาว  เวนิกา  ทาอุบล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
222 นางสาว  นิภาพร  ทองยศ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
223 นางสาว  จิราภรณ์  มีรอด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
224 นางสาว  ช่อทิพย์  คงหนองลาน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
225 นางสาว  นุชษาภรณ์  จันทวงค์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
226 นาย  อิสรพงศ์  ชัยมงคล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
227 นางสาว  สุนทรีย์  แสงเพชร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
228 นาย  นนทนันท์  จันทร์คต คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
229 นาย  จักรกริช  พึ่งพิณ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
230 นางสาว  มุกดา  อินจันทร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
231 นางสาว  กันธิมา  นาคสิงห์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
232 นาย  รณธรรม  ทับเทศ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
233 นางสาว  ธัณชณา  พูนคำ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
234 นางสาว  ดารารัตน์  โพยนอก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
235 นางสาว  หงษ์ษา  เหมือนเพชร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
236 นาย  สุรศักดิ์  น้อยวงษ์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
237 นางสาว  ปทุมพร  เฝ้าแดง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
238 นาย  กฤตภาส  อินตา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
239 นางสาว  ณัฏฐวรรณ  จ่างสะเดา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
240 นางสาว  กาญจนา  กวางแก้ว คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
241 นางสาว  ณัฐจิรา  ขำน้ำคู้ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
242 นางสาว  สุธิดา  เมฆอรุณ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
243 นางสาว  ชนินาถ  พุฒิเพ็ญ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
244 นาย  วัฒนชัย  ภูริวงศ์ปัญญา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
245 นางสาว  ปวีนา  นาวา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
246 นางสาว  ศิริกัญญา  มีแจ้ง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
247 นางสาว  ขวัญจิรา  มียวน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
248 นาย  มนัสชัย  แซ่หยาง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
249 นางสาว  อาริสา  อ้อยแก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
250 นาย  ศราวุฒิ  วรวงษ์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
251 นาย  ชัยณรงค์  แก้วไพรชัฎ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
252 นางสาว  ธารารัตน์  กุลเสือ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
253 นาย  คมสันต์  จอมพงษ์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
254 นางสาว  จิรารัตน์  สวัสดิ์วงศ์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
255 นาย  ณัฐพงษ์  ส่งพ่วง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
256 นางสาว  เบญจวรรณ  เอี่ยมสถาน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
257 นางสาว  สุพัตรา  เขม้นเขตการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
258 นางสาว  ปาริชาติ  โลหะเวช คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
259 นางสาว  จารุวรรณ  เพ็ชรภู่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
260 นางสาว  ศิวาพร  โตเอี่ยม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
261 นางสาว  สุดาภา  ลบลอยนาค คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
262 นางสาว  บุษบา  มณีนาค คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
263 นาย  ธีระศักดิ์  พิมพ์แก้ว คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
264 นางสาว  กมลชนก  ชารส คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
265 นางสาว  พวงผกา  สีสะบัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
266 นาย  คชานนท์  แดงจีน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
267 นางสาว  พรศิริ  พลวัฒน์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
268 นาย  รัฐวุฒิ  เหมเพ็ชร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
269 นาย  คุณากร  กลิ่นบ้านหม้อ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
270 นางสาว  นลิน  ศรีอุ่นดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
271 นางสาว  รุ่งนภา  อุ่นกมล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
272 นาย  พงศภัค  ศิวราศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
273 นางสาว  นิภาภรณ์  พิมโพธิ์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
274 นางสาว  วิณิภา  สีบุ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
275 นาย  สุรสิทธิ์  จันทร์พุฒ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
276 นาย  วรงค์ชัย  กมลกิจเจริญ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
277 นาย  วีรพงศ์  คงสัมมา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
278 นางสาว  พจนีย์  ปรีชาวนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
279 นางสาว  สุดารัตน์  อินทรสาโรช คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
280 นางสาว  ปพิชญา  หลาวทอง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
281 นางสาว  อัจฉรา  อินมา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
282 นาย  มาโนช  มงคล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
283 นางสาว  โสภี  อุทุมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
284 นางสาว  สุนิสา  หลงแสง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
285 นางสาว  พรพิสุทธิ์  โพธิ์น้อย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
286 นางสาว  ศศิธร  กรจินดา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
287 นางสาว  สุนารี  บุญช่วยสุข คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
288 นางสาว  ศุภรัตน์  เสือครุฑ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
289 นางสาว  นิโลบล  พรมมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
290 นาย  วรวุฒิ  แก่นจันทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
291 นาย  ธนาคาร  คงประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
292 นาย  สุภาพ  สุริวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
293 นางสาว  อารียา  วิทยาประดับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
294 นางสาว  อารี  ย่างพัฒนาพิชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
295 นาย  หิรัญ  แสนใจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
296 นางสาว  ปาริชาติ  ทาบุตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
297 นางสาว  จิรภัทร์  กรมสกุณี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
298 นาย  นภดล  นิลเลี่ยม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาประมง สมบูรณ์
299 นางสาว  วารุณี  รนที คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาประมง สมบูรณ์
300 นาย  ดุริยะ  ขำวิลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาประมง สมบูรณ์
301 นางสาว  นารีรัตน์  ศรีชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาประมง สมบูรณ์
302 นาย  ฉกาจ  แซ่คำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาประมง สมบูรณ์
303 นางสาว  อลีนา  ทิมทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาประมง ไม่สมบูรณ์
304 นาย  อรรถภมิ  รักศึกษาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
305 นาย  ธีรชาติ  แซ่หยาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
306 นาย  ธีระพงษ์  เสพสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
307 นางสาว  จันจิรา  ซ้อนภู่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
308 นางสาว  วทันยา  แซ่อัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
309 นาย  วิจิตร  จูสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
310 นางสาว  อัจฉรีย์  จันทร์เพ็ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
311 นางสาว  วารุณี  มิ่งขวัญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
312 นางสาว  ทิพย์วรรณ  พุฒทัพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
313 นางสาว  กรีฑารัตน์  วนาสุขสมบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
314 นางสาว  พรชนก  รัตนเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
315 นาย  กฤษณ์  แซ่ลี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
316 นางสาว  อัมไพรทิพย์  อุ่นถิ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
317 นาย  ศรันยู  สิงหาวัณณา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
318 นางสาว  สุภาพร  กระมล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
319 นาย  อำพล  ปานศิลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
320 นาย  พรเทพ  คล่องสั่งสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
321 นาย  ธวัชชัย  จีนด้วง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
322 นาย  กฤตภาส  ทองน้อย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
323 นาย  อุดมศักดิ์  เนตรสว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
324 นาย  สาธิต  เส็งทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
325 นางสาว  ประทุมภร  น้ำน้อย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
326 นาย  ปิยะรัตน์  เกษมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
327 นาย  ธีระพงศ์  ชวนชม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
328 นาย  อภิรักษ์  ขำนุช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร สมบูรณ์
329 นาย  เกียรติทวี  สาดอ่ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร สมบูรณ์
330 นาย  ธนบัตร  สีม่วง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร สมบูรณ์
331 นาย  บุญสม  หมื่นวงค์เทพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร สมบูรณ์
332 นางสาว  จริยา  มานักฆ้อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร สมบูรณ์
333 นาย  สามารถ  สิ้วอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร สมบูรณ์
334 นาย  ภานุพงศ์  น่วมมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร สมบูรณ์
335 นาย  จักรกฤษ  หมีนิ่ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร สมบูรณ์
336 นาย  ชัยวัฒน์  เมืองก้อน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร สมบูรณ์
337 นาย  พงศ์พัฒน์  คล้ายพร้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร สมบูรณ์
338 นางสาว  นุชนาฏ  ใจจอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร สมบูรณ์
339 นาย  จิรายุ  บุญทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร สมบูรณ์
340 นาย  อิทธิกร  สกุลมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร สมบูรณ์
341 นาย  สุริยา  ผลาชิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร สมบูรณ์
342 นาย  คมสัน  เทพพรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร สมบูรณ์
343 นาย  นัฐพงษ์  ปิตุโน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร สมบูรณ์
344 นาย  กฤติน  ครองศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
345 นางสาว  สุวรรณา  เกบุ้ย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
346 นางสาว  กนกวรรณ  ปานทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
347 นาย  ยุทธการ  จินวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
348 นางสาว  นันทิมา  อรุณวิง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
349 นางสาว  ขนิษฐา  นาคหวัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
350 นาย  กรีฑาพล  สาวเพ็ชรดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
351 นางสาว  หทัยนันท์  กองพล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
352 นางสาว  ฝันหล้า  บุญมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
353 นางสาว  อัญชัญ  อ่อนเส็ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
354 นางสาว  จันทนาพร  พรมนิล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์