ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กราฟแสดงจำนวนบัณฑิตจำแนกตามเขตพื้นที่

   รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2558
ลำดับ เขตพื้นที่ จำนวน สมบูรณ์ ไม่สมบูรณ์
1 วิทยาลัย(ดอยสะเก็ด) 22 8  (36.36%) 14 (63.64%)
2 เขตพื้นที่ ภาคพายัพ เชียงใหม่ 2,127 825  (38.79%) 1,302 (61.21%)
3 เขตพื้นที่ น่าน 277 68  (24.55%) 209 (75.45%)
4 เขตพื้นที่ ลำปาง 753 328  (43.56%) 425 (56.44%)
5 เขตพื้นที่ เชียงราย 596 197  (33.05%) 399 (66.95%)
6 เขตพื้นที่ ตาก 713 175  (24.54%) 538 (75.46%)
7 เขตพื้นที่ พิษณุโลก 442 83  (18.78%) 359 (81.22%)
8 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 0 0  (0.00%) 0 (0.00%)
จำนวนทั้งหมด    4,930 1,684 (34.16%) 3,246 (65.84%)

เขตพื้นที่ พิษณุโลก
 คณะวิชา / หลักสูตรจำนวนสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 115 7  (6.09%) 108 (93.91%)
  หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ  (ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต) 45 2  (4.44%) 43 (95.56%)
  หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล  (ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต) 32 3  (9.38%) 29 (90.63%)
  หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า  (ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต) 38 2  (5.26%) 36 (94.74%)
  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 190 42  (22.11%) 148 (77.89%)
  หลักสูตรไม่มี / ไม่ระบุ (ในกรณีที่นักศึกษาเข้าใหม่ยังไม่ได้เลือกสาขาวิชา)  (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) 2 0  (0.00%) 2 (100.00%)
  หลักสูตรประมง  (ไม่พบข้อมูล) 15 0  (0.00%) 15 (100.00%)
  หลักสูตรพืชศาสตร์  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 47 13  (27.66%) 34 (72.34%)
  หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 23 9  (39.13%) 14 (60.87%)
  หลักสูตรสัตวศาสตร์  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 66 11  (16.67%) 55 (83.33%)
  หลักสูตรเกษตรกลวิธาน  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 1 0  (0.00%) 1 (100.00%)
  หลักสูตรเครื่องจักรกลเกษตร  (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) 5 0  (0.00%) 5 (100.00%)
  หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) 31 9  (29.03%) 22 (70.97%)
  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 137 34  (24.82%) 103 (75.18%)
  หลักสูตรการจัดการ  (บริหารธุรกิจบัณฑิต) 62 6  (9.68%) 56 (90.32%)
  หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  (ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต) 15 4  (26.67%) 11 (73.33%)
  หลักสูตรระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์  (บริหารธุรกิจบัณฑิต) 60 24  (40.00%) 36 (60.00%)
จำนวนทั้งหมด    442 83 (18.78%) 359 (81.22%)


     รายชื่อบัณฑิต เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล คณะวิชา หลักสูตร สถานะการกรอกข้อมูล
1 นาย  ธงไท  ป้องท้าว คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
2 นาย  ณัฐพล  รักเรือง คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
3 นาย  ประเดิม  เนียมหอม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรเกษตรกลวิธาน ไม่สมบูรณ์
4 นางสาว  จุฑามาศ  ทองเครือมา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ไม่สมบูรณ์
5 นาย  สุภาพ  แก้วละเอียด คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรไม่มี / ไม่ระบุ (ในกรณีที่นักศึกษาเข้าใหม่ยังไม่ได้เลือกสาขาวิชา) ไม่สมบูรณ์
6 นาง  พรประภา  แสนหลวง คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรไม่มี / ไม่ระบุ (ในกรณีที่นักศึกษาเข้าใหม่ยังไม่ได้เลือกสาขาวิชา) ไม่สมบูรณ์
7 นาย  ณัฐวุฒิ  นักรู้ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรพืชศาสตร์ สมบูรณ์
8 นาย  เกรียงไกร  กลิ่นมาลา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรพืชศาสตร์ สมบูรณ์
9 นาย  คมกฤช  ธีระแนว คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล ไม่สมบูรณ์
10 นาย  ชำนาญ  มากศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล ไม่สมบูรณ์
11 นาย  อรรถพงษ์  พรรณแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล ไม่สมบูรณ์
12 นาย  ธนากร  ทัดโต คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล ไม่สมบูรณ์
13 นาย  ภุชงค์  วงศ์ทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล ไม่สมบูรณ์
14 นาย  ศักดา  ทองวัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล ไม่สมบูรณ์
15 นาย  ชัยชนะ  ชูเวช คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่สมบูรณ์
16 นาย  อนุพล  วังมูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่สมบูรณ์
17 นาย  เกรียงวุฒิไกร  รอดมั่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่สมบูรณ์
18 นางสาว  วรรนิดา  มาเวหา คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่สมบูรณ์
19 นาย  จักรพงศ์  ม่วงอ่วม คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่สมบูรณ์
20 นาย  อำนาจ  กวยคำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่สมบูรณ์
21 นาย  สราวุธ  ทิพหา คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่สมบูรณ์
22 นาย  เสกศักดิ์  สิงหเดช คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่สมบูรณ์
23 นาย  ศราวุธ  ชาชำนาญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่สมบูรณ์
24 นาย  ดุสิต  คุณเฉย คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่สมบูรณ์
25 นาย  กฤษณัฐ  คล้ายกล่ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่สมบูรณ์
26 นาย  สุธี  ปลื้มใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่สมบูรณ์
27 นาย  ณัฐวุฒิ  กองคูณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่สมบูรณ์
28 นาย  ภัทรชัย  ปุราทะกา คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่สมบูรณ์
29 นาย  ทศพล  มอญสลุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่สมบูรณ์
30 นาย  ฐิติพล  พูลกสิวิทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่สมบูรณ์
31 นาย  เรวุฒิ  โม้สม คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่สมบูรณ์
32 นาย  วาทิต  ยมจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่สมบูรณ์
33 นาย  นิวัฒน์  เนียมทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่สมบูรณ์
34 นาย  วัชรพล  แป้นแสง คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่สมบูรณ์
35 นาย  เกรียงศักดิ์  เอี่ยมสอาด คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่สมบูรณ์
36 นางสาว  สุรางคนา  เอี่ยมแจ้ง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการจัดการ สมบูรณ์
37 นางสาว  จิตรลดา  ฟักแสง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการจัดการ ไม่สมบูรณ์
38 นางสาว  ทิพวรรณ  ศรีพระจันทร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการจัดการ ไม่สมบูรณ์
39 นางสาว  อาภัสรา  หลิ่มสืบ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการจัดการ ไม่สมบูรณ์
40 นางสาว  วลี  มะยาระ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการจัดการ สมบูรณ์
41 นางสาว  สุนิษา  สวัสดิ์มิ่ง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการจัดการ ไม่สมบูรณ์
42 นางสาว  มะลิวรรณ  ปักกัดตา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการจัดการ ไม่สมบูรณ์
43 นางสาว  พนิดา  หอมหวล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการจัดการ ไม่สมบูรณ์
44 นางสาว  พัชธิรา  เปรมปรี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการจัดการ ไม่สมบูรณ์
45 นางสาว  มินตรา  กิจสวน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการจัดการ ไม่สมบูรณ์
46 นางสาว  กังสณา  เลียงผา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการจัดการ ไม่สมบูรณ์
47 นาย  ศิริชัย  สว่างศรี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการจัดการ ไม่สมบูรณ์
48 นาย  นพพล  อิ่มเพ็ง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการจัดการ ไม่สมบูรณ์
49 นาย  ชินกร  บุญแจ่ม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการจัดการ ไม่สมบูรณ์
50 นางสาว  วราภรณ์  ชาวบางมอญ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการจัดการ ไม่สมบูรณ์
51 นางสาว  วีณา  น้อยหัวหาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการจัดการ ไม่สมบูรณ์
52 นางสาว  นฤมล  เทียมพันโท คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการจัดการ ไม่สมบูรณ์
53 นางสาว  สุมินตรา  ครุธเครือ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการจัดการ ไม่สมบูรณ์
54 นางสาว  วิภาดา  ประทิศ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการจัดการ ไม่สมบูรณ์
55 นาย  กษิภัทร  นาครทรรพ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการจัดการ สมบูรณ์
56 นางสาว  จุฬาลักษณ์  ถิ่นบาง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการจัดการ ไม่สมบูรณ์
57 นางสาว  วิจิตรา  ศรีโพธิ์โต คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการจัดการ ไม่สมบูรณ์
58 นางสาว  นงคราญ  ยิ้มประดิษฐ์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการจัดการ ไม่สมบูรณ์
59 นางสาว  สุพรรษา  จันทร์ดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการจัดการ สมบูรณ์
60 นางสาว  ไอลดา  บุญคง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการจัดการ ไม่สมบูรณ์
61 นางสาว  สารียา  จิตตนะ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการจัดการ สมบูรณ์
62 นางสาว  สิทธิณี  สุทธสม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการจัดการ ไม่สมบูรณ์
63 นางสาว  ชนาภรณ์  ลอยมณี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สมบูรณ์
64 นางสาว  ชนาทิพ  ปั้นเหน่งเพ็ชร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สมบูรณ์
65 นางสาว  พลอยไพลิน  เกิดมี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สมบูรณ์
66 นาย  สุรพงศ์  หอยสังข์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ไม่สมบูรณ์
67 นาย  สุรเดช  โกศลกิตย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ไม่สมบูรณ์
68 นาย  วิชิตชัย  บัวคลี่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ไม่สมบูรณ์
69 นาย  เอก  มูลพรมมา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ไม่สมบูรณ์
70 นางสาว  ภารดา  น้อยเกิด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ไม่สมบูรณ์
71 นางสาว  ณัฐชา  บัวทวี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สมบูรณ์
72 นางสาว  เบญจวรรณ  บางยิ้ม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ไม่สมบูรณ์
73 นางสาว  สุนทรี  เขียวดำ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ไม่สมบูรณ์
74 นางสาว  ธนาภรณ์  คร้ามสมอ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ไม่สมบูรณ์
75 นางสาว  อารีรัตน์  เทียรบาล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ไม่สมบูรณ์
76 นางสาว  ปารียา  ธนสิริพงษ์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ไม่สมบูรณ์
77 นางสาว  จารุวรรณ  เสาทอน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ไม่สมบูรณ์
78 นางสาว  อังคณา  พิลึก คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรพืชศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
79 นางสาว  รัตนา  สอนทอง คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรพืชศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
80 นาย  ภานุวัฒน์  ทาดา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรพืชศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
81 นาย  วิรัช  จูพิพิธ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรพืชศาสตร์ สมบูรณ์
82 นาย  วรากรณ์  ทับจาก คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรพืชศาสตร์ สมบูรณ์
83 นางสาว  สิริวรรณ  มีมาเมิน คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรพืชศาสตร์ สมบูรณ์
84 นาย  พงศธร  ศรีนวน คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรพืชศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
85 นาย  วรวิทย์  ดอนทราย คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรพืชศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
86 นางสาว  ชนินทร์กานต์  ธุระเศรษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรพืชศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
87 นาย  ธารา  กล่ำบุตร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรพืชศาสตร์ สมบูรณ์
88 นาย  สันติภาพ  แก้วพุ่ม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรพืชศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
89 นาย  เจษฎา  กิ่งแก้ว คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรพืชศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
90 นางสาว  เจษฎาภรณ์  มั่นเด็ดวิทย์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรพืชศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
91 นาย  สุทธิศักดิ์  อยู่ยอด คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรพืชศาสตร์ สมบูรณ์
92 นางสาว  อภิญญา  คุยดี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรพืชศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
93 นางสาว  ชลธิชา  คุ้มปากพิง คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรพืชศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
94 นางสาว  นิสาชล  เตี้ยนกลิ่น คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรพืชศาสตร์ สมบูรณ์
95 นางสาว  เนตรนภา  เผือกชาวนา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรพืชศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
96 นางสาว  สิริลักษณ์  ทองไหลมา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรพืชศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
97 นาย  วัชรพล  เกียรติยศ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรพืชศาสตร์ สมบูรณ์
98 นางสาว  นิจวิภา  รอดศรี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรพืชศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
99 นางสาว  แสงเทียน  แสนผ่องจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรพืชศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
100 นางสาว  หยาดฝน  บุญมี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรพืชศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
101 นาย  เจษฎาพร  คงกระจ่าง คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรพืชศาสตร์ สมบูรณ์
102 นาย  อาคม  แย้มวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรพืชศาสตร์ สมบูรณ์
103 นาย  เจษฎา  อินทรภักดี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรพืชศาสตร์ สมบูรณ์
104 นาย  ณัฐพล  พูลมณี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรพืชศาสตร์ สมบูรณ์
105 นาย  บุณริกร  คล้ายพันปี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรพืชศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
106 นาย  วสิษฐ์พล  มีบุญ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรพืชศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
107 นางสาว  วิชุดา  พุทธโกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
108 นาย  สมเกียรติ  เลิศประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
109 นางสาว  ละมัย  เอี่ยมทองแดง คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
110 นาย  นุกูล  บุญจิตร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
111 นาย  ปิยะพงษ์  ธนาภูวนนท์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
112 นางสาว  ธัญชนก  จันทร์สร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
113 นางสาว  ดาริกา  นาเกลือ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
114 นาย  วิวัฒน์  ผันสนาม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
115 นางสาว  กานติมา  รัตนา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
116 นาย  อำนาจ  เขียวสา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
117 นาย  ชัยชนะ  กันทะนะ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
118 นาย  จิตวัต  ม่วงพรม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
119 นางสาว  ปัณรส  พันหลัก คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
120 นางสาว  เกสรี  แก้วฉิ่ม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
121 นางสาว  ขนิษฐา  ม่วงเขาย้อย คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
122 นางสาว  อรสา  ปัดเพชร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
123 นางสาว  ศศิวิมล  พูลพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
124 นางสาว  ยุพาพัน  ถินทับ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
125 นางสาว  วรรณวิภา  สุขสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
126 นาย  อนุวัฒน์  เลาว้าง คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
127 นางสาว  นภาวรรณ  เจื้อยแจ้ว คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
128 นาย  ณรงค์  เที่ยงอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
129 นางสาว  วรรณพร  กงจีน คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
130 นาย  อณุชาติ  คนแข็ง คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
131 นางสาว  ภัสสร  เผ่าผาง คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
132 นาย  สมประสงค์  เทียนเงิน คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
133 นาย  เสกสรร  ทองสุข คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
134 นาย  อภินันท์  พูลสมบัติ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
135 นาย  ศักดา  เรียงบุตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
136 นาย  เมธัส  บุตรดาวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
137 นาย  ภานุมาศ  มาสี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
138 นาย  เมนาถ  วัฒนสุวกุล คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรประมง ไม่สมบูรณ์
139 นาย  ยงยุทธ  พุ่มทับทิม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรประมง ไม่สมบูรณ์
140 นาย  เกียรติศักดิ์  ยมจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรประมง ไม่สมบูรณ์
141 นางสาว  เมวดี  โชติปัญญาชีพ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรประมง ไม่สมบูรณ์
142 นางสาว  เหมือนตะวัน  ขาวทรงธรรม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรประมง ไม่สมบูรณ์
143 นาย  วัชระพงษ์  นาโสก คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรประมง ไม่สมบูรณ์
144 นางสาว  ศศิวรรณ  เฉลิมชัยเจริญกิจ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรประมง ไม่สมบูรณ์
145 นาย  วิรัตน์  โฉมสร้อย คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรประมง ไม่สมบูรณ์
146 นาย  นราธิป  มั่นคง คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรประมง ไม่สมบูรณ์
147 นาย  นภภรณ์  แสวงทอง คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรประมง ไม่สมบูรณ์
148 นางสาว  ชลธิชา  คงคอน คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
149 นางสาว  รังสิมันต์  กล่ำคำ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
150 นางสาว  ฉัตรชฎา  กะลำพา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
151 นางสาว  ฉัตรวลัย  กะลำพา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
152 นาย  ศิริเพชร  สาสอน คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
153 นาย  รุ่งโรจน์  บัวขำ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
154 นาย  เฉลิม  อินต๊ะวงค์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
155 นางสาว  วิสุทธิกาน  เสวียงชัย คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
156 นางสาว  สุมินตรา  ทองกุ้ง คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
157 นางสาว  โสรยา  รอดปลื้ม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
158 นาย  ณัฐพงษ์  หาสูงเนิน คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
159 นางสาว  ภัทรวดี  นวลศรี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
160 นางสาว  วรรณภา  วิจารณ์พล คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
161 นาย  ศุภกิจ  ยอดเพชร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
162 นางสาว  ณัฐนิชา  ยอดเพชร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
163 นาย  วรัญญู  มาถาวร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
164 นางสาว  กรรณิการ์  แสนมั่ง คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
165 นางสาว  สิริลักษณ์  ฤทธิ์กระจาย คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
166 นาย  วีรภัทร  ทองดี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
167 นาย  ศุทธวีร์  เทศพุ่ม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
168 นาย  ศรณรินทร์  ศรีชำนาญ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
169 นางสาว  ปุณยาพร  สุ่มเสมอ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
170 นางสาว  ศิวพร  ทันมา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
171 นางสาว  สุภาวิณี  สีแดงดี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
172 นางสาว  วรรณวิภา  ยอดเพชร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
173 นาย  ธาดา  แก้วบังเกิด คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
174 นางสาว  อรณี  เหล็กเพชร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
175 นาย  ทิวากร  เหวขุนทด คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
176 นางสาว  อารีญา  คุณสุทธิ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
177 นาย  ธนพล  นาคประไพ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
178 นางสาว  ดาริกา  ไชยวุฒิ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
179 นางสาว  น้ำฝน  ดีแล้ว คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
180 นางสาว  จริยา  เหล็กน้ำคบ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
181 นางสาว  อภิญญา  ครื้นอุระ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
182 นางสาว  มิ่งขวัญ  กะดี่ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
183 นางสาว  ลลิตรี  พึ่งทอง คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
184 นาย  สหรัฐ  แรดทอง คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
185 นางสาว  อัญชลี  งอนน้อย คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
186 นาย  เอกสิทธิ์  เชื้อเทวา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
187 นางสาว  วิจิตรา  เอมสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
188 นางสาว  ศศิธร  มงคล คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
189 นางสาว  เจนจิรา  เกตุแก้ว คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
190 นางสาว  พรทิพย์  แสงแผน คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
191 นาย  วทัญญู  อินเมฆ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
192 นางสาว  รัตติญา  ธรรมสอน คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ไม่สมบูรณ์
193 นางสาว  นันทวัน  ปูคำ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ไม่สมบูรณ์
194 นางสาว  ธิดารัตน์  ปิ่นสกล คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ไม่สมบูรณ์
195 นาย  อำพล  คล้ายหนู คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ไม่สมบูรณ์
196 นางสาว  กรองทิพย์  ผ่องประทีป คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ไม่สมบูรณ์
197 นางสาว  ช่อทิพย์  อ่ำเทศ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ไม่สมบูรณ์
198 นางสาว  วิไลวรรณ  แก้วสุก คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ไม่สมบูรณ์
199 นางสาว  พันนิษา  จันพินิจ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ไม่สมบูรณ์
200 นางสาว  เรณู  มุ้ยแก้ว คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ไม่สมบูรณ์
201 นางสาว  เรณุกา  ยาฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ไม่สมบูรณ์
202 นาย  ภัทรดนัย  หิงห้อยทอง คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ไม่สมบูรณ์
203 นางสาว  วิภาดา  มาเชาสวน คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ไม่สมบูรณ์
204 นางสาว  รัชนีพร  ภู่เกษร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
205 นางสาว  ประกายเพชร  เบ้าหล่อเพชร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
206 นางสาว  เจนจิรา  คงทน คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
207 นางสาว  วันวิสาข์  ประมวลศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
208 นางสาว  อรณี  บัวแก้ว คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
209 นางสาว  สุภาภรณ์  นาคย่านยาว คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
210 นางสาว  รวิพร  เทียนนุ่ม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ไม่สมบูรณ์
211 นางสาว  ยุภาพร  บ่อคุ้ม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
212 นางสาว  ดวงมณี  จันทะวง คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
213 นางสาว  สุนิสา  เพ็ชรมาก คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
214 ว่าที่ร้อยตรีหญิง  พรสุดา  มั่นต่อการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล ไม่สมบูรณ์
215 นาย  นัฐพงศ์  กลิ่นจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
216 นาย  ณัฐพล  อินทร์สุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
217 นาย  พงศา  จำปาทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล ไม่สมบูรณ์
218 นาย  ธนากร  เข็มทิศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล ไม่สมบูรณ์
219 นาย  วิทูร  ม่วงเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล ไม่สมบูรณ์
220 นาย  สาคร  จารุภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
221 นาย  รัฐนันท์  แก้วลิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล ไม่สมบูรณ์
222 นาย  ทิวากร  วเศษกันทรากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล ไม่สมบูรณ์
223 นาย  ธนกฤต  จันทร์แจ้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล ไม่สมบูรณ์
224 นาย  ภูษิต  พิมพ์สอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล ไม่สมบูรณ์
225 นาย  ทีราพร  โหมดชัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล ไม่สมบูรณ์
226 นาย  วัชรพงษ์  รอดแสวง คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล ไม่สมบูรณ์
227 นาย  รัสพล  ดีดำแดง คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล ไม่สมบูรณ์
228 นาย  สาโรช  เนาว์ประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล ไม่สมบูรณ์
229 นาย  ชานนท์  ศรีกลชาญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล ไม่สมบูรณ์
230 นางสาว  เพชรา  ทิพย์มณี คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล ไม่สมบูรณ์
231 นาย  ทวีโชค  แก้วพัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล ไม่สมบูรณ์
232 นาย  พิสุทธิ์  สระทองหย่อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล ไม่สมบูรณ์
233 นาย  ณัฐพงษ์  ภู่เขียว คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล ไม่สมบูรณ์
234 นาย  วีรวัฒน์  สิงหเดช คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล ไม่สมบูรณ์
235 นาย  พิเชษฐ  คงมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล ไม่สมบูรณ์
236 นาย  อนุชา  ลือเฟื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล ไม่สมบูรณ์
237 นาย  ธวัชชัย  สายสวาท คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล ไม่สมบูรณ์
238 นาย  ไพฑูรย์  เสียงสูง คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล ไม่สมบูรณ์
239 นาย  นัฐพงษ์  วินนัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล ไม่สมบูรณ์
240 นาย  วรวุฒิ  เขียวฉวี คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่สมบูรณ์
241 นาย  ศรราม  เชิดชู คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่สมบูรณ์
242 นางสาว  ปองภิรมย์  ปานเกิด คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่สมบูรณ์
243 นาย  ณัฐวุฒิ  ค่าไทยสง คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่สมบูรณ์
244 ว่าที่ร้อยตรี  พงษ์นรินทร์  ชูเที่ยง คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่สมบูรณ์
245 นาย  นายวรากร  ดอกอินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่สมบูรณ์
246 นาย  ธีรพงษ์  ท่าสะอาด คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่สมบูรณ์
247 นาย  จักรกฤษณ์  ขนขำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่สมบูรณ์
248 นาย  ณัฐวุฒิ  สมทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่สมบูรณ์
249 นาย  พีระ  มาตรบรรจง คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่สมบูรณ์
250 นาย  ณัฐพงษ์  จันทรีย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่สมบูรณ์
251 นาย  ประเจตน์  วิหคทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่สมบูรณ์
252 นาย  อภิรักษ์  อนาไชย คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่สมบูรณ์
253 นาย  ชนะชัย  สร้อยสิงห์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่สมบูรณ์
254 ว่าที่ร้อยตรี  วทัญญู  แถมพยัคฆ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สมบูรณ์
255 นาย  พูนศักดิ์  แป้นน้อย คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่สมบูรณ์
256 นาย  สามารถ  ปั้นฉาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่สมบูรณ์
257 นาย  อรรณพ  มั่งมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่สมบูรณ์
258 นาย  ธีระวัฒน์  สายสุจริต คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่สมบูรณ์
259 นาย  เอกรินทร์  สิงห์โต คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สมบูรณ์
260 นาย  ยุทธนากร  เพื่อตนเอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่สมบูรณ์
261 นาย  ภัทรพล  สุวรรณทา คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่สมบูรณ์
262 นาย  ธนวิชญ์  ปัญญาเครือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่สมบูรณ์
263 นาย  สัมฤทธิ์  แสนบุญยัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่สมบูรณ์
264 นาย  วีระยุทธ  ยอดญาณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่สมบูรณ์
265 นาย  รัตพล  บุตรลพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่สมบูรณ์
266 นาย  จีรยุทธ  รอดอินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่สมบูรณ์
267 นาย  ภาณุพงศ์  กุณวงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่สมบูรณ์
268 นาย  ธีรวัฒน์  แก้วเขียว คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่สมบูรณ์
269 นาย  ปรวัฒ  เอี่ยมรักษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่สมบูรณ์
270 นาย  ดนุพล  เชิดชู คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่สมบูรณ์
271 นาย  ณภัทร  ปิ่นทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่สมบูรณ์
272 นาย  อติรุจ  สุขจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่สมบูรณ์
273 นาย  พงษ์ดนัย  อินกองงาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่สมบูรณ์
274 นาย  วิชัย  คำแท่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ สมบูรณ์
275 นาย  ธนาคาร  แก้วศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่สมบูรณ์
276 นาย  รังสรรค์  เฉยเมล์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่สมบูรณ์
277 นาย  สันติสุข  เวทย์วิหารธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่สมบูรณ์
278 นาย  วรายุส  เชียวกลิ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่สมบูรณ์
279 นาย  วิชญ์ธันย์  สังข์โชติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่สมบูรณ์
280 นาย  ชญานนท์  จับแสงจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่สมบูรณ์
281 นาย  สุรศักดิ์  สุขประกอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่สมบูรณ์
282 นาย  นเรศ  พุ่มพวง คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่สมบูรณ์
283 นาย  ต่อพงศ์  สร้อยสวาท คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่สมบูรณ์
284 นาย  ศิวนาถ  ทับเอม คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่สมบูรณ์
285 นาย  เทพพิทักษ์  พรเลิศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่สมบูรณ์
286 นาย  จักรกฤษณ์  น้อยใจมั่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่สมบูรณ์
287 นาย  จักรพันธ์  นวลไผ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่สมบูรณ์
288 นาย  ปิยะณัฐ  วาดสุทธาชีพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่สมบูรณ์
289 นางสาว  ปาริฉัตร  บุญเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่สมบูรณ์
290 นาย  พันธสร  รักษาแดน คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่สมบูรณ์
291 นาย  พีระพงษ์  สิงห์รอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ สมบูรณ์
292 นาย  ทรงยศ  ยงท้วม คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่สมบูรณ์
293 นาย  ทวีวัฒน์  ปัตถา คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่สมบูรณ์
294 นาย  ขวัญเมือง  เพ็ชรรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่สมบูรณ์
295 นาย  อนุพงศ์  ไทยช้อย คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่สมบูรณ์
296 นาย  ศักดิ์ดนัย  เอี่ยมเนตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่สมบูรณ์
297 นาย  มารุต  จูทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่สมบูรณ์
298 นาย  พรพิพัฒน์  จันทร์หอม คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่สมบูรณ์
299 นาย  ณัฐพงษ์  ผินนอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่สมบูรณ์
300 นางสาว  สุวรรณา  สังข์จันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่สมบูรณ์
301 นาย  ลิขิต  สมเนตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่สมบูรณ์
302 นางสาว  ภารดี  รุ่งรัศมี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการจัดการ ไม่สมบูรณ์
303 นางสาว  อรทัย  ลับเนตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการจัดการ ไม่สมบูรณ์
304 นางสาว  สุจิตรา  แตงเรือง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการจัดการ ไม่สมบูรณ์
305 นางสาว  รัชนีกร  ใจเที่ยงธรรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการจัดการ ไม่สมบูรณ์
306 นางสาว  กัญธิมา  ศรีสด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการจัดการ ไม่สมบูรณ์
307 นางสาว  อรอนงค์  พูนบุญ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการจัดการ ไม่สมบูรณ์
308 นางสาว  สาริศา  ชิตตรงธรรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการจัดการ สมบูรณ์
309 นางสาว  อุไรลักษณ์  ปุกคา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการจัดการ ไม่สมบูรณ์
310 นางสาว  ธนาภา  กาวี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการจัดการ ไม่สมบูรณ์
311 นางสาว  ศิริกัญญา  กันทา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการจัดการ ไม่สมบูรณ์
312 นางสาว  อังควิภา  แสงทอง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการจัดการ ไม่สมบูรณ์
313 นางสาว  วาสนา  แปงการิยา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการจัดการ ไม่สมบูรณ์
314 นางสาว  น้ำทิพย์  กราบกราน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการจัดการ ไม่สมบูรณ์
315 นางสาว  ดารุณี  ทับเงิน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการจัดการ ไม่สมบูรณ์
316 นางสาว  วัชรินทร์  สารเจริญ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการจัดการ ไม่สมบูรณ์
317 นางสาว  นุชจรีย์  ภูทวี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการจัดการ ไม่สมบูรณ์
318 นางสาว  เขมิกา  เอี่ยมมี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการจัดการ ไม่สมบูรณ์
319 นางสาว  อัจฉรา  แก้วประสงค์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการจัดการ ไม่สมบูรณ์
320 นางสาว  พัชรี  สีระสา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการจัดการ ไม่สมบูรณ์
321 นางสาว  วิชชุตา  ถึงจุ้ย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการจัดการ ไม่สมบูรณ์
322 นางสาว  เสาวณีย์  ประเทืองผล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการจัดการ ไม่สมบูรณ์
323 นางสาว  วรรณพร  เทพน้อย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการจัดการ ไม่สมบูรณ์
324 นางสาว  ฐิติมา  แสงรอด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการจัดการ ไม่สมบูรณ์
325 นางสาว  สุจิรา  พลับน้อย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการจัดการ ไม่สมบูรณ์
326 นางสาว  เทพธิดา  รัตนอุเบกขา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการจัดการ ไม่สมบูรณ์
327 นางสาว  ปนัดดา  ปานเกิด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการจัดการ ไม่สมบูรณ์
328 นางสาว  มณีรัตน์  อุ่นพรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการจัดการ ไม่สมบูรณ์
329 นางสาว  เบญจพร  น้อยเทียน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการจัดการ ไม่สมบูรณ์
330 นางสาว  กชกร  บุตรเพ็ชร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการจัดการ ไม่สมบูรณ์
331 นาย  ธีรศักดิ์  อบชื่น คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการจัดการ ไม่สมบูรณ์
332 นาย  ศิโรจน์  จันทร์เดช คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการจัดการ ไม่สมบูรณ์
333 นางสาว  ศุภนิตย์  แสงอรุณ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการจัดการ ไม่สมบูรณ์
334 นางสาว  ทัตติยา  คงเนียม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการจัดการ ไม่สมบูรณ์
335 นางสาว  นพวรรณ  พันมา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการจัดการ ไม่สมบูรณ์
336 นางสาว  กนกวรรณ  ทองสันเที้ยะ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการจัดการ ไม่สมบูรณ์
337 นางสาว  พัสสนา  รักษาแดน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
338 นางสาว  น้ำเพชร  ทะลอน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
339 นาย  ศุภมิตร  กุลชนก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
340 นาย  กฤษฎิ์การัณย์  ทิมทอง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
341 นางสาว  สุรัตน์ดา  สุขรมย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
342 นางสาว  พรรณนิตา  โมทะนี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
343 นางสาว  ชิราภรณ์  ภู่เอี่ยม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
344 นาย  ประเสริฐ  แซ่เล่า คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
345 นางสาว  ลัดดาวัลย์  อินทสร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
346 นาย  ปิยะพงษ์  คำชื่น คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
347 นางสาว  มุทิตา  ทองคำ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
348 นาย  วีรพล  กิจทะ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
349 นางสาว  กนกวรรณ  โนนจาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
350 นางสาว  เกล้ามณี  ศรีวิใจรำพันธ์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
351 นางสาว  มริษา  เรืองนุ้ย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
352 นางสาว  อมิตตา  ชาวใต้ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
353 นาย  ประพัฒน์พงศ์  สุคนธปฏิภาค คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
354 นางสาว  ภัททิยา  หอมสุด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
355 นางสาว  พิกุลแก้ว  เหล็กสัก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
356 นาย  สิทธิศักดิ์  ทองสุข คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
357 นาย  กฤษณะ  รักแย้ม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
358 นาย  นพกร  พลพวก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
359 นางสาว  อลิษา  พงษ์สิงห์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
360 นางสาว  นราภรณ์  บุญเจริญ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
361 นาย  ธนพล  รังสิโยภาส คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
362 นาย  ไกรวิทย์  สุดสังข์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
363 นางสาว  สุกันยา  ข้อหล้า คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
364 นาย  อดิสร  ถาวร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
365 นางสาว  วิลาวัณย์  บุญบุตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
366 นางสาว  จิราวดี  ราชา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
367 นางสาว  ณัฏฐธิดา  บุญส่ง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
368 นาย  นักษิฎภญ์  ภู่เชย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
369 นางสาว  วัชรินทร์  ย้ายหน่าย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
370 นาย  ชนะชล  โปร่งจันทึก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
371 นาย  ชินวร  อุ่นหลง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
372 นางสาว  ณัฐนิชา  ปานฟัก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
373 นาย  พีรเชษ  วรสิทธิ์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
374 นางสาว  วิไลรัตน์  มีรอด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
375 นางสาว  วิลาวรรณ  โคสินธิ์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
376 นาย  ทิพากร  บุญเทียน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
377 นาย  อภิรักษ์  ซ่อนกลิ่น คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
378 นาย  ปฏิภาณ  พุกเนียม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
379 นาย  อนุชา  บุญจารุพัฒน์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
380 นางสาว  นิชา  สนอ่อง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
381 นาย  สันติสุข  ทรัพย์สิน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
382 นางสาว  เหมือนดาว  ฉิมพุดซา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
383 นางสาว  เปรมกมล  เพิกสร้อยแก้ว คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
384 นางสาว  จันจิรา  ช่องงาม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
385 นางสาว  สรัญญา  มียศศักดา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
386 นางสาว  ธิดารัตน์  ทองอยู่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
387 นางสาว  สุดธิดา  วิชาหาญ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
388 นางสาว  สุพัตรา  พินิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
389 นาย  ณัฐกานต์  บุญมา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
390 นาย  พนม  โตกำแพง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
391 นางสาว  นิสาชล  เพมขุนทด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
392 นาย  วัชรินทร์  ศรีแก้ว คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
393 นางสาว  เกษแก้ว  มีชาวนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
394 นางสาว  ฉัตรธิดา  นาคคงคำ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
395 นางสาว  ศิรประภา  จ้อยจำปา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
396 นางสาว  ปัทมาภรณ์  บัวชุมพล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
397 นางสาว  นินาท  แซ่วื้อ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรพืชศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
398 นาย  ประทีป  พุ่มกล่อม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรพืชศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
399 นางสาว  ณฐพร  จันทะมั่น คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรพืชศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
400 นาย  สุเมธ  อินเฉลิม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรพืชศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
401 นาย  ธีรัตน์  สุวรรณเชษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรพืชศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
402 นางสาว  โศรยา  สระทองขำ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรพืชศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
403 นาย  ปรีชา  โบสถ์หอม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรพืชศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
404 นาย  นคร  พรมอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรพืชศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
405 นาย  หลักชัย  แซ่หว้า คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรพืชศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
406 นาย  ศุภอรรถ  อำมาตร์ทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรพืชศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
407 นาย  กิตติพศ  สิริเลิศวรปัญญา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรพืชศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
408 นาย  กิตติศักดิ์  วิสะสิ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรพืชศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
409 นาย  สินธนา  พรหมเสนา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรพืชศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
410 นาย  ประสิทธิ์  บรรพตเกศคีรี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรพืชศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
411 นาย  ปรีชา  มาตรวงค์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรพืชศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
412 นาย  ปวเรศ  สุขสว่าง คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรพืชศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
413 นาย  ชานนท์  คะชานันท์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรประมง ไม่สมบูรณ์
414 นาย  จิรศักดิ์  กาญจนะ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรประมง ไม่สมบูรณ์
415 นาย  กิตติพันธ์  บุญแก้ว คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรประมง ไม่สมบูรณ์
416 นางสาว  อาริสา  วนิดา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรประมง ไม่สมบูรณ์
417 นางสาว  เฉลิมขวัญ  สุวรรณกระจ่าง คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรประมง ไม่สมบูรณ์
418 นางสาว  สุภารัตน์  บุญญรัศมิ์เมธี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
419 นางสาว  จุฑารักษ์  กิติยานุภาพ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
420 นาย  สมยศ  หมื่นวัง คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
421 นาย  สุชาติ  มันตาธรรม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
422 นาย  อมรเทพฤทธิ์  มาเยอะ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
423 นาย  อุดมการณ์  ยุทธชุม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
424 นาย  สุริยา  จิ๋วพรม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
425 นาย  นัทธวัฒน์  สีบุ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
426 นาย  ธนิต  ด่านทิม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
427 นาย  จิรายุส  ภูริวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
428 นาย  อุเทน  ราชวงค์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
429 นางสาว  พิสินี  เทียมจุมพล คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
430 นางสาว  ปาริชาติ  แซ่คำ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
431 นาย  โยธิน  เชิดสวรรค์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
432 นางสาว  จันทิมา  ใยดี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
433 นาย  รุ่งฟ้า  จีนย้าย คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
434 นางสาว  พัชรี  จันทร์ขาว คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
435 นาย  ก้อง  สงศิลาวัต คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
436 นาย  สรสิช  มณฑาทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
437 นางสาว  สุชาดา  สังข์ก้องเดชา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
438 นาย  วิทวัช  ชาสุรี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรเครื่องจักรกลเกษตร ไม่สมบูรณ์
439 นาย  ชัยณรงค์  แย้มเสาธง คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรเครื่องจักรกลเกษตร ไม่สมบูรณ์
440 นาย  วุฒิชัย  ใจขัน คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรเครื่องจักรกลเกษตร ไม่สมบูรณ์
441 นาย  วรรณะ  ติ๊บแก้ว คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรเครื่องจักรกลเกษตร ไม่สมบูรณ์
442 นาย  กฤษณชัย  ปั้นดี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร หลักสูตรเครื่องจักรกลเกษตร ไม่สมบูรณ์