ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กราฟแสดงจำนวนบัณฑิตจำแนกตามเขตพื้นที่

   รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2557
ลำดับ เขตพื้นที่ จำนวน สมบูรณ์ ไม่สมบูรณ์
1 วิทยาลัย(ดอยสะเก็ด) 30 30  (100.00%) 0 (0.00%)
2 เขตพื้นที่ ภาคพายัพ เชียงใหม่ 2,442 1,818  (74.45%) 624 (25.55%)
3 เขตพื้นที่ น่าน 599 422  (70.45%) 177 (29.55%)
4 เขตพื้นที่ ลำปาง 1,094 834  (76.23%) 260 (23.77%)
5 เขตพื้นที่ เชียงราย 921 682  (74.05%) 239 (25.95%)
6 เขตพื้นที่ ตาก 930 663  (71.29%) 267 (28.71%)
7 เขตพื้นที่ พิษณุโลก 585 442  (75.56%) 143 (24.44%)
8 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 3 3  (100.00%) 0 (0.00%)
จำนวนทั้งหมด    6,604 4,894 (74.11%) 1,710 (25.89%)

เขตพื้นที่ พิษณุโลก
 คณะวิชา / สาขาวิชาจำนวนสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 144 83  (57.64%) 61 (42.36%)
  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  (ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต) 16 4  (25.00%) 12 (75.00%)
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต) 54 50  (92.59%) 4 (7.41%)
  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  (ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต) 32 29  (90.63%) 3 (9.38%)
  สาขาวิชาช่างยนต์  (ไม่พบข้อมูล) 42 0  (0.00%) 42 (100.00%)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 273 215  (78.75%) 58 (21.25%)
  สาขาวิชาประมง  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 34 22  (64.71%) 12 (35.29%)
  สาขาวิชาพืชศาสตร์  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 80 71  (88.75%) 9 (11.25%)
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 16 16  (100.00%) 0 (0.00%)
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 62 55  (88.71%) 7 (11.29%)
  สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 14 13  (92.86%) 1 (7.14%)
  สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 6 2  (33.33%) 4 (66.67%)
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) 6 5  (83.33%) 1 (16.67%)
  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 31 31  (100.00%) 0 (0.00%)
  สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  (ไม่พบข้อมูล) 24 0  (0.00%) 24 (100.00%)
  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 168 144  (85.71%) 24 (14.29%)
  สาขาวิชาการจัดการ  (บริหารธุรกิจบัณฑิต) 67 61  (91.04%) 6 (8.96%)
  สาขาวิชาการตลาด  (บริหารธุรกิจบัณฑิต) 1 0  (0.00%) 1 (100.00%)
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  (ศิลปศาสตรบัณฑิต) 5 5  (100.00%) 0 (0.00%)
  สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์  (บริหารธุรกิจบัณฑิต) 79 70  (88.61%) 9 (11.39%)
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (ไม่พบข้อมูล) 16 8  (50.00%) 8 (50.00%)
จำนวนทั้งหมด    585 442 (75.56%) 143 (24.44%)


     รายชื่อบัณฑิต เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล คณะวิชา สาขาวิชา สถานะการกรอกข้อมูล
1 นาย  บุรินทร์  จันประเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
2 นาย  ปรัชญา  ทิพย์พรมมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
3 นาย  พงษ์พิศิษฐ์  คำโล่ห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
4 นางสาว  กานดา  อินเงิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
5 นางสาว  ณิชกมล  เมืองเอี่ยม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
6 นาย  บัณฑิต  พูลเพียร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาประมง ไม่สมบูรณ์
7 นาย  ทวีป  หลวงแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สมบูรณ์
8 นาย  บุญรอด  จันตะเฆ่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ไม่สมบูรณ์
9 นางสาว  วรรณวิสา  สพประสงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สมบูรณ์
10 นาย  ศุภกร  อุ่นบ้าน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
11 นาย  อรรถพล  แห่งพิษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน ไม่สมบูรณ์
12 นาย  กู้เกียรติ  เรืองบุญธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
13 นางสาว  วราภรณ์  พวงจำปา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
14 นางสาว  วันทนา  ปินตามูล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
15 นางสาว  มุกระวี  แก้วจิตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
16 นางสาว  ธันญามาศ  วงศ์ปัน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
17 นางสาว  ศิริวรรณ  เชี่ยวชาญ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
18 นางสาว  จำเนียร  พุ่มเทียน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
19 นางสาว  ปรียาภรณ์  กันตา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
20 นางสาว  ปาจรีย์  คำทะกอง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
21 นางสาว  สุพัตรา  สมัครกสิกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
22 นางสาว  รัตนา  ยอดเพชร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
23 นางสาว  หยาดพิรุณ  ทับคลัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
24 นาย  สุวรรณ  สุขเจริญ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
25 นางสาว  จารุพัชทร์  นาอุดม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
26 นางสาว  สุณัชญา  ชูทรัพย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ ไม่สมบูรณ์
27 นางสาว  ลักษณารีย์  เรียนเวช คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
28 นางสาว  ฐาปณี  โนนุช คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
29 นางสาว  ฐิตินันท์  ลำวุฒิ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สมบูรณ์
30 นางสาว  สุกานดา  สีปาน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สมบูรณ์
31 นางสาว  สาริน  อรุณศรัทธา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สมบูรณ์
32 นางสาว  กรรณิการ์  ศรีมงคล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สมบูรณ์
33 นางสาว  วราภรณ์  วันแจ้ง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สมบูรณ์
34 นาย  เศรษฐศิษฎ์  พินสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
35 นาย  ปัญญา  ขวัญเผือก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
36 นาย  ยศศิริ  จันทสิงห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
37 นางสาว  พิชยา  ยศสุนทร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
38 นางสาว  อลิสา  ทองแถว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
39 นางสาว  ศิริวรรณ  นันทะแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
40 นาย  เจษฎา  ดวงวงษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
41 นาย  รวิกร  พันธุ์อุดม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
42 นางสาว  สุวพร  พรมสี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
43 นาย  วรศิษย์  ลี้เกษมพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
44 นาย  วีระชัย  บุญไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
45 นาย  ชัยพร  ทองน้อย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
46 นางสาว  สุดารัตน์  คุ้มเมือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
47 นาย  อานนท์  แย้มพุฒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
48 นาย  สถาพน  ทับมั่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
49 นาย  ณัฐวุฒิ  กล่ำทัพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
50 นางสาว  ศรีสุดา  มะละมูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
51 นางสาว  นิตยา  จันทร์เหล่าหลวง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
52 นาย  สุทธิพงศ์  แซ่ซ่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
53 นางสาว  สุชาดา  เอื้อเฟื้อสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
54 นางสาว  สุภิญญา  ศรีลารอด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
55 นาย  วีรศักดิ์  ศรีนวล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
56 นางสาว  อลิษา  โคตรวีระ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
57 นาย  เอกพงศ์  อารีวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
58 นางสาว  ลัดดา  ยืนยาว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
59 นางสาว  ชาริณี  คำกลิ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
60 นางสาว  พรทวี  เพ็ชรอ่ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
61 นาย  ชาญวิทย์  ฟักบ้านใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
62 นาย  วิศวะ  พูลทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
63 นาย  ชลที  ไชยแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
64 นาย  พงศ์พัทธ์  ต๊ะวัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
65 นางสาว  สุภัสสร  อู่อินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
66 นางสาว  จิตราภรณ์  ฉ่ำน้อย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
67 นาย  กิตติพงษ์  สิงห์กรุง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
68 นาย  วีรวัฒน์  บุญไม่ละ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
69 นางสาว  ปนัดดา  แสงสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
70 นาย  ชัยรัตน์  โกฎิลออง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
71 นาย  ณัฐพันธ์  สร้อยมุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
72 นางสาว  จันทร์เพ็ญ  วันต่วน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
73 นางสาว  บุญญารัตน์  บุญอ่อน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
74 นางสาว  เมวิกา  ขาวทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
75 นาย  ธนกร  แสนวัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
76 นาย  ฐิติพงศ์  สิงคำมุง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
77 นาย  ปวีณ  นุชสนธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
78 นาย  ชัยวัฒน์  หลักคำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
79 นาย  กิติศักดิ์  ดำนิล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
80 นาย  ภัทรวิทย์  ธาตุวิจักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
81 นาย  สุรชัย  โตแป้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
82 นางสาว  ไอลดา  สุกใส คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
83 นางสาว  อมรรัตน์  เรืองงิ้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
84 นาย  จักรกฤษณ์  สุขมาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
85 นางสาว  ณิชกานต์  กันทาดง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
86 นาย  มงคล  แป้นบูชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
87 นาย  พุฒิพงษ์  พักเรือนดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
88 นางสาว  ศรีวตาภรณ์  ต้นพิศมัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
89 นาย  เอกรินทร์  อินทรีย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
90 นาย  ปิยะณัฐ  เนตรใส คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
91 นาย  คมสันต์  เขียวงาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
92 นาย  ธวัชชัย  ศรีสงคราม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
93 นาย  ณรงค์  สาคเรศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
94 นาย  โฆษิต  จันทร์งาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
95 นางสาว  นารีรัตน์  สิงห์โต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาประมง สมบูรณ์
96 นาย  ธวัชชัย  ชื่นโพธิ์ใช้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาประมง สมบูรณ์
97 นาย  อาคม  เขียวมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาประมง สมบูรณ์
98 นาย  อาทิตย์  มากบางแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาประมง ไม่สมบูรณ์
99 นาย  ธนพล  น้อยศิลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาประมง สมบูรณ์
100 นาย  สุวัฒน์  พรมนิล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาประมง สมบูรณ์
101 นาย  ทวีศักดิ์  พุ่มพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาประมง สมบูรณ์
102 นาย  วุฒิชัย  สุขเอม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาประมง สมบูรณ์
103 นาย  จิรายุ  อินทร์ถาวร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาประมง สมบูรณ์
104 นาย  ฉัตรชัย  มฤควงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาประมง สมบูรณ์
105 นาย  จิรายุ  ขันเงิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาประมง สมบูรณ์
106 นาย  สุนทร  มูลติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาประมง สมบูรณ์
107 นาย  ฐิติศักดิ์  เรียบร้อย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาประมง ไม่สมบูรณ์
108 นางสาว  ชมพูนุช  พุ่มแฟง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาประมง สมบูรณ์
109 นางสาว  ดวงกมล  สุขเกษม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาประมง สมบูรณ์
110 นาย  พิษณุ  ทองงามดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
111 นางสาว  พัชรา  บางยิ้ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
112 นาย  ไพรัช  เพชรอ่อน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
113 นางสาว  ปทุมทิพย์  หมื่นจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
114 นาย  ลัทธพล  ทองพูน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
115 นางสาว  ชญานิศ  อิทธิยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
116 นาย  ภรดา  ทองชู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
117 นาย  ภรดร  ทองชู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
118 นางสาว  ธัญญรัตน์  รู้หลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
119 นางสาว  อรสา  ฉิมศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
120 นาย  คมคาย  สินแจ่ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
121 นางสาว  กมลวัลย์  หอมดอกพลอย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
122 นาย  เจตริน  สารหล้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
123 นาย  นันท์ทิพัฒน์  ศรีสด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
124 นาย  ธีรพงษ์  บัวแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
125 นาย  อนุชา  แสงสุริยะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
126 นาย  จิรพงษ์  วังคีรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
127 นาย  ภาณุวัฒน์  พันละดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
128 นางสาว  วรรณภา  บุญแท้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
129 นางสาว  วิชุดา  บุญแท้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
130 นางสาว  กนกพรรณ  สังคง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
131 นาย  วัชรพงศ์  วังคำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
132 นางสาว  ขวัญเรือน  ฉัตรแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
133 นางสาว  วิชชุดา  ปานชาวนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
134 นางสาว  ปัทมา  บุญลอย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
135 นางสาว  สุวิมล  บุญยังแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
136 นาย  วรพงษ์  ฉัตรศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
137 นางสาว  เบญจรัตน์  ยัวลินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
138 นาย  สุทธิพงศ์  บุญรอด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
139 นาย  ภานุนาท  ธูปเกิด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
140 นาย  ศิรศักดิ์  เหม็งพูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน สมบูรณ์
141 นาย  วันชัย  เทียมฉันท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน สมบูรณ์
142 นาย  ทรงเผ่า  ยศปัญญา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน สมบูรณ์
143 นาย  บัณฑิต  นิ่มนงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน สมบูรณ์
144 นาย  เฉลิมพล  พุ่มด้วง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน สมบูรณ์
145 นาย  ศรัณย์  เพ็งพรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน สมบูรณ์
146 นาย  ดลวัฒน์  ชาวด่านซ้าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน สมบูรณ์
147 นาย  พิสิฐ  นุ่มสกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน สมบูรณ์
148 นาย  สราวุฒิ  โคกทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน สมบูรณ์
149 นาย  ยุทธนา  กล้าหาญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน สมบูรณ์
150 นาย  คณิณ  ภู่เทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน สมบูรณ์
151 นาย  สุรพัศ  อ้นชาวนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน สมบูรณ์
152 นาย  จีระศักดิ์  ชูเกาะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน สมบูรณ์
153 นางสาว  วราภา  ศิริโคตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
154 นางสาว  อารดา  อ่อนใย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
155 นางสาว  ศิริวรรณ  โพธิ์พึ่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
156 นางสาว  พิพย์อุมา  ทุกขนิโรธ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
157 นางสาว  นิตยาพร  ไก่แก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
158 นางสาว  รุ่งฤดี  บุญลือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
159 นางสาว  พัธรพร  มีศิริ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
160 นางสาว  ธนัญญา  สังอยู่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
161 นางสาว  วลัยลักษณ์  สารทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
162 นางสาว  สุจิตตา  ไกรรบอาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
163 นางสาว  ชนากานต์  โนนทนวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
164 นางสาว  พรรณทิพย์  กะสวย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
165 นางสาว  ขวัญชนก  ฤทธิ์ศักดาเดช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
166 นางสาว  จุรีพร  ทานา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
167 นางสาว  เกวลี  อินติ๊บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
168 นางสาว  วนิดา  รอดแสวง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
169 นางสาว  พัชราภรณ์  สมเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สมบูรณ์
170 นางสาว  ศุลีพร  เออร์-ราฮีบี้ย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สมบูรณ์
171 นาย  ศราวุธ  คล้ายท่าโรง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ไม่สมบูรณ์
172 นาย  นิศรา  พึ่งสีใส คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ไม่สมบูรณ์
173 นาย  รุจิโรจน์  กลิ่นหอม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ไม่สมบูรณ์
174 นางสาว  อรวรรณ  บำรุงพงษ์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด ไม่สมบูรณ์
175 นาย  ธนาเกียรติ  ต่ายทรัพย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
176 นาย  สหชาติ  แนนเกลี้ยง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
177 นาย  พิสิฐ  ประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
178 นาย  พีรพัฒน์  แซ่เฮอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
179 นาย  กัมปนาท  ยิ้มปาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
180 นาย  กิตติพงษ์  แซ่เฮ่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
181 นางสาว  วันวิสา  เกื้อกูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
182 นาย  วชิร  พันธ์มงคล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
183 นาย  พินิจ  เทียนพลชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
184 ว่าที่ร้อยตรี  ปรีดา  เสมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
185 นาย  ธนชล  บุญจิตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
186 นาย  กิตติวุฒิ  ศรีเสมอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
187 นาย  ธนดล  ก้างคำมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
188 นาย  ศรัณย์  แก้วสุขศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
189 นาย  เทพรัตน์  ปรุงเกียรติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
190 นาย  วชิระพันธ์  คันธมาศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
191 นาย  ไกรสร  ลอเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
192 นาย  สดใส  มั่นคง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
193 นาย  วีรยุทธ  จันกัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
194 นาย  อดิศักดิ์  จันน้ำอ่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
195 นาย  อภิสิทธิ์  จันน้ำอ่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
196 นาย  อนุลักษณ์  ทรัพย์เมือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
197 นาย  วรวิทย์  สุ่มพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
198 นาย  ปริวัตร  แก้วเปี้ย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
199 นาย  สุระ  สายสุรินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
200 นาย  กรกช  อนุเคราะห์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
201 นาย  ฉัตรติยา  หอมชื่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ไม่สมบูรณ์
202 นาย  ธวัช  จันทร์สิงห์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
203 นาย  อนุชิด  มั่นคง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
204 นาย  ฉัตรพันธ์  เดชพงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
205 นาย  นเรศ  พรมแตง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
206 นาย  อานนท์  ปานสมบูรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
207 นาย  พรภวิษย์  โลหะเวช คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
208 ว่าที่ร้อยตรี  อภินันต์  อินทะชิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
209 นาย  บัญชา  บุญถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
210 นาย  ณัฐพล  แดงแม่พูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
211 นาย  ฐิติพงษ์  อ่อนสี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
212 นาย  ศราวุธ  ไพรเขียว คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
213 นาย  สุรัตน์  สาโรจน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
214 นาย  นิรุตติ์  มัณฑก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
215 นาย  กิตติพงษ์  จันทร์ชูศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
216 นาย  ชยุตม์สิญจน์  ปานเกิด คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
217 นาย  ชูชีพ  แก้วประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
218 นาย  ไชยา  การินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
219 นาย  กฤษฎา  แก้วพุ่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
220 นาย  ทรงศักดิ์  คำปิยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
221 ว่าที่ร้อยตรี  กนกพล  พรมจักร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
222 นาย  จักรกฤษณ์  แสงจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
223 นาย  ทรงสิทธิ์  ดีต่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
224 นาย  วีรวิทย์  การุญบริรักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ไม่สมบูรณ์
225 นาย  วรวุฒิ  ภู่คง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
226 นาย  สุธา  ทิมเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ไม่สมบูรณ์
227 นาย  มานพ  ชูยิ้ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
228 นาย  อิทธิพล  ซ้อมจันทา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
229 นาย  กมล  โชติรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
230 นาย  จตุรงค์  ป้วนป้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
231 นาย  พงศกร  งามพิษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
232 นาย  อภิชาติ  อินคล้าย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
233 นาย  วีระพันธ์  ยมจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ไม่สมบูรณ์
234 นาย  พรชัย  สมณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
235 นาย  บำรุง  จันทร์ทรัพย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
236 นาย  เศรษฐา  มีแหยม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
237 นาย  พยุงศักดิ์  วิลานันท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สมบูรณ์
238 นาย  ธนวัฒน์  สาวันทา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่สมบูรณ์
239 นาย  วิทยา  สุวรรณวาส คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สมบูรณ์
240 นาย  ณัฐพงษ์  แปลกอ่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สมบูรณ์
241 นาย  ปกิต  ธานี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สมบูรณ์
242 นางสาว  พิกุล  กุลมนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สมบูรณ์
243 นาย  ธีระพล  อินผล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สมบูรณ์
244 นาย  สิทธิโชค  ทองแตม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สมบูรณ์
245 นาย  ณัฐพงษ์  อิ่นคำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สมบูรณ์
246 นาย  อาทิตย์  คำหาญพล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สมบูรณ์
247 นาย  กัมปนาท  ชื่นชม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สมบูรณ์
248 นาย  ธีระวัฒน์  จันตืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่สมบูรณ์
249 นาย  คธาวุฒิ  คำเผื่ยน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สมบูรณ์
250 นางสาว  ทัศนีย์  ศรีทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สมบูรณ์
251 นางสาว  สุทธิดา  พันธ์ฟัก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สมบูรณ์
252 นาย  ธีรพงษ์  เกิดทรัพย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สมบูรณ์
253 นาย  วุฒิพงศ์  จิตทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สมบูรณ์
254 นาย  จินานุวัตร์  จอมภา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สมบูรณ์
255 นาย  ยุทธนา  บุญอินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สมบูรณ์
256 ว่าที่ร้อยตรี  อธิพงศ์  คงมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สมบูรณ์
257 นาย  อนุกูล  สุวรรณสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สมบูรณ์
258 นาย  อาจณรงค์  วงศ์วิริยชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สมบูรณ์
259 นางสาว  พัชราภรณ์  พิมพ์ทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สมบูรณ์
260 นาย  ปริญญา  ศาสนะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่สมบูรณ์
261 นาย  สุริยา  นามลักษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สมบูรณ์
262 นาย  สุทธิพงษ์  เชื้อเถื่อน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สมบูรณ์
263 นาย  สุทธิเลิศ  มิ่งเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สมบูรณ์
264 นาย  คุณากร  ปินจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สมบูรณ์
265 นาย  ภัทรชัย  เหลาประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สมบูรณ์
266 นาย  สุพพัต  ยังทรัพย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สมบูรณ์
267 นาย  อนุศักดื  เสาวรส คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สมบูรณ์
268 นางสาว  สุกัญญา  จันศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สมบูรณ์
269 นาย  ปฏิภาณ  สุทธปรีดา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่สมบูรณ์
270 นาย  ประภาส  ทาไล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่สมบูรณ์
271 นาย  รังสรรค์  จันสีชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สมบูรณ์
272 นาย  วรพงษ์  โพธิ์มูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่สมบูรณ์
273 นาย  ดิเรก  สิงห์โฉม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สมบูรณ์
274 นาย  นเรศ  ขำเขียว คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่สมบูรณ์
275 นาย  วศิน  อิ่มกระจ่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่สมบูรณ์
276 นาย  วุฒิชัย  พินิจรุ่งเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่สมบูรณ์
277 นาย  วิทยา  ใจเที่ยงธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สมบูรณ์
278 นาย  สาธิต  เขียวปั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สมบูรณ์
279 นาย  อรรถชัย  เติมศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่สมบูรณ์
280 นาย  สุรศักดิ์  ทองสุระวิโรจน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่สมบูรณ์
281 นาย  สุรัตน์  สว่างศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่สมบูรณ์
282 นาย  เจนณรงค์  คำบรรลือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่สมบูรณ์
283 นาย  ประธาน  อุ่นอุรา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่สมบูรณ์
284 นาย  ศุภวิชญ์  ศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่สมบูรณ์
285 นาย  วรัณยู  ขุนเจริญรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สมบูรณ์
286 นางสาว  ฐิติพร  หิรัญสุทธิ์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไม่สมบูรณ์
287 นางสาว  กัญญารัตน์  หวาเกตุ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไม่สมบูรณ์
288 นาย  สันติภาพ  สินสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
289 นาย  อนุวัฒน์  ปานแดง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
290 นางสาว  พิชชาภา  พัตจร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
291 นาย  กิตติศักดิ์  แก้วสุก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
292 นาย  อิทธิพัทธ์  แพลอย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ไม่สมบูรณ์
293 นาย  ณัฐวุฒิ  อิ้มทับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาช่างยนต์ ไม่สมบูรณ์
294 นาย  สมเดช  ยังแสง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาช่างยนต์ ไม่สมบูรณ์
295 นาย  อำพล  ขำน้ำคู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาช่างยนต์ ไม่สมบูรณ์
296 นาย  นพรัตน์  เงินแจ้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาช่างยนต์ ไม่สมบูรณ์
297 นางสาว  นิภาพร  ดอกเกียง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
298 นางสาว  กัญญา  อินทร์แตง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
299 นางสาว  สมฤทัย  เทศเอม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
300 นางสาว  วิลาวัลย์  สว่างวงค์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
301 นางสาว  ขนิษฐา  พุกยอด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
302 นางสาว  ศุภธิดา  เงินยวง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
303 นางสาว  สุวรรณา  พรมมา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
304 นางสาว  เบญจมาศ  มีแก้ว คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
305 นางสาว  อรพินท์  พรมมา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
306 นางสาว  เกสร  ขำบุญ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
307 นางสาว  วันวิสาข์  ศรีเพชร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
308 นางสาว  วรรณา  แซ่ลี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
309 นางสาว  ศิริภาภรณ์  เรืองมั่น คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
310 นางสาว  เบญจมาภรณ์  สุขผล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
311 นางสาว  ภาวิณี  มีบุญ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
312 นางสาว  กัลยาลักษณ์  แจ้งแก้ว คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
313 นางสาว  หทัยชนก  ฟักทอง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
314 นางสาว  วาณิชา  แจงชู คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
315 นางสาว  มะลิ  เนียมหอม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
316 นางสาว  มัสศิกา  พิรักษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
317 นางสาว  ชไมพร  จีนย้าย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ ไม่สมบูรณ์
318 นางสาว  ศุภจิตรา  ม่วงอ่อง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
319 นางสาว  นันทพร  ท้ายรอด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
320 นางสาว  ปวีณา  จีนน้ำใส คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
321 นางสาว  กนกวรรณ  บุญนารักษ์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
322 นางสาว  สกุณา  ทองเพชร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
323 นางสาว  นัดดาพร  เดือนแด่น คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
324 นางสาว  พิม  ฉัตรจิ๋ว คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
325 นางสาว  จุฑาทิพ  ยอดเพชร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
326 นางสาว  เสาวลักษณ์  กันทิยะวงษ์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
327 นางสาว  คนึงนิจ  ยอดทอง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
328 นางสาว  จันทร์จิรา  มากชุ่ม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
329 นางสาว  จันทิมา  เพชรพล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
330 นางสาว  กมลทิพย์  พึ่งพิณ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
331 นางสาว  ปภาวดี  ดวงแข คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
332 นางสาว  วราภรณ์  วรานนท์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
333 นาย  ธนชล  อุ่นประเสริฐ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
334 นางสาว  วิไลลักษณ์  แซ่ตัน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
335 นาย  นฤเบศร์  สถาปนะ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
336 นางสาว  พุทธารักษ์  อินจันทร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
337 นางสาว  สุดารัตน์  ศรีสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
338 นางสาว  ดาริสา  ขำเอี่ยม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
339 นางสาว  กฤษณา  ศรีเมือง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
340 นาย  ภูวดล  ลี้ตั้งเจริญ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
341 นางสาว  อังคณา  หมู่อุบล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
342 นางสาว  จริยา  สวัสดิ์วงศ์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
343 นาย  ธนวัฒน์  อนุรักษ์วัฒนะ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
344 นางสาว  จุฑารัตน์  พากิโต คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
345 นางสาว  ศิริรักษ์  อินหาดกรวด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
346 นางสาว  นันทิตา  เถื่อนกวา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
347 นางสาว  ณัฐทนันท์  พูลเกสร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
348 นาย  ศิวพันธ์  อ่วมคุ้ม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
349 นาย  พงศธร  เอมอู่สิน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
350 นาย  สิรภพ  ม่วงไหม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
351 นางสาว  อรอรุณ  กันยนต์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
352 นางสาว  อริสา  ร่วมสุข คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
353 นางสาว  อมรประภา  นิ่มศรี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
354 นางสาว  สุณิษา  คำภีระ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
355 นางสาว  กุสุมา  แสงมณี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
356 นางสาว  ไอลดา  ดุลสุจริต คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
357 นางสาว  ศิวิมล  ประดับลาย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
358 นางสาว  ขนิฐา  อยู่ชุ่ม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
359 นางสาว  บุษบา  ต้นกันยา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
360 ว่าที่ร้อยตรี  พิษณุ  จำปาทอง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
361 นาย  ศิราวุฒิ  รักศรี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
362 นางสาว  สุนิสา  ทำจิตรเหมาะ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
363 นางสาว  จารุวรรณ  ธรรมวิชัย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
364 นางสาว  อรุณศรี  สีกลิ้ง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
365 นางสาว  น้ำผึ้ง  บุกิ่ง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
366 นาย  ปรวิทย์  ล่วนลอย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
367 นางสาว  อังสุมา  คำงาม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
368 นางสาว  เพ็ญนิภา  จันทาบ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
369 นางสาว  สิริรัตน์  แป้นน้อย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
370 นางสาว  นิภาวรรณ  วงศาสนธิ์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
371 นางสาว  ศันศนีย์  เหมไชย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
372 นางสาว  ปภัสรา  แช่มชื่น คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
373 นางสาว  ธันยพร  คุ้มหน่าย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
374 นาย  วรพจน์  น่วมพรหม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
375 นางสาว  สุรีพร  มั่นเกษวิทย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
376 นางสาว  แสงระวี  รอดเส็ง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
377 นางสาว  นภัสสร  ราชขวัญ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
378 นางสาว  อริสา  พรมแดน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
379 นาย  ปราจีน  เทียมเมฆ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
380 นางสาว  สุภาพิศ  ปานเพชร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
381 นาย  สัพปริภัณฑ์  อินคต คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
382 นางสาว  ชนัญชิดา  หล่ำบุรุษ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
383 นางสาว  พัดชา  สนั่นนาม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
384 นางสาว  อนิสา  หันเชื้อจีน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
385 นางสาว  ศรันย์พร  คร้ามภัย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
386 นางสาว  จินตนา  ฤทธิคุปต์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
387 นางสาว  ชณิชา  ที่บ้านบ่อ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
388 นางสาว  พรพรรณ  คงชู คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
389 นางสาว  วัลภา  เพชรเกิด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
390 นางสาว  อำพวรรณ  จงแจ่ม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
391 นางสาว  มาริษา  บัวระนุ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
392 นาย  สมพงษ์  เจริญชัชวงศ์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
393 นางสาว  ศุภัทรตรา  วงษ์บรรณะ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
394 นางสาว  ทิพวรรณ  ขามภารา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
395 นางสาว  กัลยรัตน์  อินทร์ประชา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
396 นางสาว  จิราภรณ์  จันทร์คุ้ม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
397 นางสาว  จันทร์จิรา  แก้วเขียวเหลือง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
398 นางสาว  วรวรรณ  พันจั่น คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
399 นางสาว  ปทิตตา  พระไชยนาม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
400 นางสาว  ธนพร  ศรีคล้าย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
401 นาย  ศตวรรษ  สวยสม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
402 นาย  ณัฐพล  อินทะแสง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
403 นาย  อนุรักษ์  บัณฑิตย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
404 นางสาว  สุดารัตน์  จ่าเชย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
405 นาย  ธนกฤต  ฤทัยพิชาชาญ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
406 นางสาว  วราภรณ์  นราพล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
407 นาย  ชนน  ม่วงเมือง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
408 นางสาว  สุนิภา  อยู่นิ่ม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
409 นางสาว  ปวีณา  จั่นงาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
410 นาย  วัลลภ  ชูชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
411 นางสาว  อลิษา  เสนานุสย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
412 นาย  นพดล  พันธมิตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
413 นาย  ปรเมศ  แสนยากุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
414 นาย  หาญ  แซ่ท้าว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
415 นาย  สุพรรณ  แซ่กือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
416 นาย  กิติพงษ์  แซ่ยั้ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
417 นาย  เกียรติศักดิ์  สะอาดละออ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
418 นาย  จารยุทธ์  เข็มหนู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
419 นาย  ปฏล  ไพรอุดมเดช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
420 นาย  ศศิธร  กระการดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
421 นาย  พิทยา  มีผล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
422 นาย  ภัคพงศ์  มธุรส คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
423 นาย  ธนา  จำนงค์ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
424 นางสาว  นิภาภร  แซ่ย่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
425 นางสาว  สุปราณี  โทขุนทด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
426 นาย  ปัญญา  หนูทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
427 นาย  ธีรวัฒน์  ท้องฟ้าเกษม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
428 นาย  นฤทธิ์  โกสิงห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
429 นาย  สุรศักดิ์  สมภักดีย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาประมง สมบูรณ์
430 นางสาว  ธนัชพร  คำดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาประมง สมบูรณ์
431 นาย  ฐานพงศ์  ทับอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาประมง สมบูรณ์
432 นางสาว  วรณัน  เสือนุ่ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาประมง สมบูรณ์
433 นาย  ธัญญา  พรมมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาประมง สมบูรณ์
434 นาย  วาทิน  พันธะวงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาประมง สมบูรณ์
435 นางสาว  ศิริลักษณ์  ยังเพ็ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาประมง สมบูรณ์
436 นางสาว  นาตยา  สมหมาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาประมง สมบูรณ์
437 นาย  ทศพร  ศรีสงคราม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาประมง ไม่สมบูรณ์
438 นาย  ธนายุทธ  มอญสลุด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
439 นางสาว  ศุภพักตร์  เจาะจง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
440 นาย  สนั่น  แซ่หยาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
441 นาย  ปริญญา  วงษ์อุปรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
442 นาย  เกียรติศักดิ์  ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
443 นางสาว  กนกวรรณ  จันแตง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
444 นางสาว  อารีรัตน์  ศรีคำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
445 นางสาว  ศิริพรรณ  ปัญญาใจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
446 นาย  สันติสุข  วงษ์ปางมูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
447 นางสาว  นราวัลย์  หม่อโป๊ะกู่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
448 นาย  วสันติ์  สุนทรอารีย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
449 นาย  จักรกริช  ภู่จีน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
450 นางสาว  ทิพวรรณ  แตงกระโทก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
451 นาย  นพพร  เที่ยงอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร ไม่สมบูรณ์
452 นาย  กรกช  ดีแล้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร ไม่สมบูรณ์
453 นาย  สมเกียรติ  เกิดติ่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร ไม่สมบูรณ์
454 นาย  ศราวุมิ  บุญบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร สมบูรณ์
455 นาย  ธีระยุทธ  ทองคงอยู่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร สมบูรณ์
456 นาย  ดอกรัก  หมีนิ่ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร ไม่สมบูรณ์
457 นางสาว  น้ำผึ้ง  เมตสุด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
458 นาย  สุรชัย  อินทร์ลับ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
459 นางสาว  ปริยกร  เย็นสำราญ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ ไม่สมบูรณ์
460 นางสาว  วิไลลักษ์  พัดโบก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
461 นางสาว  สุพัตรา  กันอยู่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
462 นางสาว  ศิริรัตน์  ศรีภิรมย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
463 นาย  สิทธิศักดิ์  หนูบ้านเกาะ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
464 นางสาว  นุชนาถ  ศรีปัจฉิม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
465 นางสาว  ยุพดี  สุขศรี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
466 นางสาว  ศราวรรณ  รุ่งสว่าง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ ไม่สมบูรณ์
467 นาย  เพ็ญนภา  เอี่ยมมาก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ ไม่สมบูรณ์
468 นางสาว  ภัทชรธิดา  จันทร์แจ้ง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
469 นาย  พนมเทพ  ชมภู่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ ไม่สมบูรณ์
470 นางสาว  สุดารัตน์  บัวทอง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
471 นางสาว  ณัฐธิดา  กางถิ่น คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
472 นาย  ยุทธนา  บุญจารุพัฒน์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไม่สมบูรณ์
473 นาย  เรวัตร  อุ่นเมือง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไม่สมบูรณ์
474 นางสาว  ศิริพร  โปทา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สมบูรณ์
475 นางสาว  วันทนา  หินเมืองเก่า คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไม่สมบูรณ์
476 นางสาว  พัชริดา  เบ้าสารี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สมบูรณ์
477 นางสาว  อาริษา  คำดำ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สมบูรณ์
478 นาย  ภัทรพร  มาอ่อน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไม่สมบูรณ์
479 นางสาว  พิไลวรรณ  อู่นาท คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สมบูรณ์
480 นางสาว  จอมขวัญ  เหมมูล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไม่สมบูรณ์
481 นางสาว  นุจรีย์  มิ่งเมือง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สมบูรณ์
482 นางสาว  ชุติมา  แตงอ่อน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไม่สมบูรณ์
483 นางสาว  รัตนาภรณ์  ไชยมุติ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สมบูรณ์
484 นางสาว  อัจฉริยา  โตแฉ่ง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สมบูรณ์
485 นางสาว  ปัทมา  เลื่อนลอย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สมบูรณ์
486 นางสาว  เปรมจิต  ดาราดิลก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
487 นางสาว  อังศุมาลี  กลีบบัว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
488 นาย  อัมรินทร์  บุญตั้ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
489 นาย  อตินันท์  ห้าหยัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
490 นาย  ศุภชัย  บุญเทียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
491 นาย  วรพล  สร้อยสน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
492 นาย  พิทวัส  นวลศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
493 นางสาว  อนุสรา  ผามูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
494 นางสาว  ผกากรอง  คุ้มทัศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
495 นางสาว  ปิยะนุช  มีบุญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
496 นางสาว  ขวัญชนก  ริยะนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
497 นางสาว  ทิพาวรรณ  ทุ้ยแป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
498 นาย  ศรัณย์  พรมเกษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
499 นางสาว  อัยการ  บัวเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
500 นาย  สุธิพงษ์  โพธิ์ศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาประมง ไม่สมบูรณ์
501 นาย  กฤษตพล  ขำน้ำคู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาประมง ไม่สมบูรณ์
502 นาย  ถนัดกิจ  โต๊ะดอนทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาประมง ไม่สมบูรณ์
503 นาย  ชัยวัฒน์  ทรัพย์ประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาประมง ไม่สมบูรณ์
504 นางสาว  ลัดดาวัลย์  บุญรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาประมง สมบูรณ์
505 นาย  เกรียงศักดิ์  สิทธิวงษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาประมง ไม่สมบูรณ์
506 นางสาว  ชนันนัทธ์  สายสด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาประมง ไม่สมบูรณ์
507 นาย  เจตริน  ฉ่ำหวาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาประมง ไม่สมบูรณ์
508 นาย  อดิเทพ  ประมาณเมือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาประมง ไม่สมบูรณ์
509 นาย  กิติอมรเนตร  บุญกูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
510 นางสาว  มีนตรา  แก้วแหวน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
511 นาย  สิทธิชาติ  ฮังนันท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
512 นาย  สุรชาติ  อินจันทร์สุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
513 นาย  ธนวัฒน์  ชูชาญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
514 นาย  ศรัณยู  มิ้มทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
515 นาย  สุรเดช  ล้อมวงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
516 นางสาว  จิตนภา  แก้วจา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
517 นางสาว  ศิริวรรณ  นุ้ยเย็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
518 นาย  ปฏิพัทธ์  เร่งเงียบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
519 นาย  ธวัชชัย  การุญบริรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
520 นาย  ชัยณรงค์  สนมฉ่ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
521 นาย  สุวิทย์ชัย  แสงสว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
522 นาย  กิตติศักดิ์  กล่ำสี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
523 นางสาว  กุลจิรา  จันแตง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
524 นาย  วีราทร  สุขแจ่ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
525 นาย  สิงหา  วังมูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
526 นางสาว  ศรีวิภา  ฤทธิ์ร้อน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
527 นาย  ธนพล  บุญมาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ไม่สมบูรณ์
528 นาย  วาธกานต์  ทับทวี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ไม่สมบูรณ์
529 นาย  พงศกร  ทับนาค คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ไม่สมบูรณ์
530 นาย  พีรพล  นนทะดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ไม่สมบูรณ์
531 นาย  ภูริเดช  กัณฑสังข์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ไม่สมบูรณ์
532 นาย  สรวิชญ์  มั่นที่สุด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ไม่สมบูรณ์
533 นาย  บุณยกร  ผุยเกิง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ไม่สมบูรณ์
534 นาย  ศศิพงศ์  ศรีจริยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ไม่สมบูรณ์
535 นาย  กมล  ทิพวัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ไม่สมบูรณ์
536 นาย  หยกดาว  บุญเลี้ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ไม่สมบูรณ์
537 นาย  ณัฐพงศ์  มีอุดร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ไม่สมบูรณ์
538 นาย  อนุชา  เพ็งสลุด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ไม่สมบูรณ์
539 นาย  พิษณุ  หมีนิ่ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ไม่สมบูรณ์
540 นาย  วีระยุทธ  สุขโชติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ไม่สมบูรณ์
541 นาย  วงศกร  เนียมหอม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ไม่สมบูรณ์
542 นาย  ธวัช  บุญด้วง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ไม่สมบูรณ์
543 นาย  ณัฐนนท์  บุญด้วง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ไม่สมบูรณ์
544 นาย  รุจิโรจน์  ใจซื่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ไม่สมบูรณ์
545 นาย  ณัฐรินทร์  คชินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ไม่สมบูรณ์
546 นาย  ภาวี  วันทะมาตย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ไม่สมบูรณ์
547 นาย  ภานุพงษ์  ไทรนนทรีย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาช่างยนต์ ไม่สมบูรณ์
548 นาย  ณัฐพงษ์  ล่าลี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาช่างยนต์ ไม่สมบูรณ์
549 นาย  พรเทพ  ยาดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาช่างยนต์ ไม่สมบูรณ์
550 นาย  วุฒิพงศ์  นะนันวี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาช่างยนต์ ไม่สมบูรณ์
551 นาย  วิวัฒน์  บัวทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาช่างยนต์ ไม่สมบูรณ์
552 นาย  พงศธร  ถิ่นทับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาช่างยนต์ ไม่สมบูรณ์
553 นาย  วัชระ  คดคง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาช่างยนต์ ไม่สมบูรณ์
554 นาย  ศราวุฒิ  หุ่นทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาช่างยนต์ ไม่สมบูรณ์
555 นาย  สมพร  พรมทองดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาช่างยนต์ ไม่สมบูรณ์
556 นาย  อภิรักษ์  เดชวงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาช่างยนต์ ไม่สมบูรณ์
557 นาย  ณัฐนนท์  ชุมภูเทพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาช่างยนต์ ไม่สมบูรณ์
558 นาย  เพ็ญเพช็ร  แป้นบูชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาช่างยนต์ ไม่สมบูรณ์
559 นาย  นัฐวุฒิ  กาวีระ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาช่างยนต์ ไม่สมบูรณ์
560 นาย  ธวัชชัย  ศรีอุตตะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาช่างยนต์ ไม่สมบูรณ์
561 นาย  มนัสการ  อบอินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาช่างยนต์ ไม่สมบูรณ์
562 นาย  พิทยา  กำไลลวย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาช่างยนต์ ไม่สมบูรณ์
563 นาย  อาทิตย์  ชาอุ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาช่างยนต์ ไม่สมบูรณ์
564 นาย  อาธิ  ข้องคาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาช่างยนต์ ไม่สมบูรณ์
565 นาย  วิทยา  เพิ่มคำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาช่างยนต์ ไม่สมบูรณ์
566 นาย  วีรวัตร  ขันแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาช่างยนต์ ไม่สมบูรณ์
567 นาย  ณรงค์พล  พึ่งเพ็ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาช่างยนต์ ไม่สมบูรณ์
568 นาย  สมเกียรติ์  ม่วงอ่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาช่างยนต์ ไม่สมบูรณ์
569 นาย  ณรงค์ฤทธิ์  เผือกพ่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาช่างยนต์ ไม่สมบูรณ์
570 นาย  สุริยะ  อำรุงม้ากุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาช่างยนต์ ไม่สมบูรณ์
571 นาย  นัฐพงศ์  พิมตุ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาช่างยนต์ ไม่สมบูรณ์
572 นาย  สรายุทธ  พฤกษาไพรกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาช่างยนต์ ไม่สมบูรณ์
573 นาย  ธีรวุฒื  สุขอิ่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาช่างยนต์ ไม่สมบูรณ์
574 นาย  สถาพร  เกิดผล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาช่างยนต์ ไม่สมบูรณ์
575 นาย  วสุรัตน์  ทิมปาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาช่างยนต์ ไม่สมบูรณ์
576 นาย  กนกพล  ล่ำจุมจัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาช่างยนต์ ไม่สมบูรณ์
577 นาย  จตุรวิทย์  ศรีปาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาช่างยนต์ ไม่สมบูรณ์
578 นาย  อลงกรณ์  คงเนียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาช่างยนต์ ไม่สมบูรณ์
579 นาย  พงศ์พันธุ์  บูรณะกร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาช่างยนต์ ไม่สมบูรณ์
580 นาย  กฤษปกรณ์  สุดวังยาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาช่างยนต์ ไม่สมบูรณ์
581 นาย  ณรงค์  ออมสิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาช่างยนต์ ไม่สมบูรณ์
582 นาย  วุฒิชัย  คงน่วม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาช่างยนต์ ไม่สมบูรณ์
583 นาย  ธานินทร์  ทองแตม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาช่างยนต์ ไม่สมบูรณ์
584 นาย  มารุต  หุ่นทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาช่างยนต์ ไม่สมบูรณ์
585 นางสาว  วาสนา  สุชเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์