ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กราฟแสดงจำนวนบัณฑิตจำแนกตามเขตพื้นที่

   รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2555
ลำดับ เขตพื้นที่ จำนวน สมบูรณ์ ไม่สมบูรณ์
1 วิทยาลัย(ดอยสะเก็ด) 32 32  (100.00%) 0 (0.00%)
2 เขตพื้นที่ ภาคพายัพ เชียงใหม่ 1,843 1,745  (94.68%) 98 (5.32%)
3 เขตพื้นที่ น่าน 406 384  (94.58%) 22 (5.42%)
4 เขตพื้นที่ ลำปาง 924 874  (94.59%) 50 (5.41%)
5 เขตพื้นที่ เชียงราย 539 528  (97.96%) 11 (2.04%)
6 เขตพื้นที่ ตาก 740 705  (95.27%) 35 (4.73%)
7 เขตพื้นที่ พิษณุโลก 397 353  (88.92%) 44 (11.08%)
8 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 4 4  (100.00%) 0 (0.00%)
จำนวนทั้งหมด    4,885 4,625 (94.68%) 260 (5.32%)

เขตพื้นที่ พิษณุโลก
 คณะวิชา / สาขาวิชาจำนวนสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 125 112  (89.60%) 13 (10.40%)
  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  (ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต) 30 27  (90.00%) 3 (10.00%)
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต) 59 53  (89.83%) 6 (10.17%)
  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  (ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต) 36 32  (88.89%) 4 (11.11%)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 152 124  (81.58%) 28 (18.42%)
  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 5 5  (100.00%) 0 (0.00%)
  สาขาวิชาประมง  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 9 7  (77.78%) 2 (22.22%)
  สาขาวิชาพืชศาสตร์  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 20 17  (85.00%) 3 (15.00%)
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 21 20  (95.24%) 1 (4.76%)
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 56 38  (67.86%) 18 (32.14%)
  สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 15 13  (86.67%) 2 (13.33%)
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) 2 0  (0.00%) 2 (100.00%)
  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 24 24  (100.00%) 0 (0.00%)
  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 120 117  (97.50%) 3 (2.50%)
  สาขาวิชาการจัดการ  (บริหารธุรกิจบัณฑิต) 61 59  (96.72%) 2 (3.28%)
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  (ศิลปศาสตรบัณฑิต) 2 2  (100.00%) 0 (0.00%)
  สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์  (บริหารธุรกิจบัณฑิต) 57 56  (98.25%) 1 (1.75%)
จำนวนทั้งหมด    397 353 (88.92%) 44 (11.08%)


     รายชื่อบัณฑิต เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล คณะวิชา สาขาวิชา สถานะการกรอกข้อมูล
1 นาย  จิตติ  น้อยเอี่ยม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
2 นางสาว  กัญจนา  ตรีหนู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ไม่สมบูรณ์
3 นาย  สราวุฒิ  จันทะวงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน สมบูรณ์
4 นาย  วินัย  นามกรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ไม่สมบูรณ์
5 นาย  อุธีรัตน์  ใจยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ไม่สมบูรณ์
6 นาย  ธนพล  ดีมี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
7 นางสาว  กนกวรรณ  พูนทอง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
8 นางสาว  จิรพันธ์  เพ็ชรคง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
9 นางสาว  ณัฐพร  เขี้ยวแก้ว คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
10 นางสาว  ณิชารีย์  เหียมสันเที๊ยะ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
11 นางสาว  เบญจมาศ  วันเชียง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
12 นางสาว  เบญจวรรณ  ฉิมปาน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
13 นางสาว  ปวีณา  เชื้อสุข คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
14 นางสาว  ภรภัทร  บุญจันทร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
15 นางสาว  พิชชาพร  แตงร่ม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
16 นางสาว  สุรางคณา  ศรสุรินทร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
17 นางสาว  อมรรัตน์  ชื่นชม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
18 นางสาว  อมรรัตน์  สุ่มพลัดพุ่ม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
19 นางสาว  มลฤดี  รอดสอน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
20 นางสาว  กมลรัตน์  สุจริตจันทร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สมบูรณ์
21 นางสาว  ศิริวรรณ  เชื้อกสิการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สมบูรณ์
22 นาย  พินิจ  ผิวผุด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
23 นางสาว  ธิดารัตน์  ทูลแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
24 นาย  ณัฐพงศ์  ปานคะเชนทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
25 นาย  ยุรนันท์  ริตจะโป๊ะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
26 นาย  ศุภชัย  ดิษฐ์กระจัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
27 นาย  สิริชัย  ลำศรีพอ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
28 นางสาว  จารุวรรณ  ศุภผล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
29 นาย  ชูรศักดิ์  ทิมแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
30 นาย  ณรงค์ศักดิ์  สวัสดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
31 นาย  นิติพงศ์  มีไชยโย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
32 นาย  ภูษิต  อยู่สุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
33 นาย  ศุภกฤต  สาตร์อนงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
34 นาย  สวัสดิ์  ชื่นคง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
35 นาย  สาโรช  คงเลิศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
36 นางสาว  ณัฐณิชา  คูณเมือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
37 นางสาว  ปวีณา  นวลจีน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
38 นางสาว  เพียรพักตร์  จันทาทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
39 นางสาว  สุมาลี  ศิริวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
40 นางสาว  อำพร  สมานมิตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
41 นาย  กิตติพงษ์  คุ่ยชาวนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
42 นาย  ชรัตน์  ภาพเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
43 นาย  พงษ์พัฒน์  วงษ์พรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
44 นาย  อนุรักษ์  เหลืองหิรัญภูษิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
45 นางสาว  นฤมล   มณีจักร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
46 นางสาว  น้ำค้าง  กันเกตุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
47 นางสาว  พวงเพ็ชร์  มะนาวหวาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
48 นางสาว  ลักษณา  อิ่มสะอาด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
49 นางสาว  วริศรา  ฉิมมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
50 นาย  ชิษณุ  ชัยราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
51 นาย  วุฒิชัย  ดุสิตา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
52 นาย  สมากร  เกี่ยวพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
53 นาย  กิตติศักดิ์  น่วมเกิด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาประมง สมบูรณ์
54 นาย  จิรวัฒน์  หมวกหลำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาประมง สมบูรณ์
55 นาย  พิทยา  พุ่มรส คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาประมง ไม่สมบูรณ์
56 นาย  ภานุวัฒน์  พงศ์ต้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาประมง สมบูรณ์
57 นาย  ศุภวัฒน์  จุ้ยพลับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาประมง สมบูรณ์
58 นางสาว  บุษยา  หนูช่วง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาประมง สมบูรณ์
59 นางสาว  แสงระวี  ประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาประมง สมบูรณ์
60 นาย  ณัฐพล  ศิริพิบูลย์ภักดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
61 นาย  ธนพนธ์  สังข์ยัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
62 นาย  ธนพล  นุ่มมาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
63 นาย  ธรรม์ชยุตม์  ปุ๊ดสร้อย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
64 นาย  นพรัตน์  ปานอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
65 นาย  นภาลัย  นาคทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
66 นาย  ภัทรพันธุ์  พรมขำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
67 นาย  มนตรี  จุมปูโสด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
68 นาย  วงศกร  มาเกตุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
69 นาย  วิศวะ  จิตศรัณยูกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
70 นาย  ศัตยา  ฝ่ายสูน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
71 นาย  ศุภชัย  คุ้มหมู่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
72 นาย  สมภพ  ยอดอานนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
73 นางสาว  ชิราภรณ์  ใจหนักแน่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
74 นาย  อรรถชา  นางแย้ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
75 นาย  เอกลักษณ์  แสงรัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
76 นาย  เอกสิทธิ์  ปักษี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
77 นางสาว  กรรณพรรณ  พรมลิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
78 นางสาว  เกศินี  สายสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
79 นางสาว  เกสร  เปรมปรีดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
80 นางสาว  จารุภา  กาวินำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
81 นางสาว  ประภัสรา  จิตต์ซื่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
82 นางสาว  รัชนีวรรณ  ศรีขำหาญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
83 นางสาว  ลดาวัลย์  ทองชู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
84 นางสาว  ลักษณัฐดา  พรมขำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
85 นางสาว  วิภูสนา  ชื่นชม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
86 นางสาว  สุดารัตน์  เพศพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
87 นางสาว  สุธินันท์  ค่ายเพ็ชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
88 นางสาว  เสาวณีย์.  สุขสมนิตย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
89 นางสาว  อริสา  ทองคำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
90 นาย  กรวิชญ์  พ่วงเพ็ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
91 นางสาว  กมลชนก  นามวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
92 นางสาว  สุกาญดา  ทองเที่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
93 นาย  ปริวัฒน์  แย้มเสน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน ไม่สมบูรณ์
94 นาย  ศิริวัฒน์  คำศุภประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน สมบูรณ์
95 นาย  อภิชัย  ฟั้นคุ้ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร สมบูรณ์
96 นางสาว  กรรณิการ์  ผ่องอ่วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร สมบูรณ์
97 นางสาว  ฉัตรสุดา  แสงประชาทัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร สมบูรณ์
98 นางสาว  รุ่งทิวา  ต้อยทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร สมบูรณ์
99 นางสาว  ศรีแพร  พุกอูด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร สมบูรณ์
100 นาย  ดนัย  เสนตา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
101 นาย  นัฐพงษ์  ครองสถาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
102 นาย  บัญชา  ดีหนู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
103 นาย  อรรถสิทธิ์  กองสี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
104 นางสาว  กุหลาบ  ไทยเที่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
105 นางสาว  ธัญญารักษ์  รุ่งฉัตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
106 นางสาว  ธิดารัตน์  บำรุงคีรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
107 นางสาว  พรทิพย์  ใจคำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
108 นางสาว  ภัทราภรณ์  ม่วงเฟื่อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
109 นางสาว  เมธาวี  อุปนันท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
110 นางสาว  วิภาพร  เอี่ยมชม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
111 นางสาว  วิภารัตน์  ศรีวิชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
112 นางสาว  ศศิธร  บุญศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
113 นางสาว  สถิตย์ภรณ์  โพธิ์คง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
114 นางสาว  สมจิตร  แซ่คำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
115 นางสาว  สุวรรณา  กูลหกูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
116 นางสาว  อัมพิกา  ทองคำนุช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
117 นางสาว  สิริมา  ตงเท่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
118 นางสาว  ชุติมา  เดชรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
119 นาย  ณรงค์  นันต๊ะจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ไม่สมบูรณ์
120 นาย  กำภู  มีสำลี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
121 นางสาว  อนุธิดา  ใจจันทร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
122 นาย  นคกร  ภูศรีเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาประมง สมบูรณ์
123 นาย  ธีรชัย  คงคำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาประมง ไม่สมบูรณ์
124 นาย  พงศ์ชัย  ยังเพ็ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน สมบูรณ์
125 นาย  ศุภสิทธิ์  แป้นบูชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน ไม่สมบูรณ์
126 นาย  ดำรง  กาญจนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
127 นาย  ธีระพนธ์  สังเกต คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
128 นาย  พงศ์พัฒน์  บ้านกล้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
129 นาย  มงคล  อิ่มชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
130 นาย  สิทธิชัย  บำเพ็ญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
131 นาย  สุบัญชา  รอดทุ่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
132 นาย  อภิสิทธิ์  คำเอี่ยม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
133 นาย  จักรพันธ์  มั่นแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
134 นาย  ธนกร  สุขเกษม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
135 นาย  ธีรชาติ  ทาตัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
136 นาย  ลิขิต  เหลืองสีทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
137 นาย  วรุฒ  ยาสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
138 นาย  สุรศักดิ์  ปู่โท๊ะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
139 นาย  เกรียงศักดิ์  ฤทธิ์แก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
140 นาย  คมสันต์  ทองเป้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
141 นาย  ฐากูร  กองเตย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ไม่สมบูรณ์
142 นาย  วรเชษฐ์  ร้อยกรอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
143 นาย  เอกชัย  เอี่ยมสะอาด คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
144 นาย  วีระวัฒน์  ภุมราดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สมบูรณ์
145 นาย  กิตติ  ชูตระกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่สมบูรณ์
146 นาย  กิตติธัช  ด้วงฟู คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สมบูรณ์
147 นาย  จักรกฤช  ยอดสิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สมบูรณ์
148 นาย  ทิชากร  แสงทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สมบูรณ์
149 นาย  ประกอบ  สุยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่สมบูรณ์
150 นาย  ประจักษ์  ธูปบูชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สมบูรณ์
151 นาย  พงศ์ศิริ  พินเกตุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สมบูรณ์
152 นาย  พัฒน์พงษ์  อินกองงาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สมบูรณ์
153 นาย  โยธิน  เพ็งเรือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่สมบูรณ์
154 นาย  เรวัตน์  ครุนันท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สมบูรณ์
155 นาย  วัชระ  มีผึ้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สมบูรณ์
156 นาย  ศรัณยู  ช่างชุบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สมบูรณ์
157 นาย  อัครเดช  นวลศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สมบูรณ์
158 นาย  อุดร  สุยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สมบูรณ์
159 นางสาว  อันธิกา  ด้วงกัลยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สมบูรณ์
160 นาย  วิเชียร  คำแท่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สมบูรณ์
161 นางสาว  วิไลพร  คำมิ่ง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ ไม่สมบูรณ์
162 นางสาว  บุณยานุช  สาระถี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
163 นางสาว  ชลลิตา  สุวรรณหาญ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
164 นางสาว  เปมิกา  อิ่มเพ็ง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
165 นางสาว  พรนิภา  มั่นเหมาะ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
166 นางสาว  สุนิษา  พรมนิ่ม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
167 นางสาว  รัตติกาล  ศรีกอนติ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
168 นางสาว  สุภาภรณ์  นาถมทอง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
169 นางสาว  อรพรรณ  พุกอ่อน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
170 นางสาว  ศิริรัตน์  ศรีเจริญ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
171 นางสาว  สงกรานต์  บางโม้ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
172 นางสาว  พรพิมล  ประทามะโก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
173 นางสาว  อนันต์ทิยา  สิงห์พิทักษ์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
174 นางสาว  เพชรลัดดา  ดอนแก้ว คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
175 นางสาว  ศิริพร  ศรสุรินทร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
176 นางสาว  จันทิมา  โพธิ์เถาว คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
177 นางสาว  ศิริลักษณ์  เนียมชาวนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
178 นางสาว  ปภัสรา  มีทอง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
179 นางสาว  จีระนันท์  คงเจริญ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
180 นางสาว  เบญจวรรณ  อยู่บาง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
181 นางสาว  บุญญานี  อยู่ดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
182 นางสาว  สุนิภา  ถือมั่น คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
183 นางสาว  จิตพิสุทธิ์  เผือกอ่อน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
184 นางสาว  ธารินี  มลสุขราช คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
185 นางสาว  ศิริกัญญา  กองแก้ว คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
186 นางสาว  จุฑาภรณ์  มุ่งพันกลาง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
187 นางสาว  ธนาภรณ์  ทองรัตน์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
188 นางสาว  ไพจิตรา  มาบัว คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ ไม่สมบูรณ์
189 นางสาว  วิราวรรณ  คงชาวนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
190 นางสาว  ณัฐณีย์  อ่อนคำ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
191 นางสาว  ปนัดดา  ใจทหาร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
192 นางสาว  เด่นใจ  แซ่เถา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
193 นางสาว  ทรรศนีย์  ขันสาคร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
194 นางสาว  สุนารี  บางเกิง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
195 นางสาว  พรพรรณ  วังคำ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
196 นางสาว  เดือนเพ็ญ  ก่อแก้ว คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
197 นางสาว  กรรณิกา  เหมบุรุษ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
198 นางสาว  วิภารัตน์  พุ่มพวง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
199 นางสาว  ศิวพร  มาลัยกุล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
200 นางสาว  ชนิดา  คุ้มหอม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
201 นางสาว  ณัฐฐา  จันทร์ศรี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
202 นางสาว  ศิริวรรณ  แก้วเสน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
203 นางสาว  ศันสนีย์  ยานะ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
204 นางสาว  เมธิยา  บัวเผื่อน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
205 นางสาว  นริศรา  ยอดเพชร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
206 นางสาว  ปทุมรัตน์  คงพุฒ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
207 นางสาว  น้องรัก  ดอนกาวิน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สมบูรณ์
208 นางสาว  ณัฐธิดา  พรวนต้นไทร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
209 นางสาว  สุรีพร  ลิ้มประพันธ์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
210 นางสาว  ดาริกา  ใสพิมพ์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
211 นางสาว  จันทร์มีนา  พรหมณรงค์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
212 นางสาว  กาญจนา  วันดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
213 นางสาว  วรฤทัย  นันทภูมิ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
214 นางสาว  จันทร์ทิวา  แก้วคำ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
215 นางสาว  สุข์วิภา  ร่องจิก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
216 นางสาว  กาหลง  ศรีบัวลอย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
217 นางสาว  ยุภาพร  โพธิ์เลี้ยง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
218 นางสาว  น้ำฝน  ฟักเอี่ยม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
219 นางสาว  กิ่งแก้ว  นาคมี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
220 นางสาว  พัชรี  เอี่ยมยอด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
221 นางสาว  ศุภางค์  วิริยะ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
222 นางสาว  อรอนงค์  พร้าโต คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
223 นางสาว  สิริญญา  อุ่นจันทร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
224 นางสาว  ศรีกัลยา  ขำศรี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
225 นางสาว  ศุภรัตน์  เย็นคำ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
226 นางสาว  นริตา  กะมุทา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
227 นางสาว  สุนิษา  สาสอน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
228 นางสาว  เอมมิกา  คงปันนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
229 นางสาว  วารุณี  อินไหว คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
230 นาย  นพกัญจน์  ใจอารีย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
231 นางสาว  วัฒนา  น่วมหนอม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
232 นางสาว  ธัญญา  สิงห์ทอน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
233 นางสาว  นันท์นภัส  จิตบำรุง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
234 นางสาว  จีรานุช  จิ๋วเจริญ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ไม่สมบูรณ์
235 นางสาว  สุชาดา  รอดรัล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
236 นางสาว  ธัญญา  ป้องกา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
237 นางสาว  กฤติยา  ตาลาน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
238 นาย  สมปอง  พิเลิศรัมย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
239 นางสาว  นาตยา  งาคม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
240 นางสาว  มะลิวัลย์  ภูรักษ์ทับเบิก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
241 นาย  วิชาญ  วงค์สมบัติ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
242 นางสาว  สุทธิพร  สิริสุข คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
243 นางสาว  เกษศิณี  นันตาสุรินทร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
244 นาย  ณรงค์ศักดิ์  ดาอ่อน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
245 นางสาว  รัชนีพร  สิงขรณ์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
246 นางสาว  ปนัดดา  บางยิ้ม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
247 นาย  บุญอนันต์  บุญศรี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
248 นางสาว  นภาภรณ์  พรหมเอี่ยม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
249 นางสาว  มยุรี  แย้มฎีกา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
250 นางสาว  วรรณนิศา  อินทร์ตา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
251 นางสาว  ประภัสสร  ภู่เพชร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
252 นางสาว  ธิดารัตน์  เพ็ญเกาะ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
253 นางสาว  สมฤทัย  กิจสวน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
254 นาย  วรเมธ  พันธ์ปาน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
255 นางสาว  สุมาลี  ย่นปลิว คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
256 นางสาว  จันทร์จิรา  วันใจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
257 นางสาว  ทิพวิมล  คำประเสริฐ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
258 นาย  ชนะพล  พรหมพิทักษ์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
259 นางสาว  วัชราภรณ์  ยิ้มมาก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
260 นางสาว  วิภวานี  แย้มพราย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
261 นางสาว  นริศรา  เผือกวิสุทธิ์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
262 นางสาว  เบญจมาศ  อยู่นาค คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์
263 นาย  อำนวย  กนกการะเกด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
264 นาย  ญาณวีร  กระแสร์ญาณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
265 นางสาว  นันทพร  ชูวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
266 นางสาว  สินีนาถ  เพ็งเดช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
267 นางสาว  สุวรรณา  พวงภู่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
268 นางสาว  กุลชลี  โกสุมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
269 นางสาว  โยธกา  ชีพอุบัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
270 นาย  พิพัฒน์  จุ้ยโต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
271 นางสาว  ศุภมาส  ทรัพย์สิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
272 นาย  โล  แซ่ลี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
273 นาย  ภาณุพันธ์  เตปัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
274 นาย  มีชัย  วัฒนาธีระกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
275 นาย  ธวัชชัย  อินทร์พรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สมบูรณ์
276 นาย  ชาติชาย  ฤทธิ์เนติกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
277 นาย  วีระฉัตร  ย้อยรุ่งเรือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
278 นางสาว  วิราภรณ์  ยิ้มดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
279 นางสาว  มลทิชา  แก้วประดิษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
280 นาย  ธนาธร  สังข์สนิท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
281 นาย  ประพันธ์  กิติสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
282 นาย  วิเชียร  แซ่ท้าว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
283 นาย  ศตวรรษ  โรจน์ธนากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
284 นาย  กฤษดา  จูบ้านไร่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
285 นาย  เอกพล  บุตรเปา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
286 นาย  ธนภัทร  เหล่าทองสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
287 นาย  เอกพันธ์  แซ่หยาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
288 นาย  อุทัย  ถาตุ้ย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
289 นาย  อิทธิพนต์  ทองหมื่นศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
290 นางสาว  เสาวณีย์.  อินต๊ะป้อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
291 นาย  เรวัติ  หลวงไทร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
292 นางสาว  น้ำอ้อย  ปานมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
293 นาย  สมควร  จันจรูญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
294 นางสาว  สายฝน  แสงคำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
295 นางสาว  กิตติมา  ขันท้าว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
296 นาย  พิทยา  น้ำนวล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ไม่สมบูรณ์
297 นาย  กันธ์ปิติภัทร  จิตอารี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สมบูรณ์
298 นาย  พิสิษฐ์  โพธิ์ขวัญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน สมบูรณ์
299 นาย  นิรุช  หมีนิ่ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน สมบูรณ์
300 นาย  ปรีชา  ชะเอม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน สมบูรณ์
301 นาย  ยิ่งยศ  ปานสุด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน สมบูรณ์
302 นาย  อธิวัฒน์  ดีแล้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน สมบูรณ์
303 นาย  ธีรวัต  กาวิละมูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน สมบูรณ์
304 นาย  ณรงค์  น้อยคำกอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน สมบูรณ์
305 นาย  ธรรมรัตน์  พรมพิราม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน สมบูรณ์
306 นาย  มนุพงษ์  พุ่มพวง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน สมบูรณ์
307 นาย  เด่นชัย  ช้างชนะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน สมบูรณ์
308 นางสาว  ฐิตินันท์  ภู่สงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมบูรณ์
309 นาย  ปิยภัทร์  ภัทรณัฏฐากุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ไม่สมบูรณ์
310 นาย  ปิยะพงษ์  วรฉัตรคีรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
311 นาย  กิตติศักดิ์  มุ่งธัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
312 นาย  ศรายุทธ  ก้อนแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
313 นาย  พงษ์ศักดิ์  สั่งสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
314 นาย  ทศพร  ดิษพัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
315 นาย  อภิรักษ์  บุญดัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
316 นาย  อัครเดช  เร่ในไพร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
317 นาย  สมชาย  อินทะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
318 นาย  เอกราช  บัวขวัญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
319 นาย  สมศักดิ์  นครศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
320 นาย  ธนพล  เก่งสาริการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
321 นาย  ทิวากร  แผนฉลาด คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
322 นาย  จตุพร  สูนน่วม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ไม่สมบูรณ์
323 นาย  กฤษฎา  ตุ้มเรือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
324 นาย  ธีรภัทร  ทองเสถียรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
325 นาย  ณัฐพล  สิงห์ที คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ไม่สมบูรณ์
326 นาย  ศราวุฒิ  ป้อมคล้ายแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
327 นาย  อนุชา  หมอกมืด คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
328 นาย  ชัยวัฒน์  สระทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
329 นาย  คัณฑสรวง  กริ่งทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
330 นาย  ประพจน์  ทับทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
331 นาย  ประชา  โปธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
332 นาย  อิทธิพล  สุขเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
333 นาย  สุชาติ  สวมสุวรรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
334 นาย  ศราวุธ  กลมกล่อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
335 นาย  กิตติ  สีหานาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ไม่สมบูรณ์
336 นาย  ธวัชชัย  หงษ์อ่อนสา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
337 นาย  เจริญศักดิ์  ทับทิม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
338 นาย  อมรไชย  กาวิใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
339 นาย  ทนุสรณ์  ยกบัตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
340 นาย  อนุวัตร  พลขันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
341 นาย  อเนก  สกุลมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
342 นาย  ธวัชชัย  อาจหาญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
343 นาย  ภาสกร  วันทา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
344 นาย  พงศกร  อ้นเชียง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
345 นาย  ธนากร  พ่วงเนียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
346 นาย  สุทธิสาร  วงค์เวียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
347 นาย  ศิริชัย  คงทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
348 นาย  มนตรี  วิไชยโย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมบูรณ์
349 นาย  ไกรศร  ตาวงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สมบูรณ์
350 นาย  วันชนะ  บุญเกษม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่สมบูรณ์
351 นาย  นุกูล  จ๋อยก้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สมบูรณ์
352 นาย  พูนทรัพย์  แก้วกำแพง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สมบูรณ์
353 นาย  ทีปกร  กันพร้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สมบูรณ์
354 นาย  ธนพล  มีแหยม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สมบูรณ์
355 นาย  วิทชัยวัฒน์  พินิจด้วง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สมบูรณ์
356 นาย  วิทยา  แหลมหลัก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สมบูรณ์
357 นาย  อรรถนนท์  แก้วมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สมบูรณ์
358 นาย  อรรถพร  เขียวฤทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สมบูรณ์
359 นาย  เฉลิมศักดิ์  ทองแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สมบูรณ์
360 นาย  ณรงค์ชัย  สุขดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สมบูรณ์
361 นางสาว  เนตรชนก  เกิดผล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สมบูรณ์
362 นาย  ภัทรพล  สำเนียง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สมบูรณ์
363 นาย  ศตวรรษ  ข่ายสร้อย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สมบูรณ์
364 นาย  พิพัฒน์  รอดเพชร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สมบูรณ์
365 นาย  สุวรรณ  ชุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สมบูรณ์
366 นาย  เอกดนัย  อินเกิด คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สมบูรณ์
367 นาย  จักรพงษ์  เกิดมาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สมบูรณ์
368 นาย  พัฒนกิจ  ทัพวงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สมบูรณ์
369 นาย  สุธีรุตต์  รวบรัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สมบูรณ์
370 นาย  พิพัฒน์  เชื้อหงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สมบูรณ์
371 นาย  จาวิกรณ์  อ่วมบุญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สมบูรณ์
372 นาย  ทวีพูน  ต่ำทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่สมบูรณ์
373 นาย  ภานุมาส  คล้ายทรัพย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สมบูรณ์
374 นาย  อนุรักษ์  อ่ำเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สมบูรณ์
375 นาย  นพรัตน์  พรมสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่สมบูรณ์
376 นาย  ภูษิต  พูลเพิ่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สมบูรณ์
377 นาย  อดิศร  พรมชาวนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สมบูรณ์
378 นาย  พิษณุ  แก้วคำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สมบูรณ์
379 นาย  ธีรยุทธ  คล้ายเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สมบูรณ์
380 นาย  พิพัฒน์  สร้อยทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สมบูรณ์
381 นาย  สราวุธ  สายวงค์ตา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สมบูรณ์
382 นาย  พงษ์วิสูตร  อยู่เคลือบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สมบูรณ์
383 นาย  วรวุฒิ  แจ้งสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สมบูรณ์
384 นาย  กฤษฎา  อ่อนเหลือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สมบูรณ์
385 นาย  ชยากร  อ่อนเหลือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สมบูรณ์
386 นาย  พิษณุ  สุตัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สมบูรณ์
387 นางสาว  นฤมล  บัวประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สมบูรณ์
388 นาย  เอกพันธ์  แสงเอี่ยม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สมบูรณ์
389 นาย  วิรัตน์  เกตุดำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สมบูรณ์
390 นาย  นธีธร  เคยเห็น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สมบูรณ์
391 นาย  ณัฐวุฒิ  รอบุญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สมบูรณ์
392 นาย  ปิยะณัฐ  ปั้นวิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สมบูรณ์
393 นาย  สิทธิกร  ใสสอาด คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สมบูรณ์
394 นาย  มนตรี  รักถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สมบูรณ์
395 นาย  สราวุธ  มีมงคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สมบูรณ์
396 นาย  รณชัย  เกษมูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่สมบูรณ์
397 นาย  ยุทธนา  เหมือนเอี่ยม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สมบูรณ์