ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
     แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ
เรื่องที่ต้องการติดต่อ *
ชื่อ - นามสกุล *
รหัสบัตรประชาชน *
รหัสนักศึกษา *
อีเมลล์ *
เขตพื้นที่ *
ข้อความ *

บัณฑิตที่กรอกรหัสนักศึกษาหรือหมายเลขบัตรประชาชนถุกต้องแต่ไม่สามารถเข้าระบบได้
กรุณาแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่านดังต่อไปนี้ มาในส่วนของข้อความด้วยค่ะ

วันเดือนปีเกิด
ระดับการศึกษา
คณะที่สังกัด
สาขาวิชาที่สังกัด
เกรดเฉลี่ยสะสม
ที่อยู่ภูมิลำเนา
เชื้อชาติ
ศาสนา

แล้วดำเนินการแจ้งผลการดำเนินการไปที่อยู่อีเมลล์ที่ท่านได้แจ้งไว้ หากระบบไม่มีการตอบกลับเมื่อบัณฑิตได้แจ้ง ให้ทำการส่งข้อความไปยัง ejobs@rmutl.ac.th อีกครั้ง