ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
   สารสนเทศการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2559

สารสนเทศแสดงสถานภาพการทำงานปัจจุบัน

คลิกเพื่อดูรายละเอียดสถานภาพการทำงานปัจจุบันจำแนกตามเขตพื้นที่


สารสนเทศแสดงสถานภาพการทำงานปัจจุบัน

สถานภาพการทำงานปัจจุบัน
จำนวน

สารสนเทศแสดงประเภทงานที่ทำ

คลิกเพื่อดูรายละเอียดแสดงประเภทงานที่ทำจำแนกตามเขตพื้นที่


สารสนเทศแสดงประเภทงานที่ทำ

ประเภทงานที่ทำ
จำนวน

สารสนเทศแสดงความรู้ความสามารถพิเศษที่ช่วยให้ท่านได้งานทำ

คลิกเพื่อดูรายละเอียดแสดงความรู้ความสามารถพิเศษที่ช่วยให้ท่านได้งานทำจำแนกตามเขตพื้นที่


ความสามารถพิเศษ

ความสามารถพิเศษ
จำนวน

สารสนเทศแสดงรายได้เฉลี่ยต่อเดือน


สารสนเทศแสดงรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

เงินเดือน/รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
จำนวน
น้อยกว่า 7,000 บาท
0
7,000 - 10,000 บาท
0
10,001 - 12,000 บาท
0
12,001 - 15,000 บาท
0
15,001 - 18,000 บาท
0
มากกว่า 18,000 บาท
0

สารสนเทศแสดงความพึงพอใจต่องานที่ทำ

คลิกเพื่อดูรายละเอียดแสดงความพึงพอใจต่องานที่ทำจำแนกตามเขตพื้นที่


สารสนเทศแสดงความพึงพอใจต่องานที่ทำ

ความพึงพอใจต่องานที่ทำ
จำนวน
พอใจ
0
ไม่พอใจ
0

สารสนเทศแสดงการได้งานทำตามระยะเวลา

คลิกเพื่อดูรายละเอียดแสดงการได้งานทำตามระยะเวลาจำแนกตามเขตพื้นที่


สารสนเทศแสดงระยะเวลาในการหางานทำ

สารสนเทศแสดงระยะเวลาในการหางานทำ
จำนวน
หางานได้ก่อนจบการศึกษา หรือได้งานทันทีหลังสำเร็จการศึกษา
0
1 - 3 เดือน
0
4 - 6 เดือน
0
7 - 9 เดือน
0
10 - 12 เดือน
0
มากกว่า 1 ปี
0
เป็นงานเดิมก่อนมาศึกษา หรือได้งานทำระหว่างศึกษา
0

สารสนเทศแสดงงานที่ทำตรงกับสาขาที่ได้สำเร็จการศึกษา

คลิกเพื่อดูรายละเอียดแสดงงานที่ทำตรงกับสาขาที่ได้สำเร็จการศึกษาจำแนกตามเขตพื้นที่


สารสนเทศแสดงงานที่ทำตรงกับสาขาที่ได้สำเร็จการศึกษา

งานที่ทำตรงกับสาขาที่ได้สำเร็จการศึกษา
จำนวน
ตรง
0
ไม่ตรง
0

สารสนเทศแสดงสาเหตุที่ยังไม่ได้ทำงาน

คลิกเพื่อดูรายละเอียดสารสนเทศแสดงสาเหตุที่ยังไม่ได้ทำงานจำแนกตามเขตพื้นที่


สารสนเทศแสดงสาเหตุที่ยังไม่ได้ทำงาน

สารสนเทศแสดงสาเหตุที่ยังไม่ได้ทำงาน
จำนวน
ยังไม่ประสงค์ทำงาน
0
รอฟังคำตอบจากหน่วยงาน
0
หางานทำไม่ได้
0
อื่นๆ
0

สารสนเทศแสดงระดับการศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อ

คลิกเพื่อดูรายละเอียดแสดงระดับการศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อจำแนกตามเขตพื้นที่


สารสนเทศแสดงระดับการศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อ/กำลังศึกษา

ระดับการศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อ/กำลังศึกษา
จำนวน
ระดับปริญญาตรี
0
ระดับปริญญาโท
0
ระดับปริญญาเอก
0
อื่นๆ
0

สารสนเทศเหตุผลที่ทำให้ท่านจัดสินใจศึกษาต่อ

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเหตุผลที่ทำให้ท่านตัดสินใจศึกษาต่อ


สารสนเทศเหตุผลที่ทำให้ท่านตัดสินใจศึกษาต่อ

เหตุผลที่ทำให้ท่านตัดสินใจศึกษาต่อ
จำนวน
เป็นความต้องการของบิดา/มารดา
0
งานที่ต้องการต้องใช้วุฒิสูงกว่า ปริญญาตรี
0
ได้รับทุนศึกษาต่อ
0
อื่นๆ
0