ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

   เข้าสู่ระบบตรวจผลการกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

กรอกข้อมูลรหัสนักศึกษาเพื่อตรวจสอบผลการกรอกข้อมูล
* กรอก รหัสนักศึกษา 123456789012-3