ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เอกสาร   สรุปผลการกรอกแบบสอบถามของบัณฑิตแยกตามเขตพื้นที่


     ขอขอบคุณบัณฑิตทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2558 บัดนี้ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย
     สำหรับบัณฑิตใหม่(ประจำปีการศึกษา 2558) คาดว่าจะสามาถเข้าใช้งานระบบได้ประมาณเดือนมิถุนายน 2559 เป็นต้นไป โดยบัณฑิตจะสามารถติดตามข่าวสาร
     จากหน้าเวปของมหาวิทยาลัย เขตพื้นที่ และกองพัฒนานักศึกษากราฟแสดงจำนวนบัณฑิตจำแนกตามเขตพื้นที่

   รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2558
ลำดับ เขตพื้นที่ จำนวน สมบูรณ์ ไม่สมบูรณ์
1 วิทยาลัย(ดอยสะเก็ด) 22 0  (0.00%) 22 (100.00%)
2 เขตพื้นที่ ภาคพายัพ เชียงใหม่ 2,128 1  (0.05%) 2,127 (99.95%)
3 เขตพื้นที่ น่าน 277 0  (0.00%) 277 (100.00%)
4 เขตพื้นที่ ลำปาง 753 0  (0.00%) 753 (100.00%)
5 เขตพื้นที่ เชียงราย 596 0  (0.00%) 596 (100.00%)
6 เขตพื้นที่ ตาก 713 0  (0.00%) 713 (100.00%)
7 เขตพื้นที่ พิษณุโลก 442 0  (0.00%) 442 (100.00%)
8 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 0 0  (0.00%) 0 (0.00%)
จำนวนทั้งหมด    4,931 1 (0.02%) 4,930 (99.98%)