ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เอกสาร   สรุปผลการกรอกแบบสอบถามของบัณฑิตแยกตามเขตพื้นที่


     ขอขอบคุณบัณฑิตทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2556 บัดนี้ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย
     สำหรับบัณฑิตใหม่(ประจำปีการศึกษา 2556) คาดว่าจะสามาถเข้าใช้งานระบบได้ประมาณเดือนมิถุนายน 2557 เป็นต้นไป โดยบัณฑิตจะสามารถติดตามข่าวสาร
     จากหน้าเวปของมหาวิทยาลัย เขตพื้นที่ และกองพัฒนานักศึกษากราฟแสดงจำนวนบัณฑิตจำแนกตามเขตพื้นที่

   รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2556
ลำดับ เขตพื้นที่ จำนวน สมบูรณ์ ไม่สมบูรณ์
1 วิทยาลัย(ดอยสะเก็ด) 15 8  (53.33%) 7 (46.67%)
2 เขตพื้นที่ ภาคพายัพ เชียงใหม่ 2,049 1,909  (93.17%) 140 (6.83%)
3 เขตพื้นที่ น่าน 476 440  (92.44%) 36 (7.56%)
4 เขตพื้นที่ ลำปาง 779 737  (94.61%) 42 (5.39%)
5 เขตพื้นที่ เชียงราย 613 543  (88.58%) 70 (11.42%)
6 เขตพื้นที่ ตาก 767 730  (95.18%) 37 (4.82%)
7 เขตพื้นที่ พิษณุโลก 354 335  (94.63%) 19 (5.37%)
8 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 5 5  (100.00%) 0 (0.00%)
จำนวนทั้งหมด    5,058 4,707 (93.06%) 351 (6.94%)