ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เอกสาร   สรุปผลการกรอกแบบสอบถามของบัณฑิตแยกตามเขตพื้นที่


     ขอขอบคุณบัณฑิตทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2557 บัดนี้ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย
     สำหรับบัณฑิตใหม่(ประจำปีการศึกษา 2557) คาดว่าจะสามาถเข้าใช้งานระบบได้ประมาณเดือนมิถุนายน 2558 เป็นต้นไป โดยบัณฑิตจะสามารถติดตามข่าวสาร
     จากหน้าเวปของมหาวิทยาลัย เขตพื้นที่ และกองพัฒนานักศึกษากราฟแสดงจำนวนบัณฑิตจำแนกตามเขตพื้นที่

   รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2557
ลำดับ เขตพื้นที่ จำนวน สมบูรณ์ ไม่สมบูรณ์
1 วิทยาลัย(ดอยสะเก็ด) 30 31  (103.33%) -1 (-3.33%)
2 เขตพื้นที่ ภาคพายัพ เชียงใหม่ 2,442 1,823  (74.65%) 619 (25.35%)
3 เขตพื้นที่ น่าน 599 422  (70.45%) 177 (29.55%)
4 เขตพื้นที่ ลำปาง 1,094 834  (76.23%) 260 (23.77%)
5 เขตพื้นที่ เชียงราย 921 682  (74.05%) 239 (25.95%)
6 เขตพื้นที่ ตาก 930 664  (71.40%) 266 (28.60%)
7 เขตพื้นที่ พิษณุโลก 585 442  (75.56%) 143 (24.44%)
8 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 3 3  (100.00%) 0 (0.00%)
จำนวนทั้งหมด    6,604 4,901 (74.21%) 1,703 (25.79%)