ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เอกสาร   สรุปผลการกรอกแบบสอบถามของบัณฑิตแยกตามเขตพื้นที่


     ขอขอบคุณบัณฑิตทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2557 บัดนี้ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย
     สำหรับบัณฑิตใหม่(ประจำปีการศึกษา 2557) คาดว่าจะสามาถเข้าใช้งานระบบได้ประมาณเดือนมิถุนายน 2558 เป็นต้นไป โดยบัณฑิตจะสามารถติดตามข่าวสาร
     จากหน้าเวปของมหาวิทยาลัย เขตพื้นที่ และกองพัฒนานักศึกษากราฟแสดงจำนวนบัณฑิตจำแนกตามเขตพื้นที่

   รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2557
ลำดับ เขตพื้นที่ จำนวน สมบูรณ์ ไม่สมบูรณ์
1 วิทยาลัย(ดอยสะเก็ด) 30 31  (103.33%) -1 (-3.33%)
2 เขตพื้นที่ ภาคพายัพ เชียงใหม่ 2,442 1,663  (68.10%) 779 (31.90%)
3 เขตพื้นที่ น่าน 599 279  (46.58%) 320 (53.42%)
4 เขตพื้นที่ ลำปาง 1,094 742  (67.82%) 352 (32.18%)
5 เขตพื้นที่ เชียงราย 921 639  (69.38%) 282 (30.62%)
6 เขตพื้นที่ ตาก 930 545  (58.60%) 385 (41.40%)
7 เขตพื้นที่ พิษณุโลก 585 314  (53.68%) 271 (46.32%)
8 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 3 2  (66.67%) 1 (33.33%)
จำนวนทั้งหมด    6,604 4,215 (63.82%) 2,389 (36.18%)