ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เอกสาร   สรุปผลการกรอกแบบสอบถามของบัณฑิตแยกตามเขตพื้นที่


     ขอขอบคุณบัณฑิตทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2555 บัดนี้ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย
     สำหรับบัณฑิตใหม่(ประจำปีการศึกษา 2555) คาดว่าจะสามาถเข้าใช้งานระบบได้ประมาณเดือนมิถุนายน 2556 เป็นต้นไป โดยบัณฑิตจะสามารถติดตามข่าวสาร
     จากหน้าเวปของมหาวิทยาลัย เขตพื้นที่ และกองพัฒนานักศึกษากราฟแสดงจำนวนบัณฑิตจำแนกตามเขตพื้นที่

   รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2555
ลำดับ เขตพื้นที่ จำนวน สมบูรณ์ ไม่สมบูรณ์
1 วิทยาลัย(ดอยสะเก็ด) 32 32  (100.00%) 0 (0.00%)
2 เขตพื้นที่ ภาคพายัพ เชียงใหม่ 1,843 1,745  (94.68%) 98 (5.32%)
3 เขตพื้นที่ น่าน 406 384  (94.58%) 22 (5.42%)
4 เขตพื้นที่ ลำปาง 924 874  (94.59%) 50 (5.41%)
5 เขตพื้นที่ เชียงราย 539 528  (97.96%) 11 (2.04%)
6 เขตพื้นที่ ตาก 740 705  (95.27%) 35 (4.73%)
7 เขตพื้นที่ พิษณุโลก 397 353  (88.92%) 44 (11.08%)
8 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 4 4  (100.00%) 0 (0.00%)
จำนวนทั้งหมด    4,885 4,625 (94.68%) 260 (5.32%)