ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เอกสาร   สรุปผลการกรอกแบบสอบถามของบัณฑิตแยกตามเขตพื้นที่


     ขอขอบคุณบัณฑิตทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2557 บัดนี้ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย
     สำหรับบัณฑิตใหม่(ประจำปีการศึกษา 2557) คาดว่าจะสามาถเข้าใช้งานระบบได้ประมาณเดือนมิถุนายน 2558 เป็นต้นไป โดยบัณฑิตจะสามารถติดตามข่าวสาร
     จากหน้าเวปของมหาวิทยาลัย เขตพื้นที่ และกองพัฒนานักศึกษากราฟแสดงจำนวนบัณฑิตจำแนกตามเขตพื้นที่

   รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2557
ลำดับ เขตพื้นที่ จำนวน สมบูรณ์ ไม่สมบูรณ์
1 วิทยาลัย(ดอยสะเก็ด) 30 31  (103.33%) -1 (-3.33%)
2 เขตพื้นที่ ภาคพายัพ เชียงใหม่ 2,442 1,809  (74.08%) 633 (25.92%)
3 เขตพื้นที่ น่าน 599 422  (70.45%) 177 (29.55%)
4 เขตพื้นที่ ลำปาง 1,094 830  (75.87%) 264 (24.13%)
5 เขตพื้นที่ เชียงราย 921 681  (73.94%) 240 (26.06%)
6 เขตพื้นที่ ตาก 930 659  (70.86%) 271 (29.14%)
7 เขตพื้นที่ พิษณุโลก 585 441  (75.38%) 144 (24.62%)
8 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 3 3  (100.00%) 0 (0.00%)
จำนวนทั้งหมด    6,604 4,876 (73.83%) 1,728 (26.17%)