แจ้งปัญหาระบบ


บัณฑิตที่กรอกรหัสนักศึกษาหรือหมายเลขบัตรประชาชนถูกต้องแล้วแต่ไม่สามารถเข้าระบบได้
กรุณาแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่านดังต่อไปนี้ มาในส่วนของข้อความด้วยค่ะ
*** หากระบบไม่มีการตอบกลับเมื่อบัณฑิตได้แจ้งให้ทำการส่งข้อความไปยัง ejobs@rmutl.ac.th อีกครั้ง ***