E-jobs RMUTL

ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เข้าสู่ระบบภาวะการมีงานทำ

67.96%

บัณทิตที่ประเมินสมบูรณ์แล้ว จำนวน 2,957 คน

72.71%

ทำงานแล้ว จำนวน 2,150 คน

0.0%

ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 0 คน

0.95%

กำลังศึกษาต่อ จำนวน 28 คน

26.34%

ยังไม่มีงานทำ จำนวน 779 คน
** (ร้อยละ) ของจำนวนบัณฑิตที่ประเมินสมบูรณ์แล้วทั้งหมด **
ข้อมูลบัณฑิตที่จบการศึกษาประจำปี 2564 จำนวน 4,351 คน
 • มทร.ล้านนา เชียงราย 501 คน
  (ร้อยละ 11.51)
 • มทร.ล้านนา ตาก 923 คน
  (ร้อยละ 21.21)
 • มทร.ล้านนา น่าน 223 คน
  (ร้อยละ 5.13)
 • มทร.ล้านนา พิษณุโลก 316 คน
  (ร้อยละ 7.26)
 • มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 1,990 คน
  (ร้อยละ 45.74)
 • มทร.ล้านนา ลำปาง 398 คน
  (ร้อยละ 9.15)
** (ร้อยละ) ของจำนวนบัณฑิตทั้งหมด **
จำนวนบัณฑิตที่ประเมินสมบูรณ์ ** (ร้อยละ) ของจำนวนบัณฑิตทั้งหมด **
 • มทร.ล้านนา เชียงราย จำนวน 271 คน
  (ร้อยละ 54.09)
 • มทร.ล้านนา ตาก จำนวน 503 คน
  (ร้อยละ 54.50)
 • มทร.ล้านนา น่าน จำนวน 151 คน
  (ร้อยละ 67.71)
 • มทร.ล้านนา พิษณุโลก จำนวน 210 คน
  (ร้อยละ 66.46)
 • มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จำนวน 1,515 คน
  (ร้อยละ 76.13)
 • มทร.ล้านนา ลำปาง จำนวน 307 คน
  (ร้อยละ 77.14)