ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
คำชี้แจง
ขอความร่วมมือบัณฑิตทุกคนให้ดำเนินการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
โดยใช้รหัสนักศึกษา หรือรหัสบัตรประจำตัวประชาชนแทนก็ได้ ในการเข้ากรอกแบบสอบถามให้เสร็จสมบูรณ์ เมื่อดำเนินการกรอกแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้บัณฑิตทำการพิมพ์ผลการกรอกแบบสอบถาม และนำมายื่นกับคณะกรรมการฝ่ายซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันซ้อมย่อยที่เขตพื้นที่ของบัณฑิต มิฉะนั้นทางฝ่ายซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรจะไม่อนุญาติให้เข้าร่วมซ้อม

กรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประชาชน,รหัสนักศึกษาเพื่อเข้าสู่ระบบ
* กรอกรหัสนักศึกษาหรือหมายเลขบัตรประชาชน
รหัสนักศึกษา 123456789012-3 หรือ บัตรประชาชน 1234567890123

กรณีข้อมูลบัณฑิตไม่ถูกต้องหรือไม่พบข้อมูล สามารถแจ้งได้ที่ แจ้งปัญหาระบบ เพื่อแก้ไข


หากบัณฑิตคนใดไม่สามารถเข้าระบบได้ เนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่พบข้อมูลของบัณฑิต (ตรวจสอบได้จากเมนูรายชื่อบัณฑิต) ให้บัณฑิตดำเนินการแจ้งข้อมูลของบัณฑิตไปที่ ejobs@rmutl.ac.th หรือที่นี่ หัวข้อมูล แจ้งข้อมูลผิดพลาดหรือไม่พบข้อมูลบัณฑิต..ชื่อ.นามสกุล..เขตพื้นที่....... เพื่อจะได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและแจ้งผลการตรวจสอบให้นักศึกษาทราบ นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา หรือที่ เว็บบอร์ดงานพระราชทานปริญญาบัตร

สรุปผลการส่งข้อมูลบัณฑิตของเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2560
เขตพื้นที่
วิทยาลัย
ภาคพายัพเชียงใหม่
เชียงราย
น่าน
ลำปาง
พิษณุโลก
ตาก
สวก.
สถานะการใช้งานระบบ
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง