E-jobs RMUTL

ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เข้าสู่ระบบภาวะการมีงานทำ

69.72%

บัณทิตที่ประเมินสมบูรณ์แล้ว จำนวน 3,139 คน

65.28%

ทำงานแล้ว จำนวน 2,049 คน

0.0%

ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 0 คน

0.86%

กำลังศึกษาต่อ จำนวน 27 คน

33.86%

ยังไม่มีงานทำ จำนวน 1,063 คน
** (ร้อยละ) ของจำนวนบัณฑิตที่ประเมินสมบูรณ์แล้วทั้งหมด **
ข้อมูลบัณฑิตที่จบการศึกษาประจำปี 2562 จำนวน 4,502 คน
 • มทร.ล้านนา เชียงราย 448 คน
  (ร้อยละ 9.95)
 • มทร.ล้านนา ตาก 947 คน
  (ร้อยละ 21.04)
 • มทร.ล้านนา น่าน 214 คน
  (ร้อยละ 4.75)
 • มทร.ล้านนา พิษณุโลก 384 คน
  (ร้อยละ 8.53)
 • มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 2,091 คน
  (ร้อยละ 46.45)
 • มทร.ล้านนา ลำปาง 418 คน
  (ร้อยละ 9.28)
** (ร้อยละ) ของจำนวนบัณฑิตทั้งหมด **
จำนวนบัณฑิตที่ประเมินสมบูรณ์ ** (ร้อยละ) ของจำนวนบัณฑิตทั้งหมด **
 • มทร.ล้านนา เชียงราย จำนวน 352 คน
  (ร้อยละ 78.57)
 • มทร.ล้านนา ตาก จำนวน 643 คน
  (ร้อยละ 67.90)
 • มทร.ล้านนา น่าน จำนวน 191 คน
  (ร้อยละ 89.25)
 • มทร.ล้านนา พิษณุโลก จำนวน 258 คน
  (ร้อยละ 67.19)
 • มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จำนวน 1,341 คน
  (ร้อยละ 64.13)
 • มทร.ล้านนา ลำปาง จำนวน 354 คน
  (ร้อยละ 84.69)