E-jobs RMUTL

ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เข้าสู่ระบบภาวะการมีงานทำ

62.92%

บัณทิตที่ประเมินสมบูรณ์แล้ว จำนวน 2,797 คน

73.44%

ทำงานแล้ว จำนวน 2,054 คน

0.0%

ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 0 คน

0.97%

กำลังศึกษาต่อ จำนวน 27 คน

25.60%

ยังไม่มีงานทำ จำนวน 716 คน
** (ร้อยละ) ของจำนวนบัณฑิตที่ประเมินสมบูรณ์แล้วทั้งหมด **
ข้อมูลบัณฑิตที่จบการศึกษาประจำปี 2563 จำนวน 4,445 คน
 • มทร.ล้านนา เชียงราย 404 คน
  (ร้อยละ 9.09)
 • มทร.ล้านนา ตาก 872 คน
  (ร้อยละ 19.62)
 • มทร.ล้านนา น่าน 212 คน
  (ร้อยละ 4.77)
 • มทร.ล้านนา พิษณุโลก 294 คน
  (ร้อยละ 6.61)
 • มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 2,212 คน
  (ร้อยละ 49.76)
 • มทร.ล้านนา ลำปาง 451 คน
  (ร้อยละ 10.15)
** (ร้อยละ) ของจำนวนบัณฑิตทั้งหมด **
จำนวนบัณฑิตที่ประเมินสมบูรณ์ ** (ร้อยละ) ของจำนวนบัณฑิตทั้งหมด **
 • มทร.ล้านนา เชียงราย จำนวน 226 คน
  (ร้อยละ 55.94)
 • มทร.ล้านนา ตาก จำนวน 417 คน
  (ร้อยละ 47.82)
 • มทร.ล้านนา น่าน จำนวน 167 คน
  (ร้อยละ 78.77)
 • มทร.ล้านนา พิษณุโลก จำนวน 192 คน
  (ร้อยละ 65.31)
 • มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จำนวน 1,462 คน
  (ร้อยละ 66.09)
 • มทร.ล้านนา ลำปาง จำนวน 333 คน
  (ร้อยละ 73.84)