E-jobs RMUTL

ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เข้าสู่ระบบภาวะการมีงานทำ

10.71%

บัณทิตที่ประเมินสมบูรณ์แล้ว จำนวน 476 คน

56.30%

ทำงานแล้ว จำนวน 268 คน

0.0%

ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 0 คน

0.42%

กำลังศึกษาต่อ จำนวน 2 คน

43.28%

ยังไม่มีงานทำ จำนวน 206 คน
** (ร้อยละ) ของจำนวนบัณฑิตที่ประเมินสมบูรณ์แล้วทั้งหมด **
ข้อมูลบัณฑิตที่จบการศึกษาประจำปี 2563 จำนวน 4,445 คน
 • มทร.ล้านนา เชียงราย 404 คน
  (ร้อยละ 9.09)
 • มทร.ล้านนา ตาก 872 คน
  (ร้อยละ 19.62)
 • มทร.ล้านนา น่าน 212 คน
  (ร้อยละ 4.77)
 • มทร.ล้านนา พิษณุโลก 294 คน
  (ร้อยละ 6.61)
 • มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 2,212 คน
  (ร้อยละ 49.76)
 • มทร.ล้านนา ลำปาง 451 คน
  (ร้อยละ 10.15)
** (ร้อยละ) ของจำนวนบัณฑิตทั้งหมด **
จำนวนบัณฑิตที่ประเมินสมบูรณ์ ** (ร้อยละ) ของจำนวนบัณฑิตทั้งหมด **
 • มทร.ล้านนา เชียงราย จำนวน 18 คน
  (ร้อยละ 4.46)
 • มทร.ล้านนา ตาก จำนวน 156 คน
  (ร้อยละ 17.89)
 • มทร.ล้านนา น่าน จำนวน 52 คน
  (ร้อยละ 24.53)
 • มทร.ล้านนา พิษณุโลก จำนวน 35 คน
  (ร้อยละ 11.90)
 • มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จำนวน 186 คน
  (ร้อยละ 8.41)
 • มทร.ล้านนา ลำปาง จำนวน 29 คน
  (ร้อยละ 6.43)