E-jobs RMUTL

ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เข้าสู่ระบบภาวะการมีงานทำ

13.19%

บัณทิตที่ประเมินสมบูรณ์แล้ว จำนวน 574 คน

70.03%

ทำงานแล้ว จำนวน 402 คน

0.0%

ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 0 คน

0.52%

กำลังศึกษาต่อ จำนวน 3 คน

29.44%

ยังไม่มีงานทำ จำนวน 169 คน
** (ร้อยละ) ของจำนวนบัณฑิตที่ประเมินสมบูรณ์แล้วทั้งหมด **
ข้อมูลบัณฑิตที่จบการศึกษาประจำปี 2564 จำนวน 4,351 คน
 • มทร.ล้านนา เชียงราย 501 คน
  (ร้อยละ 11.51)
 • มทร.ล้านนา ตาก 923 คน
  (ร้อยละ 21.21)
 • มทร.ล้านนา น่าน 223 คน
  (ร้อยละ 5.13)
 • มทร.ล้านนา พิษณุโลก 316 คน
  (ร้อยละ 7.26)
 • มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 1,990 คน
  (ร้อยละ 45.74)
 • มทร.ล้านนา ลำปาง 398 คน
  (ร้อยละ 9.15)
** (ร้อยละ) ของจำนวนบัณฑิตทั้งหมด **
จำนวนบัณฑิตที่ประเมินสมบูรณ์ ** (ร้อยละ) ของจำนวนบัณฑิตทั้งหมด **
 • มทร.ล้านนา เชียงราย จำนวน 50 คน
  (ร้อยละ 9.98)
 • มทร.ล้านนา ตาก จำนวน 99 คน
  (ร้อยละ 10.73)
 • มทร.ล้านนา น่าน จำนวน 26 คน
  (ร้อยละ 11.66)
 • มทร.ล้านนา พิษณุโลก จำนวน 71 คน
  (ร้อยละ 22.47)
 • มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จำนวน 259 คน
  (ร้อยละ 13.02)
 • มทร.ล้านนา ลำปาง จำนวน 69 คน
  (ร้อยละ 17.34)