E-jobs RMUTL

ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เข้าสู่ระบบภาวะการมีงานทำ

16.31%

บัณทิตที่ประเมินสมบูรณ์แล้ว จำนวน 601 คน

73.88%

ทำงานแล้ว จำนวน 444 คน

0.0%

ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 0 คน

1.16%

กำลังศึกษาต่อ จำนวน 7 คน

24.96%

ยังไม่มีงานทำ จำนวน 150 คน
** (ร้อยละ) ของจำนวนบัณฑิตที่ประเมินสมบูรณ์แล้วทั้งหมด **
ข้อมูลบัณฑิตที่จบการศึกษาประจำปี 2565 จำนวน 3,684 คน
 • มทร.ล้านนา เชียงราย 297 คน
  (ร้อยละ 8.06)
 • มทร.ล้านนา ตาก 765 คน
  (ร้อยละ 20.77)
 • มทร.ล้านนา น่าน 241 คน
  (ร้อยละ 6.54)
 • มทร.ล้านนา พิษณุโลก 227 คน
  (ร้อยละ 6.16)
 • มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 1,772 คน
  (ร้อยละ 48.10)
 • มทร.ล้านนา ลำปาง 382 คน
  (ร้อยละ 10.37)
** (ร้อยละ) ของจำนวนบัณฑิตทั้งหมด **
จำนวนบัณฑิตที่ประเมินสมบูรณ์ ** (ร้อยละ) ของจำนวนบัณฑิตทั้งหมด **
 • มทร.ล้านนา เชียงราย จำนวน 22 คน
  (ร้อยละ 7.41)
 • มทร.ล้านนา ตาก จำนวน 196 คน
  (ร้อยละ 25.62)
 • มทร.ล้านนา น่าน จำนวน 38 คน
  (ร้อยละ 15.77)
 • มทร.ล้านนา พิษณุโลก จำนวน 62 คน
  (ร้อยละ 27.31)
 • มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จำนวน 160 คน
  (ร้อยละ 9.03)
 • มทร.ล้านนา ลำปาง จำนวน 123 คน
  (ร้อยละ 32.20)