E-jobs RMUTL

ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เข้าสู่ระบบภาวะการมีงานทำ

61.93%

บัณทิตที่ประเมินสมบูรณ์แล้ว จำนวน 2,788 คน

60.55%

ทำงานแล้ว จำนวน 1,688 คน

0.0%

ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 0 คน

0.86%

กำลังศึกษาต่อ จำนวน 24 คน

38.59%

ยังไม่มีงานทำ จำนวน 1,076 คน
** (ร้อยละ) ของจำนวนบัณฑิตที่ประเมินสมบูรณ์แล้วทั้งหมด **
ข้อมูลบัณฑิตที่จบการศึกษาประจำปี 2562 จำนวน 4,502 คน
 • มทร.ล้านนา เชียงราย 448 คน
  (ร้อยละ 9.95)
 • มทร.ล้านนา ตาก 947 คน
  (ร้อยละ 21.04)
 • มทร.ล้านนา น่าน 214 คน
  (ร้อยละ 4.75)
 • มทร.ล้านนา พิษณุโลก 384 คน
  (ร้อยละ 8.53)
 • มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 2,091 คน
  (ร้อยละ 46.45)
 • มทร.ล้านนา ลำปาง 418 คน
  (ร้อยละ 9.28)
** (ร้อยละ) ของจำนวนบัณฑิตทั้งหมด **
จำนวนบัณฑิตที่ประเมินสมบูรณ์ ** (ร้อยละ) ของจำนวนบัณฑิตทั้งหมด **
 • มทร.ล้านนา เชียงราย จำนวน 222 คน
  (ร้อยละ 49.55)
 • มทร.ล้านนา ตาก จำนวน 621 คน
  (ร้อยละ 65.58)
 • มทร.ล้านนา น่าน จำนวน 167 คน
  (ร้อยละ 78.04)
 • มทร.ล้านนา พิษณุโลก จำนวน 230 คน
  (ร้อยละ 59.90)
 • มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จำนวน 1,208 คน
  (ร้อยละ 57.77)
 • มทร.ล้านนา ลำปาง จำนวน 340 คน
  (ร้อยละ 81.34)