E-jobs RMUTL

ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เข้าสู่ระบบภาวะการมีงานทำ

73.78%

บัณทิตที่ประเมินสมบูรณ์แล้ว จำนวน 2,718 คน

72.22%

ทำงานแล้ว จำนวน 1,963 คน

0.0%

ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 0 คน

1.18%

กำลังศึกษาต่อ จำนวน 32 คน

26.60%

ยังไม่มีงานทำ จำนวน 723 คน
** (ร้อยละ) ของจำนวนบัณฑิตที่ประเมินสมบูรณ์แล้วทั้งหมด **
ข้อมูลบัณฑิตที่จบการศึกษาประจำปี 2565 จำนวน 3,684 คน
 • มทร.ล้านนา เชียงราย 297 คน
  (ร้อยละ 8.06)
 • มทร.ล้านนา ตาก 765 คน
  (ร้อยละ 20.77)
 • มทร.ล้านนา น่าน 241 คน
  (ร้อยละ 6.54)
 • มทร.ล้านนา พิษณุโลก 227 คน
  (ร้อยละ 6.16)
 • มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 1,772 คน
  (ร้อยละ 48.10)
 • มทร.ล้านนา ลำปาง 382 คน
  (ร้อยละ 10.37)
** (ร้อยละ) ของจำนวนบัณฑิตทั้งหมด **
จำนวนบัณฑิตที่ประเมินสมบูรณ์ ** (ร้อยละ) ของจำนวนบัณฑิตทั้งหมด **
 • มทร.ล้านนา เชียงราย จำนวน 214 คน
  (ร้อยละ 72.05)
 • มทร.ล้านนา ตาก จำนวน 545 คน
  (ร้อยละ 71.24)
 • มทร.ล้านนา น่าน จำนวน 134 คน
  (ร้อยละ 55.60)
 • มทร.ล้านนา พิษณุโลก จำนวน 189 คน
  (ร้อยละ 83.26)
 • มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จำนวน 1,332 คน
  (ร้อยละ 75.17)
 • มทร.ล้านนา ลำปาง จำนวน 304 คน
  (ร้อยละ 79.58)