E-jobs RMUTL

ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เข้าสู่ระบบภาวะการมีงานทำ

66.04%

บัณทิตที่ประเมินสมบูรณ์แล้ว จำนวน 2,973 คน

62.83%

ทำงานแล้ว จำนวน 1,868 คน

0.0%

ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 0 คน

0.87%

กำลังศึกษาต่อ จำนวน 26 คน

36.29%

ยังไม่มีงานทำ จำนวน 1,079 คน
** (ร้อยละ) ของจำนวนบัณฑิตที่ประเมินสมบูรณ์แล้วทั้งหมด **
ข้อมูลบัณฑิตที่จบการศึกษาประจำปี 2562 จำนวน 4,502 คน
 • มทร.ล้านนา เชียงราย 448 คน
  (ร้อยละ 9.95)
 • มทร.ล้านนา ตาก 947 คน
  (ร้อยละ 21.04)
 • มทร.ล้านนา น่าน 214 คน
  (ร้อยละ 4.75)
 • มทร.ล้านนา พิษณุโลก 384 คน
  (ร้อยละ 8.53)
 • มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 2,091 คน
  (ร้อยละ 46.45)
 • มทร.ล้านนา ลำปาง 418 คน
  (ร้อยละ 9.28)
** (ร้อยละ) ของจำนวนบัณฑิตทั้งหมด **
จำนวนบัณฑิตที่ประเมินสมบูรณ์ ** (ร้อยละ) ของจำนวนบัณฑิตทั้งหมด **
 • มทร.ล้านนา เชียงราย จำนวน 314 คน
  (ร้อยละ 70.09)
 • มทร.ล้านนา ตาก จำนวน 631 คน
  (ร้อยละ 66.63)
 • มทร.ล้านนา น่าน จำนวน 182 คน
  (ร้อยละ 85.05)
 • มทร.ล้านนา พิษณุโลก จำนวน 233 คน
  (ร้อยละ 60.68)
 • มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จำนวน 1,270 คน
  (ร้อยละ 60.74)
 • มทร.ล้านนา ลำปาง จำนวน 343 คน
  (ร้อยละ 82.06)