E-jobs RMUTL

ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เข้าสู่ระบบภาวะการมีงานทำ

39.06%

บัณทิตที่ประเมินสมบูรณ์แล้ว จำนวน 2,081 คน

51.03%

ทำงานแล้ว จำนวน 1,062 คน

0.0%

ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 0 คน

1.01%

กำลังศึกษาต่อ จำนวน 21 คน

47.96%

ยังไม่มีงานทำ จำนวน 998 คน
** (ร้อยละ) ของจำนวนบัณฑิตที่ประเมินสมบูรณ์แล้วทั้งหมด **
ข้อมูลบัณฑิตที่จบการศึกษาประจำปี 2561 จำนวน 5,328 คน
 • มทร.ล้านนา เชียงราย 429 คน
  (ร้อยละ 8.05)
 • มทร.ล้านนา ตาก 946 คน
  (ร้อยละ 17.76)
 • มทร.ล้านนา น่าน 327 คน
  (ร้อยละ 6.14)
 • มทร.ล้านนา พิษณุโลก 385 คน
  (ร้อยละ 7.23)
 • มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 2,624 คน
  (ร้อยละ 49.25)
 • มทร.ล้านนา ลำปาง 617 คน
  (ร้อยละ 11.58)
** (ร้อยละ) ของจำนวนบัณฑิตทั้งหมด **
จำนวนบัณฑิตที่ประเมินสมบูรณ์ ** (ร้อยละ) ของจำนวนบัณฑิตทั้งหมด **
 • มทร.ล้านนา เชียงราย จำนวน 219 คน
  (ร้อยละ 51.05)
 • มทร.ล้านนา ตาก จำนวน 387 คน
  (ร้อยละ 40.91)
 • มทร.ล้านนา น่าน จำนวน 103 คน
  (ร้อยละ 31.50)
 • มทร.ล้านนา พิษณุโลก จำนวน 142 คน
  (ร้อยละ 36.88)
 • มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จำนวน 869 คน
  (ร้อยละ 33.12)
 • มทร.ล้านนา ลำปาง จำนวน 361 คน
  (ร้อยละ 58.51)