E-jobs RMUTL

ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เข้าสู่ระบบภาวะการมีงานทำ

63.04%

บัณทิตที่ประเมินสมบูรณ์แล้ว จำนวน 2,743 คน

71.35%

ทำงานแล้ว จำนวน 1,957 คน

0.0%

ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 0 คน

1.02%

กำลังศึกษาต่อ จำนวน 28 คน

27.63%

ยังไม่มีงานทำ จำนวน 758 คน
** (ร้อยละ) ของจำนวนบัณฑิตที่ประเมินสมบูรณ์แล้วทั้งหมด **
ข้อมูลบัณฑิตที่จบการศึกษาประจำปี 2564 จำนวน 4,351 คน
 • มทร.ล้านนา เชียงราย 501 คน
  (ร้อยละ 11.51)
 • มทร.ล้านนา ตาก 923 คน
  (ร้อยละ 21.21)
 • มทร.ล้านนา น่าน 223 คน
  (ร้อยละ 5.13)
 • มทร.ล้านนา พิษณุโลก 316 คน
  (ร้อยละ 7.26)
 • มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 1,990 คน
  (ร้อยละ 45.74)
 • มทร.ล้านนา ลำปาง 398 คน
  (ร้อยละ 9.15)
** (ร้อยละ) ของจำนวนบัณฑิตทั้งหมด **
จำนวนบัณฑิตที่ประเมินสมบูรณ์ ** (ร้อยละ) ของจำนวนบัณฑิตทั้งหมด **
 • มทร.ล้านนา เชียงราย จำนวน 217 คน
  (ร้อยละ 43.31)
 • มทร.ล้านนา ตาก จำนวน 445 คน
  (ร้อยละ 48.21)
 • มทร.ล้านนา น่าน จำนวน 150 คน
  (ร้อยละ 67.26)
 • มทร.ล้านนา พิษณุโลก จำนวน 196 คน
  (ร้อยละ 62.03)
 • มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จำนวน 1,448 คน
  (ร้อยละ 72.76)
 • มทร.ล้านนา ลำปาง จำนวน 287 คน
  (ร้อยละ 72.11)