E-jobs RMUTL

ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เข้าสู่ระบบภาวะการมีงานทำ

75.30%

บัณทิตที่ประเมินสมบูรณ์แล้ว จำนวน 2,774 คน

72.75%

ทำงานแล้ว จำนวน 2,018 คน

0.0%

ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 0 คน

1.15%

กำลังศึกษาต่อ จำนวน 32 คน

26.10%

ยังไม่มีงานทำ จำนวน 724 คน
** (ร้อยละ) ของจำนวนบัณฑิตที่ประเมินสมบูรณ์แล้วทั้งหมด **
ข้อมูลบัณฑิตที่จบการศึกษาประจำปี 2565 จำนวน 3,684 คน
 • มทร.ล้านนา เชียงราย 297 คน
  (ร้อยละ 8.06)
 • มทร.ล้านนา ตาก 765 คน
  (ร้อยละ 20.77)
 • มทร.ล้านนา น่าน 241 คน
  (ร้อยละ 6.54)
 • มทร.ล้านนา พิษณุโลก 227 คน
  (ร้อยละ 6.16)
 • มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 1,772 คน
  (ร้อยละ 48.10)
 • มทร.ล้านนา ลำปาง 382 คน
  (ร้อยละ 10.37)
** (ร้อยละ) ของจำนวนบัณฑิตทั้งหมด **
จำนวนบัณฑิตที่ประเมินสมบูรณ์ ** (ร้อยละ) ของจำนวนบัณฑิตทั้งหมด **
 • มทร.ล้านนา เชียงราย จำนวน 217 คน
  (ร้อยละ 73.06)
 • มทร.ล้านนา ตาก จำนวน 554 คน
  (ร้อยละ 72.42)
 • มทร.ล้านนา น่าน จำนวน 152 คน
  (ร้อยละ 63.07)
 • มทร.ล้านนา พิษณุโลก จำนวน 190 คน
  (ร้อยละ 83.70)
 • มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จำนวน 1,355 คน
  (ร้อยละ 76.47)
 • มทร.ล้านนา ลำปาง จำนวน 306 คน
  (ร้อยละ 80.10)