E-jobs RMUTL

ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เข้าสู่ระบบภาวะการมีงานทำ

20.37%

บัณทิตที่ประเมินสมบูรณ์แล้ว จำนวน 917 คน

54.09%

ทำงานแล้ว จำนวน 496 คน

0.0%

ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 0 คน

0.87%

กำลังศึกษาต่อ จำนวน 8 คน

45.04%

ยังไม่มีงานทำ จำนวน 413 คน
** (ร้อยละ) ของจำนวนบัณฑิตที่ประเมินสมบูรณ์แล้วทั้งหมด **
ข้อมูลบัณฑิตที่จบการศึกษาประจำปี 2562 จำนวน 4,502 คน
 • มทร.ล้านนา เชียงราย 448 คน
  (ร้อยละ 9.95)
 • มทร.ล้านนา ตาก 947 คน
  (ร้อยละ 21.04)
 • มทร.ล้านนา น่าน 214 คน
  (ร้อยละ 4.75)
 • มทร.ล้านนา พิษณุโลก 384 คน
  (ร้อยละ 8.53)
 • มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 2,091 คน
  (ร้อยละ 46.45)
 • มทร.ล้านนา ลำปาง 418 คน
  (ร้อยละ 9.28)
** (ร้อยละ) ของจำนวนบัณฑิตทั้งหมด **
จำนวนบัณฑิตที่ประเมินสมบูรณ์ ** (ร้อยละ) ของจำนวนบัณฑิตทั้งหมด **
 • มทร.ล้านนา เชียงราย จำนวน 72 คน
  (ร้อยละ 16.07)
 • มทร.ล้านนา ตาก จำนวน 193 คน
  (ร้อยละ 20.38)
 • มทร.ล้านนา น่าน จำนวน 54 คน
  (ร้อยละ 25.23)
 • มทร.ล้านนา พิษณุโลก จำนวน 24 คน
  (ร้อยละ 6.25)
 • มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จำนวน 393 คน
  (ร้อยละ 18.79)
 • มทร.ล้านนา ลำปาง จำนวน 181 คน
  (ร้อยละ 43.30)