E-jobs RMUTL

ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เข้าสู่ระบบภาวะการมีงานทำ

35.40%

บัณทิตที่ประเมินสมบูรณ์แล้ว จำนวน 1,304 คน

75.84%

ทำงานแล้ว จำนวน 989 คน

0.0%

ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 0 คน

1.00%

กำลังศึกษาต่อ จำนวน 13 คน

23.16%

ยังไม่มีงานทำ จำนวน 302 คน
** (ร้อยละ) ของจำนวนบัณฑิตที่ประเมินสมบูรณ์แล้วทั้งหมด **
ข้อมูลบัณฑิตที่จบการศึกษาประจำปี 2565 จำนวน 3,684 คน
 • มทร.ล้านนา เชียงราย 297 คน
  (ร้อยละ 8.06)
 • มทร.ล้านนา ตาก 765 คน
  (ร้อยละ 20.77)
 • มทร.ล้านนา น่าน 241 คน
  (ร้อยละ 6.54)
 • มทร.ล้านนา พิษณุโลก 227 คน
  (ร้อยละ 6.16)
 • มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 1,772 คน
  (ร้อยละ 48.10)
 • มทร.ล้านนา ลำปาง 382 คน
  (ร้อยละ 10.37)
** (ร้อยละ) ของจำนวนบัณฑิตทั้งหมด **
จำนวนบัณฑิตที่ประเมินสมบูรณ์ ** (ร้อยละ) ของจำนวนบัณฑิตทั้งหมด **
 • มทร.ล้านนา เชียงราย จำนวน 86 คน
  (ร้อยละ 28.96)
 • มทร.ล้านนา ตาก จำนวน 325 คน
  (ร้อยละ 42.48)
 • มทร.ล้านนา น่าน จำนวน 64 คน
  (ร้อยละ 26.56)
 • มทร.ล้านนา พิษณุโลก จำนวน 99 คน
  (ร้อยละ 43.61)
 • มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จำนวน 515 คน
  (ร้อยละ 29.06)
 • มทร.ล้านนา ลำปาง จำนวน 215 คน
  (ร้อยละ 56.28)