E-jobs RMUTL

ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เข้าสู่ระบบ


person
ตัวอย่าง Username เช่น 56245689141-0 เป็นต้น
visibility
Password คือรหัสประจำตัวประชาชน

คำชี้แจง

       ขอความร่วมมือบัณฑิตทุกคนให้ดำเนินการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต โดยใช้รหัสนักศึกษาเพื่อใช้เป็น Username และรหัสประจำตัวประชาชนเพื่อใช้เป็น Password ในการเข้ากรอกแบบสอบถามให้เสร็จสมบูรณ์ เมื่อดำเนินการกรอกแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้บัณฑิตทำการพิมพ์ผลการกรอกแบบสอบถาม และนำมายื่นกับคณะกรรมการฝ่ายซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันซ้อมย่อยที่เขตพื้นที่ของบัณฑิต มิฉะนั้นทางฝ่ายซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรจะไม่อนุญาติให้เข้าร่วมซ้อม

       กรณีข้อมูลบัณฑิตไม่ถูกต้องหรือไม่พบข้อมูล สามารถแจ้งได้ที่ แจ้งปัญหาระบบ เพื่อแก้ไข หากบัณฑิตท่านใดไม่สามารถเข้าระบบได้ เนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่พบข้อมูลของบัณฑิต (ตรวจสอบได้จากเมนูรายชื่อบัณฑิต) ให้บัณฑิตดำเนินการแจ้งข้อมูลของบัณฑิตไปที่ nuntida_0225@rmutl.ac.th หรือที่นี่ หัวข้อมูล แจ้งข้อมูลผิดพลาดหรือไม่พบข้อมูลบัณฑิต รหัสนักศึกษา, ชื่อ,นามสกุล,เบอร์โทร,เขตพื้นที่....... เพื่อจะได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและแจ้งผลการตรวจสอบให้นักศึกษาทราบ นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา หรือที่ เว็บพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ลำดับ กำหนดการ ปีการศึกษา ช่วงวันที่
1 แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 2565 18 ก.ย 2566 00:00 - 16 มิ.ย 2567 23:59