คู่มือการใช้งานระบบประเมินภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

Image

1. เข้าสู่ระบบภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิต

    - เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ https://ejobs.rmutl.ac.th
    - กรอก Username (รหัสนักศึกษา)
    - กรอก Password (รหัสประจำตัวประชาชน)
    - กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"

ดาวน์โหลด »

2. คู่มือการใช้งาน

    สามารถทำการ ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานระบบประเมินภาวะการมีงานทำของบัณฑิตได้

ดาวน์โหลด »
Image

Image

3. แจ้งปัญหาระบบ

    บัณฑิตสามารถทำการ แจ้งปัญหา การใช้งานระบบประเมินภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ตามที่ต้องการแจ้งปัญหา

ดาวน์โหลด »

4. ตรวจผลการประเมินภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

    บัณฑิตสามารถทำการกรอกรหัสนักศึกษา เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูล สถานะของการประเมินภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ดาวน์โหลด »
Image

5. แสดงข้อมูลการประเมินภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

    แสดงข้อมูลของบัณฑิตที่ได้ทำการตรวจสอบข้อมูล จะสถานะของการประเมินภาวะการมีงานทำของบัณฑิต หากบัณฑิตยังไม่ได้ทำการลงทะเบียนการประเมิน ให้ทำการคลิก เพื่อทำการเข้าสู่ระบบประเมิน

ดาวน์โหลด »
Image

Image

6. ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของบัณฑิต

    บัณฑิตทำการกรอกข้อมูลทั่วไป และข้อมูลการทำงานปัจจุบัน

ดาวน์โหลด »

7. ตอนที่ 2 การสมัครงานและการทำงาน (สำหรับผู้มีงานทำแล้ว)

    บัณฑิตทำการกรอกข้อมูลสมัครงานหรือข้อมูลการมีงานทำ ให้ครบเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการคลิก เพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป

ดาวน์โหลด »
Image

Image

8. ตอนที่ 3 การสมัครงานและการทำงาน (สำหรับผู้ไม่มีงานทำ)

    บัณฑิตทำการกรอกข้อมูลการสมัครงานหรือข้อมูลการทำงาน ให้ครบเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการคลิก เพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป

ดาวน์โหลด »

9. ตอนที่ 4 การศึกษาต่อ (สำหรับผู้ศึกษาต่อและต้องการศึกษาต่อ)

    บัณฑิตทำการกรอกข้อมูลการศึกษาต่อ ให้ครบเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการคลิก เพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป

ดาวน์โหลด »
Image

Image

9. ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ

    บัณฑิตทำการกรอกข้อเสนอแนะ ให้ครบเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการคลิก เพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป

ดาวน์โหลด »

10. ตอนที่ 1 ภูมิหลังของบัณฑิต

    บัณฑิตทำการกรอกข้อมูลการศึกษาต่อ ให้ครบเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการคลิก เพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป

ดาวน์โหลด »
Image

Image

11. ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านต่าง ๆ ของบัณฑิตต่อสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

    บัณฑิตทำการกรอกข้อมูลการศึกษาต่อ ให้ครบเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการคลิก เพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป

ดาวน์โหลด »

12. ตอนที่ 3 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศและระบบเครือข่าย

    บัณฑิตทำการกรอกข้อมูลการศึกษาต่อ ให้ครบเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการคลิก เพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป

ดาวน์โหลด »
Image

Image

13. ตอนที่ 4 ความพึงพอใจของบัณฑิตต่อคุณภาพหลักสูตร

    บัณฑิตทำการกรอกความพึงพอใจของบัณฑิตต่อคุณภาพหลักสูตร ให้ครบเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการคลิก เพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป

ดาวน์โหลด »

14. แสดงสถานะของการประเมิน

    เมื่อทำการประเมินครบแล้ว จะแสดงสถานะ สมบูรณ์ และสามารถ พิมพ์ผลการประเมิน เพื่อนำไปรายงานตัววันซ้อมย่อย

ดาวน์โหลด »
Image

Image

15. แสดงผลการประเมิน

    ผลการประเมิน เพื่อนำไปรายงานตัววันซ้อมย่อย

ดาวน์โหลด »