E-jobs RMUTL

ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เข้าสู่ระบบภาวะการมีงานทำ

16.44%

บัณทิตที่ประเมินสมบูรณ์แล้ว จำนวน 740 คน

51.49%

ทำงานแล้ว จำนวน 381 คน

0.0%

ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 0 คน

0.81%

กำลังศึกษาต่อ จำนวน 6 คน

47.70%

ยังไม่มีงานทำ จำนวน 353 คน
** (ร้อยละ) ของจำนวนบัณฑิตที่ประเมินสมบูรณ์แล้วทั้งหมด **
ข้อมูลบัณฑิตที่จบการศึกษาประจำปี 2562 จำนวน 4,502 คน
 • มทร.ล้านนา เชียงราย 448 คน
  (ร้อยละ 9.95)
 • มทร.ล้านนา ตาก 947 คน
  (ร้อยละ 21.04)
 • มทร.ล้านนา น่าน 214 คน
  (ร้อยละ 4.75)
 • มทร.ล้านนา พิษณุโลก 384 คน
  (ร้อยละ 8.53)
 • มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 2,091 คน
  (ร้อยละ 46.45)
 • มทร.ล้านนา ลำปาง 418 คน
  (ร้อยละ 9.28)
** (ร้อยละ) ของจำนวนบัณฑิตทั้งหมด **
จำนวนบัณฑิตที่ประเมินสมบูรณ์ ** (ร้อยละ) ของจำนวนบัณฑิตทั้งหมด **
 • มทร.ล้านนา เชียงราย จำนวน 54 คน
  (ร้อยละ 12.05)
 • มทร.ล้านนา ตาก จำนวน 171 คน
  (ร้อยละ 18.06)
 • มทร.ล้านนา น่าน จำนวน 44 คน
  (ร้อยละ 20.56)
 • มทร.ล้านนา พิษณุโลก จำนวน 15 คน
  (ร้อยละ 3.91)
 • มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จำนวน 297 คน
  (ร้อยละ 14.20)
 • มทร.ล้านนา ลำปาง จำนวน 159 คน
  (ร้อยละ 38.04)