E-jobs RMUTL

ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เข้าสู่ระบบภาวะการมีงานทำ

93.90%

บัณทิตที่ประเมินสมบูรณ์แล้ว จำนวน 4,278 คน

52.62%

ทำงานแล้ว จำนวน 2,251 คน

0.0%

ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 0 คน

1.10%

กำลังศึกษาต่อ จำนวน 47 คน

46.28%

ยังไม่มีงานทำ จำนวน 1,980 คน
** (ร้อยละ) ของจำนวนบัณฑิตที่ประเมินสมบูรณ์แล้วทั้งหมด **
ข้อมูลบัณฑิตที่จบการศึกษาประจำปี 2561 จำนวน 4,556 คน
 • มทร.ล้านนา เชียงราย 429 คน
  (ร้อยละ 9.42)
 • มทร.ล้านนา ตาก 679 คน
  (ร้อยละ 14.90)
 • มทร.ล้านนา น่าน 312 คน
  (ร้อยละ 6.85)
 • มทร.ล้านนา พิษณุโลก 310 คน
  (ร้อยละ 6.80)
 • มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 2,341 คน
  (ร้อยละ 51.38)
 • มทร.ล้านนา ลำปาง 485 คน
  (ร้อยละ 10.65)
** (ร้อยละ) ของจำนวนบัณฑิตทั้งหมด **
จำนวนบัณฑิตที่ประเมินสมบูรณ์ ** (ร้อยละ) ของจำนวนบัณฑิตทั้งหมด **
 • มทร.ล้านนา เชียงราย จำนวน 397 คน
  (ร้อยละ 92.54)
 • มทร.ล้านนา ตาก จำนวน 648 คน
  (ร้อยละ 95.43)
 • มทร.ล้านนา น่าน จำนวน 279 คน
  (ร้อยละ 89.42)
 • มทร.ล้านนา พิษณุโลก จำนวน 306 คน
  (ร้อยละ 98.71)
 • มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จำนวน 2,170 คน
  (ร้อยละ 92.70)
 • มทร.ล้านนา ลำปาง จำนวน 478 คน
  (ร้อยละ 98.56)