ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กราฟแสดงจำนวนบัณฑิตจำแนกตามเขตพื้นที่

   รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2559
ลำดับ เขตพื้นที่ จำนวน สมบูรณ์ ไม่สมบูรณ์
1 วิทยาลัย(ดอยสะเก็ด) 0 0  (0.00%) 0 (0.00%)
2 เขตพื้นที่ ภาคพายัพ เชียงใหม่ 0 0  (0.00%) 0 (0.00%)
3 เขตพื้นที่ น่าน 0 0  (0.00%) 0 (0.00%)
4 เขตพื้นที่ ลำปาง 0 0  (0.00%) 0 (0.00%)
5 เขตพื้นที่ เชียงราย 0 0  (0.00%) 0 (0.00%)
6 เขตพื้นที่ ตาก 0 0  (0.00%) 0 (0.00%)
7 เขตพื้นที่ พิษณุโลก 0 0  (0.00%) 0 (0.00%)
8 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 0 0  (0.00%) 0 (0.00%)
จำนวนทั้งหมด    0 0 (0.00%) 0 (0.00%)